Menu

Testede og godkendte typer maskiner til håndtering af pengesedler

Offentliggørelse af testresultater

 • Fortegnelsen nedenfor indeholder kun de maskin-/automattyper, der er godkendt efter at være testet i en national centralbank, og hvor den nationale centralbank, der udførte testen, har fået forelagt alle de oplysninger fra fabrikanten, der er blevet anmodet om (se forklaring nedenfor).
 • Oplysninger om testede og godkendte maskiner/automater bliver offentliggjort her senest én måned efter den dato, hvor den respektive test blev afsluttet.
 • Testresultater fjernes fra webstedet senest 12 kalendermåneder efter udløbet af den kalendermåned, hvor testen blev afsluttet, hvis maskinen/automaten ikke i mellemtiden er blevet testet og godkendt igen af en national centralbank – enten i en årlig test eller på ad hoc-basis i forbindelse med en opdateringstest.

  I betragtning af den generelle udvikling i forbindelse med spredningen af coronavirus (covid-19) og myndighedernes rejsebegrænsninger, som forhindrer den årlige test af visse maskiner, har Eurosystemet besluttet at forlænge gyldigheden af testen for de maskiner, som ikke kan testes i øjeblikket. Alle maskiner, der er opført på listen, kan anvendes til recirkulering, også selv om deres tests gyldighed på 12 måneder er udløbet.

  Eurosystemet overvåger situationen og vil tage sin beslutning op til fornyet vurdering på månedlig basis.
 • Kan en maskin-/automattype ikke godkendes efter en opdateringstest, eller nægter fabrikanten at lade den teste igen, vil oplysningerne om denne maskin-/automattype samt yderligere maskiner/automater i tilknytning hertil straks blive fjernet fra listen/listerne.
 • Sammendrag af godkendte testrapporter, som fabrikanterne kan få fra de nationale centralbanker, er kun gyldige for så vidt angår de forhold, der var gældende på selve testdagen, og så længe testresultaterne er offentliggjort på dette websted.

Angives det ikke, om en maskine/automat understøtter sedler fra den anden euroseddelserie, er det ikke ensbetydende med, at maskinen/automaten ikke understøtter disse sedler. Brugere af maskiner til håndtering af pengesedler opfordres derfor til at kontakte fabrikanten af deres maskiner/automater for at få at vide, om de understøtter sedler i den anden euroseddelserie.

Kundebetjente automater

Kundebetjente automater – Fuldtekstsøgning

Leder De efter en bestemt kundebetjent automat?

Nedenstående felter kan alle eller enkeltvis anvendes til at søge i databasen:

 • Maskinens identifikationsnummer
 • Automatens navn
 • Type
 • Fabrikant
 • Fabrikant (by – på engelsk)
 • Fabrikant (land – på engelsk)

Efter søgningen opnås en resultatliste.

Søgeord:

Hvis De søger efter et bestemt land, skal det engelske navn anvendes.

Personalebetjente maskiner

Personalebetjente maskiner – Fuldtekstsøgning

Leder De efter en bestemt personalebetjent maskine?

Nedenstående felter kan alle eller enkeltvis anvendes til at søge i databasen:

 • Maskinens identifikationsnummer
 • Maskinens navn
 • Type
 • Fabrikant
 • Fabrikant (by – på engelsk)
 • Fabrikant (land – på engelsk)

Efter søgningen opnås en resultatliste.

Søgeord:

Hvis De søger efter et bestemt land, skal det engelske navn anvendes.

Med forbehold af begrænsningen under punkt (1) i ansvarsfraskrivelsen er test og testresultater gyldige i alle eurolande. Det er derfor ikke nødvendigt, at en fabrikant, hvis type maskine/automat til håndtering af pengesedler er testet og godkendt af en national centralbank, lader den samme type maskine/automat til håndtering af pengesedler teste af en national centralbank i et andet land i euroområdet.

Fodnote

a) Fabrikanten har erklæret, at yderligere maskin(er)/automat(er) offentliggjort på linjen lige under en overordnet maskine-/automattype kan udføre det samme med hensyn til den testede funktionalitet (ægthed/kvalitet/kundesporingssystem) som den testede maskine.

Forklaringer

Inden testen skal fabrikanten oplyse den nationale centralbank, der udfører testen, om følgende:

 1. Om den testede maskin-/automattype opfylder national eller EU-lovgivning på sundheds- eller sikkerhedsområdet og i så fald hvilken.
 2. Hvilke seddelstørrelser maskinen/automaten kan håndtere, hvordan sedlerne skal vende, og om dette klart fremgår på maskinen/automaten.
 3. En udtalelse fra fabrikanten, hvoraf det fremgår, hvilke sikkerhedselementer maskin-/automatypen kan kontrollere, samt en forklaring af, hvordan kontrollen udføres.
 4. En brugsanvisning – Hvis der ikke foreligger en brugsanvisning på de(t) officielle sprog i det medlemsland, hvor den nationale centralbank udfører testen, skal der på anden måde oplyses om, hvordan maskinen/automaten betjenes.
 5. En bekræftelse af, at det fremgår af brugsanvisningen eller anden information til brugeren: i) hvordan og ii) hvor ofte maskin-/automattypen skal til eftersyn (fx hvor ofte sensorerne skal renses), for at den fungerer pålideligt, og iii) hvordan brugeren kan efterprøve, hvilken softwareversion den har.
 6. Om maskin-/automattypen kan justeres, så den kan detektere nye former for falske sedler, og i så fald hvordan denne justering kan foretages, og hvordan brugeren kan se, hvordan den kan justeres.
 7. Muligheden for at ændre grænseværdierne for sorteringen efter kvalitet.
 8. Information om maskin-/automattypens strømforsyning.

Ansvarsfraskrivelse for test og resultater

Ansvarsfraskrivelse
 1. De falske eurosedler, der anvendes i testen, er efter ECB's og de nationale centralbankers bedste overbevisning dem, der oftest findes i omløb i euroområdet på det tidspunkt, det anvendte bundt med testsedler sidst blev opdateret. Da ECB og de nationale centralbanker hverken kan forudse eller udelukke muligheden af, at der kommer nye former for falske sedler i omløb efter opdateringen af det anvendte bundt med testsedler, er fabrikanten ansvarlig for jævnligt at lade de forskellige maskin-/automattyper teste igen. Distributører og brugere af maskinerne/automaterne er endvidere ansvarlige for med jævne mellemrum at opdatere maskinernes/automaternes komponenter til ægthedskontrol, så de kan detektere nye former for falske sedler.
 2. Inden for lovens rammer påtager ECB og de nationale centralbanker sig ikke noget som helst ansvar for direkte eller indirekte tab, der opstår som følge af udførelsen af disse test, af offentliggørelsen eller den manglende offentliggørelse af testresultater, fjernelse af testresultater fra ECB's websted eller af selve testresultaterne. Særskilte ansvarsfraskrivelser for Deutsche Bundesbank og Banco de Portugal findes nedenfor.
 3. For så vidt angår yderligere maskiner/automater, der ikke er blevet testet af en national centralbank i Eurosystemet, men som er opført på denne side på ECB's websted på baggrund af fabrikantens skriftlige garanti for, at de(n) pågældende maskine(r)/automat(er) har samme hardware og software og ydeevne med hensyn til de centrale funktioner (som defineret i bilag I til afgørelse ECB/2010/14) som en anden af fabrikantens maskiner til håndtering af pengesedler af samme type, der er blevet testet og godkendt af en national centralbank i Eurosystemet, og står opført direkte oven over de yderligere maskiner/automater, kan ECB og de nationale centralbanker ikke holdes ansvarlige ifølge gældende lov for direkte eller indirekte tab opstået i forbindelse med offentliggørelsen af testresultater, manglende offentliggørelse af testresultater eller fjernelse af henvisninger til yderligere maskin(er)/automat(er) på denne side på ECB's websted. For god ordens skyld skal det bemærkes, at henvisningen til yderligere maskine(r)/automat(er) bliver fjernet, hvis den testede maskine til håndtering af pengesedler fjernes, og omvendt. For at sikre ensartethed skal den testede maskine (samt alle fabrikantens yderligere maskiner/automater med de samme centrale funktioner) fjernes, hvis en af de yderligere maskiner/automater skal fjernes uanset af hvilken årsag. Særskilte ansvarsfraskrivelser for Deutsche Bundesbank og Banco de Portugal findes nedenfor.
 4. De offentliggjorte testresultater indeholder eller indebærer ingen anbefaling fra ECB eller de nationale centralbanker til tredjeparter om at anvende/ikke anvende de testede maskiner/automater eller yderligere maskiner/automater.
 5. Denne erklæring om ansvarsfraskrivelse indebærer hverken en eksplicit eller en implicit garanti fra ECB eller de nationale centralbanker for, at de testede maskiner/automater eller yderligere maskiner/automater i) kontinuerligt og uden fejl kan detektere falske eurosedler, eller ii) for deres egnethed til opgaven eller deres formål, uanset om brugerne af disse maskiner/automater opfylder de krav, der stilles til dem eller ej.

Ansvarsfraskrivelse (2) for test udført af Deutsche Bundesbank

Deutsche Bundesbank påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte tab, der opstår i forbindelse med udførelsen af disse test, offentliggørelsen eller den manglende offentliggørelse af testresultater eller fjernelsen af disse fra ECB's websted, eller for selve testresultaterne, medmindre tabet er opstået som følge af en forsætlig eller groft uagtsom handling fra Deutsche Bundesbanks side. Desuden finder den ansvarsbegrænsning, der findes i Deutsche Bundesbanks overordnede ansvarsfraskrivelse, fortsat anvendelse.

Ansvarsfraskrivelse (2) for test udført af Banco de Portugal

Udførelsen af test, offentliggørelse, manglende offentliggørelse eller fjernelse af testresultater fra ECB's websted indebærer ikke nogen form for erstatningspligt som følge af direkte eller indirekte tab opstået i forbindelse hermed.

Ansvarsfraskrivelse (3) for test udført af Deutsche Bundesbank

Deutsche Bundesbank påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte tab, der opstår i forbindelse med offentliggørelse, manglende offentliggørelse eller fjernelse af henvisning til øvrige automater på ECB's websted, medmindre tabet er opstået som følge af en forsætlig eller groft uagtsom handling fra Deutsche Bundesbanks side. Ansvarsbegrænsningen fritager ikke for erstatsningspligt i forbindelse med personers tilskadekomst eller skade på liv, krop eller helbred. Desuden finder den ansvarsbegrænsning, der findes i Deutsche Bundesbanks overordnede ansvarsfraskrivelse, fortsat anvendelse.

Ansvarsfraskrivelse (3) for test udført af Banco de Portugal

Fabrikantens garanti i forbindelse med yderligere maskiner eller offentliggørelse, manglende offentliggørelse eller fjernelse af testresultater fra ECB's websted af disse yderligere maskiner indebærer ikke nogen form for erstatningspligt som følge af direkte eller indirekte tab opstået i forbindelse hermed.