Menu

Zoznam úspešne otestovaných zariadení na overovanie pravosti bankoviek

Úvod

Na tejto stránke nájdete pravidelne aktualizovaný zoznam otestovaných zariadení na overovanie pravosti bankoviek. Pomôže vám pri výbere zariadenia na rozpoznávanie falzifikátov, ktoré najlepšie vyhovuje vašim potrebám. Zariadenia boli otestované pomocou falošných bankoviek, ktoré sa v čase testovania najčastejšie vyskytovali v obehu. Vzhľadom na celkový vývoj v spojitosti s epidémiou koronavírusu (COVID-19) a cestovné obmedzenia, ktoré v tejto súvislosti nariadili príslušné orgány a ktoré znemožňujú každoročné testovanie jednotlivých zariadení, sa Eurosystém rozhodol ponechať zariadenia, ktoré nemohli byť otestované, v zozname.

Eurosystém situáciu monitoruje a svoje rozhodnutie bude mesačne prehodnocovať.

Zoznam si môžete stiahnuť ako súbor PDF, prípadne v ňom môžete vyhľadávať na stránke pomocou uvedeného vyhľadávacieho políčka.

Výsledky testovania

Zariadenia na overovanie pravosti bankoviek – textové vyhľadávanie

Hľadáte konkrétne zariadenie na overovanie pravosti bankoviek?

Pri prehľadávaní databázy môžete použiť ktorýkoľvek z nasledujúcich údajov:

 • ID zariadenia
 • názov zariadenia
 • typ zariadenia
 • názov výrobcu
 • mesto výrobcu
 • krajina výrobcu

a systém vám poskytne zoznam výsledkov.

Pred kúpou nového zariadenia by ste sa mali u výrobcu informovať o možnostiach jeho úpravy na prijímanie nových eurových bankoviek série Európa (ES2).

Hľadaný text:

Ak hľadáte krajinu, napíšte jej anglický názov.

Poznámky

 1. Nie je zrejmé, či zariadenie spĺňa hygienické a bezpečnostné predpisy na národnej úrovni alebo na úrovni Európskej únie.
 2. Zariadenie neprijíma všetky nominálne hodnoty. Informácie o tom, ktoré nominálne hodnoty zariadenie prijíma, získate od dodávateľa.
 3. Zariadenie podporuje všetky smery vkladania bankoviek.
 4. Zariadenie podporuje iba jeden smer vkladania bankoviek.
  1. Smer vkladania bankovky je na zariadení zreteľne vyznačený.
  2. Smer vkladania bankovky na zariadení nie je (zreteľne) vyznačený.
 5. Spoločnosť neuvádza, ktoré prvky bankovky zariadenie overuje.
 6. Informácie o dostupnosti rôznych jazykových verzií používateľskej príručky vám poskytne dodávateľ.
 7. V používateľskej príručke chýbajú informácie o spôsobe a intervaloch údržby zariadenia nevyhnutnej na zabezpečenie jeho správneho fungovania.
 8. Používateľ nemá možnosť overiť si aktuálnu verziu softvéru zariadenia.

Zariadenia na overovanie pravosti bankoviek a zariadenia na spracovanie bankoviek

Uvedené zariadenia sa nepovažujú za zariadenia na spracovanie bankoviek v zmysle rozhodnutia ECB/2010/14 o kontrole pravosti a upotrebiteľnosti eurobankoviek a ich opätovnom vrátení do obehu. Úverové inštitúcie a ostatní spracovatelia peňazí ich teda nemôžu používať ako zariadenia na automatické overovanie pravosti eurových bankoviek, ktoré majú byť vrátené do obehu prostredníctvom bankomatov a iných klientom ovládaných zariadení na výdaj hotovosti.

Výsledky testovania zariadení na spracovanie bankoviek sa nachádzajú v zozname úspešne otestovaných zariadení na spracovanie bankoviek (v zmysle článku 6 (1a) nariadenia Rady (ES) 1338/2001 v znení zmien a doplnení nariadenia Rady (ES) 44/2009).

Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti v súvislosti s testovaním a výsledkami

Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti
 1. Pri testoch sa používajú falošné eurové bankovky, ktoré sa podľa najlepšieho vedomia ECB a národných centrálnych bánk najbežnejšie vyskytujú v obehu v eurozóne v čase poslednej aktualizácie použitej testovacej kolekcie. Keďže ECB ani národné centrálne banky nemôžu predvídať ani vylúčiť možnosť, že sa po aktualizácii použitej testovacej kolekcie objavia nové typy falzifikátov, je zodpovednosťou výrobcov, aby jednotlivé typy zariadení nechávali pravidelne testovať. Distribútori a používatelia zariadení sú povinní nechávať pravidelne aktualizovať tie súčasti zariadení, ktoré overujú pravosť bankoviek, aby mohli rozpoznávať aj nové falzifikáty.
 2. V rozsahu umožnenom príslušnými právnymi predpismi ECB ani národné centrálne banky nenesú žiadnu zodpovednosť za (i) žiadne priame ani nepriame škody vyplývajúce z uskutočňovania testov či zo zverejnenia, nezverejnenia alebo odstránenia výsledkov testov z tejto internetovej stránky ECB, ani za (ii) výsledky testov. Osobitné vyhlásenia o vylúčení zodpovednosti Deutsche Bundesbank a Banco de Portugal sú uvedené nižšie.1
 3. Zverejnené výsledky testov neobsahujú ani nenaznačujú žiadne odporúčanie zo strany ECB ani národných centrálnych bánk, aby tretie strany testované zariadenie používali alebo nepoužívali.
 4. Toto vyhlásenie nepredstavuje žiadnu záruku zo strany ECB ani národných centrálnych bánk, či už výslovnú alebo predpokladanú, že testované typy zariadení dokážu falošné eurové bankovky rozpoznávať trvalo a bezchybne, ani záruku spôsobilosti zariadení alebo ich účelu, a to bez ohľadu na to, či používatelia zariadení spĺňajú podmienky ich používania.

1 Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti (2) Deutsche Bundesbank:

Deutsche Bundesbank nenesie žiadnu zodpovednosť za (i) žiadne priame ani nepriame škody súvisiace s uskutočňovaním testov alebo so zverejnením, nezverejnením či odstránením výsledkov testov z tejto internetovej stránky ECB, ani za (ii) výsledky testov, pokiaľ tieto škody nie sú spôsobené zámerne alebo v dôsledku hrubej nedbalosti zo strany Deutsche Bundesbank. Zároveň platí obmedzenie zodpovednosti stanovené vo všeobecnom vyhlásení o vylúčení zodpovednosti Deutsche Bundesbank.

1Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti (2) Banco de Portugal:

Uskutočňovanie testov a zverejnenie, nezverejnenie či odstránenie výsledkov testov z tejto internetovej stránky ECB nezakladá žiadnu zodpovednosť za žiadne priame ani nepriame škody súvisiace s týmito skutočnosťami.