Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geteste en goedgekeurde bankbiljettensorteermachines

Wanneer wordt een apparaat aan de lijst toegevoegd of daaruit verwijderd?

Een bankbiljettensorteermachine wordt alleen in de lijst opgenomen als deze met succes een test bij een nationale centrale bank (NCB) heeft doorlopen en de fabrikant alle gevraagde informatie over de machine (zie de toelichting hieronder) heeft verstrekt aan de NCB die de test uitvoert.

Informatie over de types machines die met succes een test hebben doorlopen, wordt binnen een maand na afronding van de test op deze pagina gepubliceerd.

Aan het einde van de twaalfde maand volgend op de kalendermaand waarin de test is afgerond, wordt de informatie over deze test van de website verwijderd, tenzij een NCB opnieuw heeft vastgesteld dat de machine vervalsingen kan opsporen. Hiervoor kan een jaarlijkse test of een hertest op ad-hocbasis worden ingezet.

Indien een type machine niet door een hertest komt of de fabrikant ervan weigert de machine voor een hertest aan te bieden, dan wordt de informatie over dit type machine en de bijbehorende overige machines uit de lijst(en) verwijderd.

De NCB's kunnen fabrikanten samenvattingen van testrapporten ter beschikking stellen over succesvol doorlopen tests. Deze berichten hebben uitsluitend betrekking op de testomstandigheden op de testdag en gelden alleen zolang de testresultaten op deze website staan.

Dat er geen indicatie is dat de machine de tweede serie eurobankbiljetten ondersteunt, wil niet zeggen dat de machine dergelijke biljetten niet kan verwerken. Gebruikers van bankbiljettensorteermachines wordt aangeraden contact op te nemen met de betreffende fabrikant om na te gaan of de machines compatibel zijn met de tweede serie bankbiljetten.

Behoudens de in paragraaf (1) van de disclaimer bedoelde beperking zijn de tests en de testresultaten geldig in alle landen van het eurogebied. Een fabrikant van wie een bepaald type bankbiljettensorteermachine een test van één NCB heeft doorstaan, hoeft dat type machine dan ook niet opnieuw aan een andere NCB in een ander land van het eurogebied voor een test aan te bieden.

Voetnoot

a) De fabrikant heeft verklaard dat de additionele machine(s) die staan vermeld in de regel direct onder een hoofdtype machine ten aanzien van de geteste functionaliteit (d.w.z. de controle van echtheid/geschiktheid en het traceren van bankbiljetten) dezelfde prestatie levert/leveren als de geteste machine.

Toelichting

Voorafgaand aan de test wordt de fabrikanten gevraagd de volgende aanvullende informatie te verschaffen aan de nationale centrale bank die de test uitvoert:

 1. Informatie over of het type bankbiljettensorteermachine al dan niet voldoet aan nationale of communautaire Arbo-wetgeving, en zo ja, aan welke;
 2. Informatie over de coupures, series en invoerrichtingen die het type bankbiljettensorteermachine moet kunnen verwerken en of deze informatie duidelijk op het apparaat staat aangegeven;
 3. Een verklaring van de fabrikant waarin deze beschrijft welke echtheidskenmerken het machinetype controleert en hoe deze controles worden uitgevoerd;
 4. De gebruikershandleiding – indien de gebruikershandleiding niet beschikbaar is in een van de officiële talen van de lidstaat waar de test wordt uitgevoerd, dient andere, vergelijkbare informatie te worden verschaft die nodig is om het type machine te bedienen;
 5. Een bevestiging dat in de gebruikershandleiding of andere aan de gebruikers gegeven instructies wordt vermeld (i) hoe en (ii) hoe vaak dat type machine een onderhoudsbeurt (bijv. het schoonmaken van de sensoren) dient te krijgen om betrouwbaar te kunnen functioneren; en (iii) hoe de gebruiker kan bepalen met welke versie van de software dat type machine werkt;
 6. Informatie over of de machine zó aangepast kan worden dat zij nieuwe vervalsingen kan detecteren en zo ja, hoe dit in zijn werk gaat en hoe de gebruiker dit kan verifiëren;
 7. Informatie over hoe de drempelwaarden voor de geschiktheidssortering kunnen worden gewijzigd; en
 8. Informatie over de stroomvoorziening van het desbetreffende machinetype.

Disclaimer ten aanzien van tests en uitkomsten

 1. Naar het beste weten van de ECB en de NCB's zijn de valse eurobankbiljetten die voor de test worden gebruikt die welke in het eurogebied het meest algemeen in omloop waren toen het bij de test gebruikte testpakket voor het laatst werd geactualiseerd. Aangezien de ECB en de nationale centrale banken de mogelijkheid dat zich nieuwe typen vervalsingen na de actualisering van het gebruikte testpakket voordoen niet kunnen voorzien of uitsluiten, is het de verantwoordelijkheid van de fabrikanten om de verschillende typen machines regelmatig te laten testen. Bovendien is het de verantwoordelijkheid van de distributeurs en gebruikers van de machines de in hun machines geïntegreerde detectiemechanismen regelmatig te laten actualiseren om nieuwe vervalsingen te kunnen detecteren.
 2. Voor zover het toepasselijk recht dit toestaat, kunnen de ECB en de nationale centrale banken niet aansprakelijk worden gehouden voor de uitkomsten van de tests en voor directe of indirecte schade voortvloeiend uit de uitvoering van de tests, uit het al dan niet publiceren van de testresultaten op deze pagina van de ECB-website of uit hun verwijdering van deze pagina van de ECB-website. Zie hieronder voor afzonderlijke disclaimers van de Deutsche Bundesbank en de Banco de Portugal.
 3. Voor zover het toepasselijk recht dit toestaat, wijzen de ECB en de NCB's alle aansprakelijk af voor directe of indirecte schade voortvloeiend uit het al dan niet publiceren op of verwijderen van deze ECB-websitepagina van de verwijzing(en) naar overige machine(s) die niet door een NCB van het Eurosysteem zijn getest, maar die op de lijst op deze ECB-websitepagina zijn opgenomen op basis van een schriftelijke garantie van de fabrikant dat de machine(s) in kwestie dezelfde hard- en software en qua kernfunctionaliteiten (zoals bedoeld in bijlage I bij Besluit ECB/2010/14) dezelfde prestaties biedt/bieden als een andere bankbiljettensorteermachine van hetzelfde type en dezelfde fabrikant die is getest en goedgekeurd door een NCB van het Eurosysteem en die in de regel direct boven de overige machine(s) in de lijst is opgenomen. Voor alle duidelijkheid: de verwijzing(en) naar de overige machine(s) wordt/worden verwijderd als het geteste type bankbiljettensorteermachine wordt verwijderd van de lijst, en omgekeerd. Uit oogpunt van consistentie zal het geteste type bankbiljettensorteermachine (en alle overige machines van dezelfde fabrikant en met dezelfde kernfunctionaliteiten) verwijderd moeten worden als een van deze overige machines om welke reden dan ook verwijderd moet worden. Zie hieronder voor afzonderlijke disclaimers van de Deutsche Bundesbank en de Banco de Portugal.
 4. De gepubliceerde testresultaten vormen noch impliceren enige aanbeveling van de zijde van de ECB of de nationale centrale banken aan derden om de geteste types bankbiljettensorteermachines of overige machines wel of niet te gebruiken.
 5. De ECB of de nationale centrale banken geven geen enkele garantie, expliciet noch impliciet, dat de geteste en goedgekeurde typen bankbiljettensorteer- en overige machines: (i) continu en zonder fouten valse eurobankbiljetten kunnen detecteren of eurobankbiljetten op geschiktheid kunnen controleren, en (ii) geschikt zijn voor hun doel, ongeacht de vraag of de gebruikers van de machines zich houden aan de gebruikersvoorschriften.

Disclaimer (2) van de Deutsche Bundesbank

De Deutsche Bundesbank aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die verband houdt met de uitvoering van de tests, de publicatie of niet-publicatie op of verwijdering van de ECB-webpagina van de testresultaten, of de uitkomsten van de tests, tenzij dergelijke schade wordt veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van de zijde van de Deutsche Bundesbank. Daarnaast blijft de beperking van de aansprakelijkheid zoals vastgelegd in de algemene disclaimer van de Deutsche Bundesbank van toepassing.

Disclaimer (2) van de Banco de Portugal

De uitvoering van de tests en het al dan niet publiceren op of verwijderen van de testresultaten van de ECB-webpagina impliceert op geen enkele wijze dat aansprakelijkheid wordt aanvaard voor enige directe of indirecte schade die met deze feiten verband houdt.

Disclaimer (3) van de Deutsche Bundesbank

De Deutsche Bundesbank aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die verband houdt met het al dan niet publiceren op of verwijderen van deze ECB-webpagina van de verwijzing naar de overige machine, tenzij deze schade wordt veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van de zijde van de Deutsche Bundesbank. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt niet voor aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit beschadiging van het leven of gezondheidsschade. Daarnaast blijft de beperking van de aansprakelijkheid zoals vastgelegd in de algemene disclaimer van de Deutsche Bundesbank van toepassing.

Disclaimer (3) van de Banco de Portugal

De garantie door een fabrikant met betrekking tot zogenoemde overige machines, of het al dan niet publiceren op of verwijderen van informatie over 'overige machines' van deze ECB-webpagina impliceert op geen enkele wijze dat aansprakelijkheid wordt aanvaard voor enige directe of indirecte schade die met deze feiten verband houdt.