European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Успешно тествани типове банкнотообработващи машини

Кога дадено устройство се добавя в списъка или се премахва от него?

В списъка се включват единствено онези типове банкнотообработващи машини, които успешно са преминали тест в национална централна банка (НЦБ) и за които производителят е предоставил на извършващата теста НЦБ цялата изисквана информация (вижте обяснителните бележки по-долу).

Информация за типовете машини, които успешно са преминали тест, ще бъде публикувана на този уебсайт до един месец след датата на приключване на теста.

Информацията за даден тест ще бъде премахвана от уебсайта след изтичането на 12 календарни месеца от календарния месец, в който е завършено тестването, освен ако способността на типа машина да открива фалшификати не бъде подложена на повторно тестване от НЦБ или под формата на годишен тест, или като повторен ad hoc тест в НЦБ и не премине успешно този тест.

При неуспешен повторен тест на даден тип машина или при отказ на производителя да предостави типа машина за повторно тестване от списъка/списъците незабавно ще бъде отстранена информацията за този тип машина и допълнителните машини.

Всички обобщаващи доклади за успешно преминати тестове, които НЦБ могат да предоставят на производителите, важат само при условията на теста към неговата дата и докато резултатите са публикувани на този уебсайт.

Фактът, че не е указано дали машината поддържа втората серия евробанкноти, не означава, че машината няма да бъде съвместима с тези банкноти. Потребителите на машини за обработка на банкноти се приканват да се обърнат към производителите, за да проверят дали машините им са съвместими с втората серия банкноти.

Под условие на ограничението, определено в параграф (1) на клаузата за изключване на отговорност, тестовете и резултатите от тях важат във всички държави членки на еврозоната. Следователно производител на даден тип банкнотообработваща машина, който е преминал успешно тест в НЦБ, не е задължен да предостави същия тип банкнотообработваща машина за нов тест от НЦБ в друга държава членка на еврозоната.

Бележка

а) Производителят е декларирал, че допълнителната машина/допълнителните машини, вписана/и на следващия ред след основния тип машина, притежава/т същите характеристики по отношение на тестваната функционалност (истинност/годност/система за проследяване) като тестваната машина.

Обяснителни бележки

Преди тестването производителите трябва да предоставят на НЦБ, извършващи тестовете, следната допълнителна информация:

 1. информация за съответствието на типа банкнотообработваща машина с национално законодателство или законодателство на ЕС в областта на здравето и безопасността и ако е така, с кое по-конкретно;
 2. указание за купюрите евробанкноти, сериите и положенията за зареждане, които е предвидено да обработва типът банкнотообработваща машина, както и дали тази информация е ясно означена върху машината;
 3. декларация относно посочените от производителя защитни елементи, проверявани от типа банкнотообработваща машина, и начина на извършване на проверките;
 4. ръководство за експлоатация – ако ръководството не е на официалния език на държавата членка, в която се намира извършващата теста НЦБ, следва да бъде предоставена друга подобна информация, необходима за експлоатацията на типа банкнотообработваща машина;
 5. потвърждение, че ръководството за експлоатация или другите предоставени указания посочват: (i) как трябва да се извършва техническата поддръжка на типа банкнотообработваща машина; (ii) каква е необходимата честота на техническата поддръжка (напр. почистване на сензорите), за да функционира надеждно; и (iii) как потребителят може да провери версията на софтуера на типа банкнотообработваща машина;
 6. информация дали е възможно адаптиране на типа банкнотообработваща машина за откриване на нови фалшификати и при наличие на такава, как се извършва и как потребителят може да провери това;
 7. информация за начина на регулиране на праговете за сортиране по годност;
 8. информация за електрическото захранване на типа банкнотообработваща машина.

Клауза за изключване на отговорност във връзка с тестовете и резултатите

 1. Доколкото е известно на ЕЦБ и на НЦБ, използваните в теста фалшиви евробанкноти са тези, които се откриват най-често в обращение в еврозоната към момента на последното обновяване на използвания тестов комплект. Тъй като ЕЦБ и НЦБ не могат да предвидят или да изключат възможността за поява на нови видове фалшификати след обновяването на използвания тестов комплект, производителите са отговорни за редовното предоставяне на типовете банкнотообработващи машини за тестване. Също така дистрибуторите и потребителите са отговорни за периодичното актуализиране на вградените в машините устройства за проверка за истинност с цел те да могат да откриват нови фалшификати.
 2. В степента, позволена от приложимото законодателство, ЕЦБ и НЦБ не поемат никаква отговорност за преки или непреки вреди, причинени в резултат на извършването на тестовете, публикуването, непубликуването или отстраняването на резултатите от тестовете от уебстраницата на ЕЦБ, или за резултатите от тестовете. Виж по-долу отделните за централната банка на Германия (Deutsche Bundesbank) и централната банка на Португалия (Banco de Portugal) клаузи за изключване на отговорност.
 3. Що се отнася до всички допълнителни машини, които не са тествани от НЦБ от Евросистемата, но са посочени на уебстраницата на ЕЦБ въз основата на писмена гаранция от производителя, че машината/ите разполага/т със същите хардуер, софтуер и ниво на ефективност по отношение на основните функционалности, дефинирани в приложение I към Решение ЕЦБ/2010/14, като друга банкнотообработваща машина от същия тип и същия производител, която е била успешно тествана от НЦБ от Евросистемата и е посочена точно над допълнителната/ите машина/и, ЕЦБ и НЦБ не могат да бъдат държани отговорни в степента, позволена от приложимото право, за каквато и да била пряка или косвена вреда в резултат от извършването на теста, публикуването или непубликуването на резултатите от него или заличаването от уебстраницата на ЕЦБ на референцията към допълнителна/ите машина/и. За по-голяма яснота се отбелязва, че посочването на допълнителната/ите машина/и ще бъде заличено, в случай че от списъка бъде заличена тестваната банкнотообработваща машина и обратно. За по-голяма последователност тестваният тип банкнотообработваща машина (и всички допълнителни машини на същия производител със същите основни функционалности) следва да бъде заличен, ако се налага която и да било от допълните машини също да бъде заличена, независимо от причините за това. Вж. по-долу отделните за централната банка на Германия (Deutsche Bundesbank) и централната банка на Португалия (Banco de Portugal) клаузи за изключване на отговорност.
 4. Публикуваните резултати от тестовете не съставляват и не включват препоръка от страна на ЕЦБ или на НЦБ към трети страни да използват или да не използват тестваните типове машини или допълнителните машини.
 5. ЕЦБ и НЦБ не гарантират по никакъв начин, пряко или косвено, че успешно преминалите тест банкнотообработващи машини и допълнителните машини: (i) могат последователно и безпогрешно да откриват фалшиви евробанкноти или да проверяват евробанкноти за годност; (ii) изпълняват функциите си независимо дали потребителите спазват изискванията за потребители.

Клауза за изключване на отговорност (2) на централната банка на Германия (Deutsche Bundesbank)

Централната банка на Германия (Deutsche Bundesbank) не поема никаква отговорност за преки или косвени вреди, свързани с извършването на тестовете, публикуването, непубликуването или премахването от уебстраницата на ЕЦБ на резултатите от тестовете, освен ако такава вреда е предизвикана умишлено или поради груба небрежност от страна на централната банка на Германия (Deutsche Bundesbank). В допълнение, остава в сила ограничаването на отговорност, съдържащо се в общата клауза за изключване на отговорност на централната банка на Германия (Deutsche Bundesbank).

Клауза за изключване на отговорност (2) на централната банка на Португалия (Banco de Portugal)

Извършването на тестовете и публикуването, непубликуването или премахването на резултатите от тестовете от уебстраницата на ЕЦБ не предполагат поемане на каквато и да е отговорност в случай на преки или косвени вреди, свързани с това.

Клауза за изключване на отговорност (3) на централната банка на Германия (Deutsche Bundesbank)

Централната банка на Германия (Deutsche Bundesbank) не поема никаква отговорност за преки или косвени вреди, свързани с публикуването, непубликуването или премахването от уебстраницата на ЕЦБ на референцията към допълнителната машина, освен ако такава вреда е предизвикана умишлено или поради груба небрежност от страна на централната банка на Германия (Deutsche Bundesbank). Ограничаването на отговорност не се отнася за отговорността за вреди в резултат от увреждане на живота или здравето. В допълнение, остава в сила ограничаването на отговорност, съдържащо се в общата клауза за изключване на отговорност на централната банка на Германия (Deutsche Bundesbank).

Клауза за изключване на отговорност (3) на централната банка на Португалия (Banco de Portugal)

Гаранцията на производителя, свързана с допълнителната машина, и публикуването, непубликуването или премахването от уебстраницата на ЕЦБ на информация за допълнителната машина не предполагат поемане на каквато и да е отговорност в случай на преки или косвени вреди, свързани с това.