SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Kreditinstitutters og andre kontanthåndterende virksomheders recirkulering af eurosedler

ECB og de nationale centralbanker i Eurosystemet er de udstedende myndigheder af eurosedlerne og skal sørge for, at offentligheden kan have tillid til den fælles valuta. Dette sker bl.a. ved at beskytte den særlige stilling, som eurosedler i omløb har.

Muligheden for at recirkulere eurosedler betyder, at kreditinstitutter og andre kontanthåndterende virksomheder bedre og mere omkostningseffektivt kan udføre deres rolle i kontantforsyningen. For at beskytte eurosedlernes særlige stilling vedtog ECB's styrelsesråd den 16. september 2010 afgørelse ECB/2010/14 om kontrol af eurosedlers ægthed og kvalitet og om recirkulering af eurosedler. Afgørelsen trådte i kraft den 1. januar 2011.

Vedtagelsen af en retsakt blev nødvendig i 20081 som følge af ændringen af Rådets forordning (EF) nr. 1338/20012, som omfattede:

  • en direkte reference i artikel 6 i forordning (EF) nr. 1338/2001 til "procedurer fastlagt af ECB", for så vidt angår den forpligtelse, som adressaterne i artikel 6, stk. 1, benævnt "kontanthåndterende virksomheder" i afgørelse ECB/2010/14, har til at sikre, at eurosedler "de har modtaget, og som de har til hensigt at bringe i omløb igen, kontrolleres med henblik på ægthed, og til at påse, at falske sedler afsløres"
  • udvidelsen af adressaterne i artikel 6 til at omfatte andre økonomiske aktører (fx handlende og kasinoer, der som led i deres virksomhed håndterer og udleverer pengesedler til offentligheden via kontantautomater) samt pengetransportfirmaer.

I afgørelse ECB/2010/14 fastlægges de procedurer, som kontanthåndterende virksomheder i henhold til artikel 6, stk.1, i forordning (EF) nr.1338/2001 skal følge, når de kontrollerer eurosedlers ægthed og kvalitet. Afgørelsen blev ændret ved afgørelse ECB/2012/19 af 7. september 2012 for at udvide dens anvendelsesområde til at omfatte kontrol af nye euroseddelseriers ægthed og kvalitet samt for nærmere at præcisere en række krav og ved afgørelse ECB/2012/39 af 5. december 2019 for at gøre det muligt at oparbejde sedler, der ikke klart kan klassificeres som ægte, og indføre en ny kategori af maskine til håndtering af pengesedler.

Afgørelse ECB/2010/14 sikrer, at kreditinstitutter og kontanthåndterende virksomheder kun recirkulerer eurosedler, som er blevet kontrolleret med hensyn til ægthed og kvalitet. Kontrollen kan enten ske ved hjælp af i) en type maskine til håndtering af pengesedler, som er testet af en national centralbank i Eurosystemet, eller ii) af særligt uddannet personale. Pengesedler, der har bestået en maskinkontrol, kan genudstedes via kontantautomater eller andre kundebetjente automater. Pengesedler, der er blevet testet af særligt uddannet personale, kan kun udbetales ved skranken.

Det er vigtigt at bemærke, at euromønter ikke påvirkes af afgørelse ECB/2010/14, da de ikke hører under ECB's kompetenceområde.

1 Rådets forordning (EF) nr. 44/2009 af 18. december 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1338/2001 om fastlæggelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte euroen mod falskmøntneri (EUT L 17 af 22.1.2009, s. 1). 2 EFT L 181 af 4.7.2001, s. 6.

Alle sider i dette afsnit