Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs
Aktuālāko informāciju sk. šīs interneta vietnes sadaļas angļu valodas versijā.

Pārbaudi izturējušo banknošu autentifikācijas iekārtu saraksts

Ievads

Šajā sadaļā sniegts regulāri aktualizēts pārbaudīto banknošu autentifikācijas iekārtu saraksts, kas palīdzēs izvēlēties jūsu vajadzībām vispiemērotāko viltojumu atklāšanas aprīkojumu. Iekārtas testētas, izmantojot pārbaudes brīdī apgrozībā visbiežāk sastopamo viltojumu paraugus. Ņemot vērā vispārējās norises saistībā ar koronavīrusa (COVID-19) uzliesmojumu un atbildīgo iestāžu noteiktos ceļošanas ierobežojumus, kas kavē noteiktu iekārtu ikgadējās pārbaudes veikšanu, Eurosistēma pieņēmusi lēmumu līdz 2020. gada jūnija beigām paturēt sarakstā tās iekārtas, kuru pārbaudi pašlaik nav iespējams veikt​.

Vēlākais līdz 2020. gada jūnija vidum Eurosistēma atkārtoti novērtēs situāciju.

Varat lejupielādēt pilnu sarakstu (PDF formātā) vai izmantot meklēšanas funkciju, kas pieejama tālāk meklēšanas lauciņā.

Pārbaudes rezultāti

Piezīmes
 1. Nav konstatēts, vai iekārta atbilst kādas valsts vai Eiropas Savienības veselības aizsardzības un drošības tiesību aktiem.
 2. Iekārta nepieņem visu nominālvērtību banknotes. Sazinieties ar piegādātāju, lai noskaidrotu, kādu nominālvērtību banknotes iekārta pieņem.
 3. Banknotes var ievadīt iekārtā visos virzienos.
 4. Banknotes var ievadīt iekārtā tikai vienā virzienā.
  1. Pareizais ievades virziens skaidri norādīts uz iekārtas.
  2. Pareizais ievades virziens nav (skaidri) norādīts uz iekārtas.
 5. Uzņēmums nav sniedzis skaidrojumu, kādus autentifikācijas elementus iekārta izmanto.
 6. Sazinieties ar piegādātāju, lai uzzinātu, vai ir pieejama lietošanas pamācība vēlamajā valodā.
 7. Lietošanas pamācībā nav dotas norādes, kā un cik bieži jāveic iekārtas apkope, lai nodrošinātu tās atbilstošu darbību.
 8. Lietotājs nevar pārbaudīt jaunāko iekārtā izmantotās programmatūras versiju.

Iekārtu un banknošu apstrādes iekārtu izmantošana

Sarakstā iekļautās iekārtas netiek uzskatītas par banknošu apstrādes iekārtām atbilstoši Lēmumam ECB/2010/14 par euro banknošu autentiskuma un derīguma pārbaudi, kā arī to atkārtotu laišanu apgrozībā. Tāpēc kredītiestādes un citas skaidrās naudas apstrādes iestādes nevar tās izmantot to euro banknošu automatizētai autentifikācijai, kuras paredzētas atkārtotai laišanai apgrozībā bankomātos un citās pašapkalpošanās skaidrās naudas izsniegšanas iekārtās.

Banknošu apstrādes iekārtu pārbaudes rezultātus sk. sarakstā, kur iekļauti banknošu apstrādes iekārtu tipi, kas sekmīgi izturējuši pārbaudi (saskaņā ar Padomes Regulas (EK) 1338/2001, kurā grozījumi veikti ar Padomes Regulu (EK) 44/2009, 6. panta 1.a apakšpunktu).

Saistību atruna attiecībā uz pārbaudēm un rezultātiem

 1. Pārbaudē izmantotas viltotas euro banknotes, kas saskaņā ar ECB un NCB rīcībā esošo informāciju ir izmantotā pārbaudes komplekta atjaunināšanas brīdī euro zonā apritē visbiežāk sastopamie viltojumi. Tā kā ECB un NCB nevar paredzēt vai izslēgt jaunu viltojumu parādīšanās iespēju pēc pārbaudes komplekta atjaunināšanas, ražotāji ir atbildīgi par dažādu iekārtu tipu regulāru atkārtotu pārbaudi. Turklāt attiecīgās iekārtas izplatītāju un lietotāju pienākums ir periodiski atjaunināt iekārtas autentifikācijas sensorus, lai varētu noteikt jaunos viltojumus.
 2. Ciktāl to pieļauj tiesību akti, ECB un NCB neuzņemas nekādu atbildību par 1) jebkādu tiešu vai netiešu kaitējumu, ko radījusi pārbaužu veikšana vai pārbaužu rezultātu publicēšana vai nepublicēšana šajā ECB interneta vietnē, vai izņemšana no tās, vai 2) pārbaužu rezultātiem. Deutsche Bundesbank un Banco de Portugal ir atsevišķas saistību atrunas.1
 3. Publicētie pārbaužu rezultāti neietver tiešu vai netiešu ECB vai NCB ieteikumu trešajām personām lietot vai nelietot pārbaudītā tipa iekārtas.
 4. Šis paziņojums nav uzskatāms par tiešu vai netiešu ECB vai NCB garantiju pārbaudīto iekārtu tipu spējai nepārtraukti un nekļūdīgi noteikt euro banknošu viltojumus, to derīgumu lietošanai vai to mērķi, neatkarīgi no tā, vai banknošu apstrādes iekārtas lietotāji izpilda lietotājiem izvirzītās prasības.

1Deutsche Bundesbank saistību atrunas 2. punkts:

Deutsche Bundesbank neuzņemas nekādu atbildību par 1) jebkādu tiešu vai netiešu kaitējumu, ko radījusi pārbaužu veikšana, pārbaužu rezultātu publicēšana vai nepublicēšana šajā ECB interneta lapā vai izņemšana no tās, vai 2) pārbaužu rezultātiem, ja vien šāds kaitējums nav nodarīts apzināti vai Deutsche Bundesbank rupjas nolaidības dēļ. Papildus paliek spēkā atbildības ierobežojums, kas ietverts Deutsche Bundesbank vispārējā saistību atrunā.

1Banco de Portugal saistību atrunas 2. punkts:

No pārbaužu veikšanas, pārbaužu rezultātu publicēšanas vai nepublicēšanas šajā ECB interneta lapā vai izņemšanas no tās neizriet nekāda atbildība par tiešu vai netiešu kaitējumu, kas saistīts ar šiem jautājumiem.