SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Testede og godkendte typer af maskiner/automater til seddelhåndtering

Hvornår tilføjes eller fjernes udstyr fra oversigterne?

Oversigten indeholder kun de typer af maskiner/automater til seddelhåndtering, som er testet med et positivt resultat i en national centralbank, hvor fabrikanten har forelagt alle de oplysninger, som den nationale centralbank har anmodet om (se forklaring nedenfor).

Oplysninger om de typer af maskiner/automater, som er testet med et positivt resultat, offentliggøres her senest én måned efter den dato, hvor de blev testet.

Testresultater fjernes fra webstedet senest 12 måneder efter udløbet af den kalendermåned, hvor testen blev afsluttet, medmindre maskin-/automattypens evne til at opspore falske sedler er blevet testet igen af en national centralbank med et positivt resultat – enten i en årlig test eller på ad hoc-basis i forbindelse med en opdateringstest.

Kan en maskin-/automattype ikke godkendes efter en opdateringstest, eller nægter fabrikanten at lade den teste igen, vil det også føre til, at oplysningerne om denne maskin-/automattype og tilsvarende yderligere maskiner/automater straks bliver fjernet fra oversigten/oversigterne.

Fabrikanten kan anmode den nationale centralbank om et sammendrag af en positiv testrapport. Det er dog kun gyldigt, for så vidt angår de forhold, der var gældende på selve testdagen, og så længe testresultatet er offentliggjort på dette websted.

Selvom det ikke fremgår, at maskinen/automaten understøtter den anden serie af eurosedler, betyder det ikke, at maskinen/automaten ikke kan anvendes til disse sedler. Brugere af maskiner/automater til seddelhåndtering opfordres til at kontakte fabrikanterne for at kontrollere, om deres maskiner/automater kan anvendes til sedler i den anden euroseddelserie.

Med forbehold af begrænsningen under punkt (1) i ansvarsfraskrivelsen er test og testresultater gyldige i alle eurolande. Det er derfor ikke nødvendigt, at en fabrikant, hvis type maskine/automat til håndtering af pengesedler er testet og godkendt af en national centralbank, lader den samme type maskine/automat til håndtering af pengesedler teste af en national centralbank i et andet land i euroområdet.

Fodnote

a) Fabrikanten har erklæret, at yderligere maskin(er)/automat(er) offentliggjort på linjen lige under en overordnet maskine-/automattype kan udføre det samme med hensyn til den testede funktionalitet (ægthed/kvalitet/kundesporingssystem) som den testede maskine.

Forklaringer

Inden testen skal fabrikanten oplyse den nationale centralbank, der udfører testen, om følgende:

 1. Om den testede maskin-/automattype opfylder national eller EU-lovgivning på sundheds- eller sikkerhedsområdet og i så fald hvilken.
 2. Hvilke seddelstørrelser maskinen/automaten kan håndtere, hvordan sedlerne skal vende, og om dette klart fremgår på maskinen/automaten.
 3. En udtalelse fra fabrikanten, hvoraf det fremgår, hvilke sikkerhedselementer maskin-/automatypen kan kontrollere, samt en forklaring af, hvordan kontrollen udføres.
 4. En brugsanvisning – Hvis der ikke foreligger en brugsanvisning på de(t) officielle sprog i det medlemsland, hvor den nationale centralbank udfører testen, skal der på anden måde oplyses om, hvordan maskinen/automaten betjenes.
 5. En bekræftelse af, at det fremgår af brugsanvisningen eller anden information til brugeren: i) hvordan og ii) hvor ofte maskin-/automattypen skal til eftersyn (fx hvor ofte sensorerne skal renses), for at den fungerer pålideligt, og iii) hvordan brugeren kan efterprøve, hvilken softwareversion den har.
 6. Om maskin-/automattypen kan justeres, så den kan detektere nye former for falske sedler, og i så fald hvordan denne justering kan foretages, og hvordan brugeren kan se, hvordan den kan justeres.
 7. Muligheden for at ændre grænseværdierne for sorteringen efter kvalitet.
 8. Information om maskin-/automattypens strømforsyning.

Ansvarsfraskrivelse for test og resultater

 1. De falske eurosedler, der anvendes i testen, er efter ECB's og de nationale centralbankers bedste overbevisning dem, der oftest findes i omløb i euroområdet på det tidspunkt, det anvendte bundt med testsedler sidst blev opdateret. Da ECB og de nationale centralbanker hverken kan forudse eller udelukke muligheden af, at der kommer nye former for falske sedler i omløb efter opdateringen af det anvendte bundt med testsedler, er fabrikanten ansvarlig for jævnligt at lade de forskellige maskin-/automattyper teste igen. Distributører og brugere af maskinerne/automaterne er endvidere ansvarlige for med jævne mellemrum at opdatere maskinernes/automaternes komponenter til ægthedskontrol, så de kan detektere nye former for falske sedler.
 2. Inden for lovens rammer påtager ECB og de nationale centralbanker sig ikke noget som helst ansvar for direkte eller indirekte tab, der opstår som følge af udførelsen af disse test, af offentliggørelsen eller den manglende offentliggørelse af testresultater, fjernelse af testresultater fra ECB's websted eller af selve testresultaterne. Særskilte ansvarsfraskrivelser for Deutsche Bundesbank og Banco de Portugal findes nedenfor.
 3. For så vidt angår yderligere maskiner/automater, der ikke er blevet testet af en national centralbank i Eurosystemet, men som er opført på denne side på ECB's websted på baggrund af fabrikantens skriftlige garanti for, at de(n) pågældende maskine(r)/automat(er) har samme hardware og software og ydeevne med hensyn til de centrale funktioner (som defineret i bilag I til afgørelse ECB/2010/14) som en anden af fabrikantens maskiner til håndtering af pengesedler af samme type, der er blevet testet og godkendt af en national centralbank i Eurosystemet, og står opført direkte oven over de yderligere maskiner/automater, kan ECB og de nationale centralbanker ikke holdes ansvarlige ifølge gældende lov for direkte eller indirekte tab opstået i forbindelse med offentliggørelsen af testresultater, manglende offentliggørelse af testresultater eller fjernelse af henvisninger til yderligere maskin(er)/automat(er) på denne side på ECB's websted. For god ordens skyld skal det bemærkes, at henvisningen til yderligere maskine(r)/automat(er) bliver fjernet, hvis den testede maskine til håndtering af pengesedler fjernes, og omvendt. For at sikre ensartethed skal den testede maskine (samt alle fabrikantens yderligere maskiner/automater med de samme centrale funktioner) fjernes, hvis en af de yderligere maskiner/automater skal fjernes uanset af hvilken årsag. Særskilte ansvarsfraskrivelser for Deutsche Bundesbank og Banco de Portugal findes nedenfor.
 4. De offentliggjorte testresultater indeholder eller indebærer ingen anbefaling fra ECB eller de nationale centralbanker til tredjeparter om at anvende/ikke anvende de testede maskiner/automater eller yderligere maskiner/automater.
 5. Denne erklæring om ansvarsfraskrivelse indebærer hverken en eksplicit eller en implicit garanti fra ECB eller de nationale centralbanker for, at de testede maskiner/automater eller yderligere maskiner/automater i) kontinuerligt og uden fejl kan detektere falske eurosedler, eller ii) for deres egnethed til opgaven eller deres formål, uanset om brugerne af disse maskiner/automater opfylder de krav, der stilles til dem eller ej.

Ansvarsfraskrivelse (2) for test udført af Deutsche Bundesbank

Deutsche Bundesbank påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte tab, der opstår i forbindelse med udførelsen af disse test, offentliggørelsen eller den manglende offentliggørelse af testresultater eller fjernelsen af disse fra ECB's websted, eller for selve testresultaterne, medmindre tabet er opstået som følge af en forsætlig eller groft uagtsom handling fra Deutsche Bundesbanks side. Desuden finder den ansvarsbegrænsning, der findes i Deutsche Bundesbanks overordnede ansvarsfraskrivelse, fortsat anvendelse.

Ansvarsfraskrivelse (2) for test udført af Banco de Portugal

Udførelsen af test, offentliggørelse, manglende offentliggørelse eller fjernelse af testresultater fra ECB's websted indebærer ikke nogen form for erstatningspligt som følge af direkte eller indirekte tab opstået i forbindelse hermed.

Ansvarsfraskrivelse (3) for test udført af Deutsche Bundesbank

Deutsche Bundesbank påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte tab, der opstår i forbindelse med offentliggørelse, manglende offentliggørelse eller fjernelse af henvisning til øvrige automater på ECB's websted, medmindre tabet er opstået som følge af en forsætlig eller groft uagtsom handling fra Deutsche Bundesbanks side. Ansvarsbegrænsningen fritager ikke for erstatsningspligt i forbindelse med personers tilskadekomst eller skade på liv, krop eller helbred. Desuden finder den ansvarsbegrænsning, der findes i Deutsche Bundesbanks overordnede ansvarsfraskrivelse, fortsat anvendelse.

Ansvarsfraskrivelse (3) for test udført af Banco de Portugal

Fabrikantens garanti i forbindelse med yderligere maskiner eller offentliggørelse, manglende offentliggørelse eller fjernelse af testresultater fra ECB's websted af disse yderligere maskiner indebærer ikke nogen form for erstatningspligt som følge af direkte eller indirekte tab opstået i forbindelse hermed.