Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Testauksen läpäisseet setelinkäsittelylaitetyypit

Testitulosten julkaiseminen

Tällä verkkosivulla luetellaan vain ne setelinkäsittelylaitetyypit, jotka ovat läpäisseet testauksen jossakin kansallisessa keskuspankissa ja joista valmistaja on toimittanut testauksen suorittaneelle kansalliselle keskuspankille kaikki vaaditut tiedot (ks. selitykset jäljempänä).

Tieto testauksen läpäisemisestä julkaistaan tällä verkkosivulla kuukauden sisällä testauspäivästä.

Tiedot poistetaan verkkosivulta, kun testauksen suorittamiskuukaudesta on kulunut 12 kuukautta, ellei laitetyypin kykyä havaita väärennöksiä ole arvioitu uudelleen jossakin kansallisessa keskuspankissa joko vuotuisessa testauksessa (annual test) tai tarpeen mukaan suoritetussa uudelleentestauksessa (retest). Laitetyypin tulee olla läpäissyt suoritetut testit.

Laitetyyppiä ja vastaavanlaisia muita laitteita koskevat tiedot poistetaan myös silloin, jos laitetyyppi ei läpäise uudelleentestausta (retest) tai jos valmistaja ei luovuta laitetyyppiä uudelleentestattavaksi.

Kansallisten keskuspankkien laitevalmistajille mahdollisesti antamat testausraportit kuvaavat laitteiden toimintaa ainoastaan testipäivänä vallinneissa testausolosuhteissa, ja ne ovat voimassa vain niin kauan kuin testitulokset pidetään näillä verkkosivuilla.

Vaikka setelinkäsittelylaitetyypin kohdalla ei olisi mainintaa toisen eurosetelisarjan setelien hyväksymisestä, se ei tarkoita, etteikö laitetyyppi pystyisi käsittelemään toisen sarjan euroseteleitä. Setelinkäsittelylaitteiden käyttäjien on syytä varmistaa laitevalmistajilta, pystyykö kulloinenkin laite käsittelemään toisen sarjan euroseteleitä.

Testit ja niiden tulokset ovat voimassa kaikissa euroalueen maissa vastuuvapauslausekkeen kohdassa 1 esitetyin rajoituksin. Mikäli siis setelinkäsittelylaitetyyppi on jo läpäissyt testauksen jonkin euroalueen maan kansallisessa keskuspankissa, sitä ei tarvitse testauttaa uudestaan muissa kansallisissa keskuspankeissa.

Alaviite

a) Välittömästi peruslaitetyypin alla luetellut muut laitteet suoriutuisivat valmistajan ilmoituksen mukaan väärennösten tunnistustestistä, kunnon tarkastustestistä ja jäljityskykytestistä yhtä hyvin kuin testattu laite.

Selitykset

Ennen testausta valmistajia pyydetään toimittamaan testauksen suorittavaan kansalliseen keskuspankkiin seuraavat tiedot:

 1. Kansallinen tai EU:n terveys- tai turvallisuuslainsäädäntö, jonka mukainen setelinkäsittelylaitetyyppi on.
 2. Laitetyypin käsittelemät euroseteliarvot ja eurosetelisarjat, sen hyväksymät syöttötavat sekä se, ilmoitetaanko nämä tiedot selvästi laitteissa.
 3. Lista turvatekijöistä, jotka laitetyyppi valmistajansa mukaan tarkastaa, ja tiedot siitä, miten tarkastus tapahtuu.
 4. Käyttöohje. Jos laitetyypin käyttöohje ei ole sen jäsenvaltion virallisella kielellä, jonka kansallinen keskuspankki suorittaa testauksen, tulee testauttajan toimittaa korvaavat ohjeet laitetyypin käyttöä varten.
 5. Vahvistus, että käyttöohjeet tai muut käyttäjälle toimitettavat ohjeet sisältävät tiedot siitä, miten ja kuinka usein laitetyyppi tulee huoltaa (esim. lukupäiden puhdistus), jotta se toimisi luotettavasti, ja miten käyttäjä pystyy tarkastamaan laitetyypin ohjelmistoversion.
 6. Tieto siitä, voidaanko laitetyyppi säätää havaitsemaan uudentyyppisiä väärennöksiä. Jos säätäminen on mahdollista, tulee ilmoittaa myös se, miten säädöt tehdään ja miten käyttäjä voi varmistaa uusien säätöjen asianmukaisen toiminnan.
 7. Tiedot siitä, miten pystytään muuttamaan setelien kuntoa koskevia kriteerejä, joiden mukaisesti setelit lajitellaan.
 8. Laitetyypin käyttämä virtalähde.

Testausta ja testituloksia koskeva vastuuvapauslauseke

 1. Testeissä käytettävät euroseteliväärennökset edustavat EKP:n ja kansallisten keskuspankkien parhaan tietämyksen mukaan yleisimpiä euroalueella kierrosta löytyneitä väärennöstyyppejä testissä käytetyn testinipun viimeisimpänä päivitysajankohtana. Koska EKP ja kansalliset keskuspankit eivät voi testinippuja päivittäessään ennakoida uudentyyppisten väärennösten kiertoon ilmaantumisen mahdollisuutta tai sulkea sitä pois, laitteiden valmistajat vastaavat erityyppisten laitteiden säännöllisestä uudelleentestauttamisesta. Lisäksi laitteiden jakelijat ja käyttäjät vastaavat siitä, että setelien aitouden tarkastamisessa käytettävät osat päivitetään säännöllisesti, jotta ne pystyvät havaitsemaan uudet väärennökset.
 2. Sovellettavan lainsäädännön rajoissa EKP ja kansalliset keskuspankit eivät vastaa miltään osin välittömistä tai välillisistä vahingoista, joita saattaa aiheutua testien suorittamisesta, testituloksista, niiden julkaisemisesta EKP:n verkkosivuilla, niiden julkaisematta jättämisestä tai niiden poistamisesta EKP:n verkkosivuilta. Saksan keskuspankin ja Portugalin keskuspankin erilliset vastuuvapauslausekkeet ovat jäljempänä.
 3. Sovellettavan lainsäädännön rajoissa EKP ja kansalliset keskuspankit eivät vastaa miltään osin välittömistä tai välillisistä vahingoista, joita saattaa aiheutua yhtä tai useampaa nk. muuta laitetta koskevan maininnan julkaisemisesta EKP:n verkkosivuilla, sen julkaisematta jättämisestä tai sen poistamisesta EKP:n verkkosivuilta. Muulla laitteella tarkoitetaan laitetta, jota ei ole testattu eurojärjestelmän kansallisessa keskuspankissa mutta jota koskeva maininta on julkaistu EKP:n verkkosivuilla laitevalmistajan kirjallisen takuun perusteella. Takuussa vahvistetaan, että muu laite sisältää saman laitteiston ja saman ohjelmiston ja on päätöksen EKP/2010/14 liitteessä I määriteltyjen keskeisten toimintojen osalta yhtä toimintakykyinen kuin sellainen saman laitevalmistajan toinen laitetyyppi, joka on testattu eurojärjestelmän kansallisessa keskuspankissa ja julkaistu luettelossa heti mainitun yhden tai useamman muun laitteen edellä. Jos testattua laitetyyppiä koskeva maininta poistetaan, samalla poistetaan selvyyden vuoksi myös vastaavaa yhtä tai useampaa muuta laitetta koskeva maininta, ja jos jotakin muuta laitetta koskeva maininta on poistettava, samalla on johdonmukaisuuden vuoksi poistettava maininta vastaavasta testatusta laitetyypistä (ja kaikista saman laitevalmistajan muista laitteista, joilla on samat keskeiset toiminnot), riippumatta poistamisen syistä. Saksan keskuspankin ja Portugalin keskuspankin erilliset vastuuvapauslausekkeet ovat jäljempänä.
 4. Julkaistut testitulokset eivät sisällä EKP:n tai kansallisten keskuspankkien suosituksia siitä, tulisiko kolmansien osapuolten käyttää tai olla käyttämättä testattuja laitetyyppejä tai muita laitteita. Testituloksia ei myöskään pidä tulkita tällaisiksi suosituksiksi.
 5. EKP ja kansalliset keskuspankit eivät nimenomaisesti eivätkä epäsuorasti takaa testauksen läpäisseiden setelinkäsittelylaitetyyppien tai muiden laitteiden a) kykyä tunnistaa väärennetyt eurosetelit jatkuvasti ja virheettä tai testata eurosetelien kunto eivätkä b) niiden käyttökelpoisuutta riippumatta siitä, noudattavatko setelinkäsittelylaitteiden käyttäjät käyttöohjeita.

Saksan keskuspankissa suoritettuja testejä koskeva vastuuvapauslausekkeen kohta 2

Saksan keskuspankki ei vastaa miltään osin välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät testien suorittamiseen, testituloksiin, niiden julkaisemiseen EKP:n verkkosivulla tai niiden julkaisematta jättämiseen tai niiden poistamiseen EKP:n verkkosivulta, ellei tällainen vahinko synny Saksan keskuspankin tahallisen tai törkeän huolimattoman toiminnan vuoksi. Lisäksi sovellettavaksi tulee Saksan keskuspankin yleisessä vastuuvapauslausekkeessa määritelty vastuun rajoitus.

Portugalin keskuspankissa suoritettuja testejä koskeva vastuuvapauslausekkeen kohta 2

Testien suorittaminen, testitulosten julkaiseminen EKP:n verkkosivulla tai niiden julkaisematta jättäminen tai niiden poistaminen EKP:n verkkosivulta ei merkitse, että Portugalin keskuspankki ottaisi miltään osin vastuun siihen liittyvistä välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Saksan keskuspankissa suoritettuja testejä koskeva vastuuvapauslausekkeen kohta 3

Saksan keskuspankki ei vastaa miltään osin välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät muuta laitetta koskevan maininnan julkaisemiseen EKP:n verkkosivulla, sen julkaisematta jättämiseen tai sen poistamiseen EKP:n verkkosivulta, ellei tällainen vahinko synny Saksan keskuspankin tahallisen tai törkeän huolimattoman toiminnan seurauksena. Tämä vastuun rajoitus ei koske vastuuta vahingoista, jotka aiheutuvat kuolemaan johtaneista tai terveydellisistä vaurioista. Lisäksi sovellettavaksi tulee Saksan keskuspankin yleisessä vastuuvapauslausekkeessa määritelty vastuun rajoitus.

Portugalin keskuspankissa suoritettuja testejä koskeva vastuuvapauslausekkeen kohta 3

Valmistajan muulle laitteelle antama takuu tai muuta laitetta koskevan maininnan julkaiseminen EKP:n verkkosivuilla, sen julkaisematta jättäminen tai sen poistaminen EKP:n verkkosivulta ei merkitse, että Portugalin keskuspankki ottaisi miltään osin vastuun siihen liittyvistä välittömistä tai välillisistä vahingoista.