Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri
Ajakohastatud teave on kättesaadav ingliskeelsel veebilehel.

Pangatähtede autentimise katsetatud seadmete loetelu

Sissejuhatus

Sellel veebilehel avaldatakse korrapäraselt ajakohastatavat loetelu pangatähtede autentimise katsetatud seadmetest, et aidata kasutajatel leida sobivaim autentimisseade. Kõiki seadmeid on katsetatud, kasutades katsetamise kuupäeva seisuga ringluses enim levinud võltsingute valimit. Võttes arvesse COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust tulenevat olukorda ja seonduvaid reisimispiiranguid, mis takistavad seadmete iga-aastast katsetamist, on eurosüsteem otsustanud, et seadmed, mida pole olnud võimalik kavakohaselt katsetada, jäävad loetellu kuni 2020. aasta juuni lõpuni.

Eurosüsteem vaatab olukorra uuesti läbi hiljemalt 2020. aasta juuni keskel.

Tervikloetelu saab alla laadida PDF-failina, samuti saab kasutada allpool toodud otsinguvälja.

Katsetulemused

Märkused
 1. Ei ole teada, kas seade vastab mõnele riikide või Euroopa Liidu tervishoiu- ja ohutusealasele õigusaktile.
 2. Seade ei ole mõeldud kõigi nimiväärtuste jaoks. Teabe saamiseks nimiväärtuste kohta, mida seade suudab tuvastada, võtke ühendust tarnijaga.
 3. Seade on mõeldud kõigi sisestamisviiside jaoks.
 4. Seade on mõeldud vaid ühe sisestamisviisi jaoks.
  1. Õige sisestamisviis on seadmele selgelt märgitud.
  2. Õige sisestamisviis ei ole seadmele (selgelt) märgitud.
 5. Ettevõte ei täpsustanud, milliseid turvaelemente seade kontrollib.
 6. Kasutusjuhendi saamiseks teie valitud keeles võtke ühendust tarnijaga.
 7. Kasutusjuhendis ei teavitata, mil viisil ja kui tihti tuleb seadet hooldada, et tagada selle tõrgeteta toimimine.
 8. Kasutajal ei ole võimalik kindlaks teha, milline tarkvaraversioon on seadmele paigaldatud.

Sularahatöötluses kasutatavate seadmete ja muude seadmete kasutamine

Loetletud seadmeid ei käsitleta sularahatöötluses kasutatavate seadmetena otsuse EKP/2010/14 (euro pangatähtede ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrolli ning taasringluse kohta) tähenduses. Seepärast ei saa krediidiasutused ja teised sularahakäitlejad kasutada allpool loetletud seadmeid europangatähtede automaatseks autentimiseks eesmärgiga lasta need sularaha- ja makseautomaatide ning muude iseteenindusseadmete kaudu uuesti ringlusse.

Sularahatöötluses kasutatavate seadmete katsetulemused (kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1338/2001, muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 44/2009, artikli 6 lõikega 1a) on avaldatud siin: Sularahatöötluses kasutatavad katse läbinud seadmeliigid

Vastutust piirav klausel seadmete katsetamise ja katsetulemuste kohta

 1. EKP-le ja liikmesriikide keskpankadele teadaolevatel andmetel kasutatakse katses võltsitud europangatähti, mida on katsevalimi viimase ajakohastamise hetkel euroalal kõige sagedamini ringlusest kõrvaldatud. Kuna EKP ja liikmesriikide keskpangad ei saa ette näha ega välistada võimalust, et pärast katsevalimi ajakohastamist lisanduvad ringlusse uut tüüpi võltsingud, on tootjad kohustatud eri seadmeliike korrapäraselt uuesti katsetama. Selleks et tuvastada uusi võltsinguid, peavad turustajad ja kasutajad seadmetesse integreeritud pangatähtede autentimise sensoreid korrapäraselt ajakohastama.
 2. Seadusega lubatud piires ei võta EKP ja liikmesriikide keskpangad endale mingit vastutust i) otsese või kaudse kahju eest, mis on tekkinud katsete läbiviimise, katsetulemuste avaldamise, avaldamata jätmise või käesolevalt EKP veebilehelt kõrvaldamise tõttu või ii) katsetulemuste tagajärjel. Deutsche Bundesbank'i ja Banco de Portugal'i vastutust piiravad klauslid on toodud allpool.1
 3. Avaldatud katsetulemused ei sisalda ega kujuta endast EKP või liikmesriikide keskpankade soovitusi selle kohta, kas kolmandad osapooled peaksid katsetatud seadmeliike kasutama või mitte.
 4. Käesoleva klausliga ei anna EKP ja liikmesriikide keskpangad otseselt ega kaudselt ühtegi tagatist seoses katsetatud seadmeliikide suutlikkusega võltsitud europangatähti pidevalt ja vigadeta tuvastada, või nende seadmete kasutuskõlblikkuse või -eesmärgiga, olenemata sellest, kas seadmete kasutajad täidavad kasutusnõudeid.

1 Deutsche Bundesbank'i vastutust piirav klausel (2):

Deutsche Bundesbank ei võta endale mingit vastutust i) otsese või kaudse kahju eest, mis on tekkinud katsete läbiviimise, katsetulemuste avaldamise, avaldamata jätmise või käesolevalt EKP veebilehelt kõrvaldamise tõttu või ii) katsetulemuste tagajärjel, välja arvatud juhul, kui kahju tekkis Deutsche Bundesbank'i tahtluse või raske hooletuse tagajärjel. Lisaks kehtivad Deutsche Bundesbank’i üldise vastutust piirava klausli sätted.

1 Banco de Portugal'i vastutust piirav klausel (2):

Katsete läbiviimise, katsetulemuste avaldamise, avaldamata jätmise või käesolevalt EKP veebilehelt kõrvaldamise tõttu saadud otsese või kaudse kahjuga ei kaasne mingit vastutust.