Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Godkända typer av sedelhanteringsmaskiner

När läggs en maskin till eller tas bort från listorna?

Endast de typer av sedelhanteringsmaskiner som godkänts i ett test på en nationell centralbank och där tillverkaren lämnat all begärd information till centralbanken (se förklaringar nedan) tas med i listan.

Information om vilka typer av maskiner som har godkänts i ett test kommer att publiceras här inom en månad efter det att respektive test avslutats.

Information om ett test kommer att tas bort från webbplatsen tolv månader efter den kalendermånad då testet utfördes om maskinens förmåga att upptäcka förfalskningar inte har omtestats av en nationell centralbank och godkänts, antingen i ett årligt test eller i ett omtest i ett slumpmässigt urval av en nationell centralbank.

Om en maskin inte godkänns i ett omtest, eller om en tillverkare inte presenterar en maskintyp för omtest, innebär detta att informationen om den typen av maskin tas bort från listan (eller listorna).

Den nationella centralbanken kan förse tillverkarna med en sammanfattande testrapport om vilka tester som har godkänts, men den är endast giltig enligt de förhållanden som rådde på testdagen och så länge testresultaten är publicerade på denna webbplats.

Att det inte finns någon uppgift att maskinen klarar av andra serien eurosedlar betyder inte att maskinen inte kommer att vara kompatibel med sådana sedlar. Användare av sedelhanteringsmaskiner kan kontakta tillverkarna för att kontrollera om deras maskiner kommer att vara kompatibla med andra seriens eurosedlar.

Med förbehåll för begränsningen i punkt 1) i ansvarsfriskrivningen är testerna och resultaten giltiga i alla euroländer. En tillverkare, vars sedelhanteringsmaskin godkänts i kontrollen av en nationell centralbank behöver inte låta samma typ av maskin kontrolleras av en annan nationell centralbank i ett annat euroland.

Fotnot

a) Tillverkaren har meddelat att ytterligare maskiner som anges direkt under huvudtypen har samma prestanda vad gäller funktionerna (äkthets-/brukbarhets-/spårningssystem) som den testade maskinen.

Förklaringar

Innan en maskin testas ska tillverkarna lämna följande extra information till den nationella centralbank som utför testet.

 1. Information om huruvida denna typ av maskin uppfyller nationella föreskrifter eller lagstiftning eller EU-lagstiftning för hälsa och säkerhet, i så fall, vilka.
 2. Information om vilka valörer, serier och inmatningsriktningar denna typ av maskin är utformad för att hantera, och om detta tydligt anges på själva maskinen.
 3. Uppgift från tillverkaren om vilka säkerhetsdetaljer maskinen kontrollerar och hur dessa kontroller utförs.
 4. Bruksanvisning. Om bruksanvisningen inte är på det officiella språket i den medlemsstat där den nationella centralbank, som utför testet, finns ska annan liknande information för hur maskinen används lämnas.
 5. Bekräftelse att bruksanvisningen eller andra instruktioner till användaren anger 1) hur och 2) hur ofta maskinen behöver underhåll (t.ex. hur ofta sensorerna behöver rengöras) för att fungera och 3) hur användaren kan kontrollera maskinens programvaruversion.
 6. Information om huruvida maskinen kan anpassas för att upptäcka nya förfalskningar och i så fall hur detta görs och hur detta kan kontrolleras av användaren.
 7. Information om hur tröskelvärdena för kvalitetssortering kan ändras.
 8. Information om maskinens strömförsörjning.

Ansvarsfriskrivning för tester och resultat

 1. De falska eurosedlarna som används i testet är, såvitt ECB och de nationella centralbankerna vet, de som oftast är i omlopp i euroområdet vid den tidpunkt då testbunten senast uppdaterades. Eftersom ECB och de nationella centralbankerna varken kan förutse eller utesluta möjligheten att nya typer av förfalskningar kommer i omlopp efter den tidpunkt då testbunten uppdaterats, är det tillverkarens skyldighet att regelbundet testa de olika maskintyperna. Därutöver är det distributörernas och användarnas skyldighet att med jämna mellanrum uppdatera äkthetsdetektorn i utrustningen så att nya förfalskningar kan upptäckas.
 2. I den utsträckning det är möjligt enligt tillämplig lagstiftning påtar sig varken ECB eller de nationella centralbankerna något ansvar för direkt eller indirekt skada som förorsakas av testernas utförande, att testresultaten publiceras eller inte publiceras, att de tas bort från ECB:s webbplats och ej heller för testresultaten. För Deutsche Bundesbanks och Banco de Portugals separata ansvarsfriskrivningar, se nedan.
 3. Vad gäller ytterligare maskiner som inte har testats av en nationell centralbank inom Eurosystemet, men som står med på denna sida på ECB:s webbplats eftersom tillverkarna har lämnat en skriftlig garanti där de försäkrar att maskinen/maskinerna har samma maskin- och programvara och därför samma grundläggande funktioner (så som de definieras i bilaga I i beslut ECB/2010/14) som en av en nationell centralbank i Eurosystemet testad och godkänd sedelhanteringsmaskin av samma typ och från samma tillverkare vilken står med i listan ovanför den/de ytterligare maskinen/maskinerna, kan ECB och de nationella centralbankerna inte hållas ansvariga, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lagstiftning, för direkt eller indirekt skada som förorsakas av om någon hänvisning till att ytterligare maskin/maskiner publiceras eller inte publiceras eller om hänvisningen tagits bort från denna sida på ECB:s webbplats. Det bör noteras att hänvisningar till ytterligare maskiner kommer att tas bort i de fall då den testade maskinen tas bort från listan, och vice versa. Följaktligen måste den testade typen av sedelhanteringsmaskin (och samtliga ytterligare maskiner från samma tillverkare med samma grundläggande funktioner) tas bort från listan om någon ytterligare maskin tas bort, oavsett skälen till borttagningen. För Deutsche Bundesbanks och Banco de Portugals separata ansvarsfriskrivningar, se nedan.
 4. De publicerade testresultaten varken innebär eller implicerar inte någon rekommendation från ECB eller de nationella centralbankerna till tredje man att denne bör eller inte bör använda den testade maskintypen eller ytterligare maskiner.
 5. ECB och de nationella centralbankerna garanterar inte, varken uttryckligen eller indirekt, att de godkända typerna av sedelhanteringsmanskiner eller ytterligare maskiner 1) kan upptäcka falska eurosedlar kontinuerligt och utan misstag, eller kontrollera eurosedlarnas kvalitet, eller 2) kan uppfylla sitt ändamål oberoende av om användarna följer användarkraven eller inte.

Deutsche Bundesbanks ansvarsfriskrivning 2)

Deutsche Bundesbank accepterar inget som helst ansvar för direkt och indirekt skada relaterad till testernas utförande, om testresultaten publiceras eller inte publiceras eller om de tas bort från ECB:s webbplats, eller för testresultaten, om inte sådan skada orsakats genom uppsåt eller grov oaktsamhet från Deutsche Bundesbanks sida. Dessutom gäller även de ansvarsbegränsningar som anges i Deutsche Bundesbanks allmänna ansvarsfriskrivning.

Banco de Portugals ansvarsfriskrivning 2)

Testernas utförande och om testresultaten publiceras eller inte publiceras eller tas bort från ECB:s webbplats medför inget som helst ansvar för vare sig direkt eller indirekt skada orsakad i samband med detta.

Deutsche Bundesbanks ansvarsfriskrivning 3)

Deutsche Bundesbank accepterar inget som helst ansvar för direkt och indirekt skada relaterad till om hänvisningen till ytterligare maskiner publiceras eller inte publiceras eller tas bort från ECB:s webbplats, om sådan skada inte orsakats uppsåtligen eller på grund av grov oaktsamhet från Deutsche Bundesbanks sida. Denna ansvarsbegränsning ska inte gälla ansvar för skada som uppstått på grund av skada på liv eller hälsa. Dessutom gäller även de ansvarsbegränsningar som anges i Deutsche Bundesbanks allmänna ansvarsfriskrivning.

Banco de Portugals ansvarsfriskrivning 3)

Tillverkarens garantier avseende ytterligare maskiner eller om information om ytterligare maskiner publiceras eller inte publiceras eller tas bort från ECB:s webbplats, medför inget som helst ansvar för vare sig direkt eller indirekt skada orsakad i samband med detta.