Menu

Sėkmingai testuoti banknotų tvarkymo aparatų tipai

Testų rezultatų skelbimas

 • Išvardyti tik tie banknotų tvarkymo aparatų tipai, kuriuos sėkmingai testavo atitinkamas nacionalinis centrinis bankas (NCB) ir apie kuriuos testavimą atlikusiam NCB gamintojas pateikė visą reikalingą informaciją (žr. paaiškinimą toliau).
 • Informacija apie sėkmingai testuotus banknotų tvarkymo aparatų tipus bus paskelbta čia per mėnesį nuo testavimo pabaigimo dienos.
 • Informacija apie testavimą bus pašalinta iš interneto svetainės praėjus 12 kalendorinių mėnesių nuo to kalendorinio mėnesio, kurį buvo atliktas testavimas, išskyrus atvejus, kai atitinkamas NCB sėkmingai pakartotinai patikrino to aparato tipo padirbtų banknotų atpažinimo funkciją, atlikdamas metinį arba specialų pakartotinį testavimą.

  Atsižvelgiant į tai, kad dėl koronaviruso (COVID-19) protrūkio raidos ir su ja susijusio valdžios įstaigų nustatyto keliavimo apribojimo neįmanoma atlikti kai kurių aparatų metinio pakartotinio testavimo, Eurosistemoje nuspręsta prailginti aparatų, kurių šiuo metu testuoti neįmanoma, testavimo rezultatų galiojimo laiką. Visus čia išvardytus aparatus galima naudoti pakartotiniam banknotų išleidimui į apyvartą, net jeigu yra pasibaigęs jų 12 mėnesių testavimo rezultatų galiojimo laikas.

  Eurosistema stebi situaciją ir kas mėnesį persvarstys šį savo sprendimą.
 • Pakartotinio testavimo metu nustačius, kad banknotų tvarkymo aparatų tipas netinkamas arba gamintojui atsisakius pateikti atitinkamo tipo aparatą pakartotiniam testavimui, informacija apie šį aparato tipą ir kitus susijusius aparatus bus nedelsiant pašalinta iš šio sąrašo (-ų).
 • Sėkmingų testavimų santraukos, kurias nacionaliniai centriniai bankai gali pateikti gamintojams, bus ruošiamos tik apie testavimo sąlygas, galiojusias testavimo dieną, ir galios tik tol, kol testavimo rezultatai bus skelbiami internete.

Tai, kad nenurodoma, ar aparatas priima antrosios serijos eurų banknotus, nereiškia, kad aparatas nepriima šių banknotų. Banknotų tvarkymo aparatų naudotojai raginami susisiekti su gamintojais ir pasitikslinti, ar jų naudojami aparatai priims antrosios serijos eurų banknotus.

Klientų valdomi aparatai

Klientų valdomi aparatai – teksto laisva forma paieška

Ieškote konkretaus „klientų valdomo aparato“?

Paiešką galite vykdyti šiuose duomenų bazės laukuose:

 • Aparato identifikacijos numeris
 • Aparato pavadinimas
 • Aparato tipas
 • Gamintojo pavadinimas
 • Gamintojo miestas
 • Gamintojo šalis

Bus parodytas paieškos rezultatų sąrašas.

Žodis:

Jeigu ieškote šalies, įrašykite jos pavadinimą anglų kalba.

Profesionaliems naudotojams skirti aparatai

Profesionaliems naudotojams skirti aparatai – teksto laisva forma paieška

Ieškote konkretaus „profesionaliems naudotojams skirto aparato“?

Paiešką galite vykdyti šiuose duomenų bazės laukuose:

 • Aparato identifikacijos numeris
 • Aparato pavadinimas
 • Aparato tipas
 • Gamintojo pavadinimas
 • Gamintojo miestas
 • Gamintojo šalis

Bus parodytas paieškos rezultatų sąrašas.

Žodis:

Jeigu ieškote šalies, įrašykite jos pavadinimą anglų kalba.

Atsižvelgiant į Atsakomybės apribojimo i) pastraipoje nurodytą apribojimą, testavimai ir jų rezultatai galioja visose euro zonai priklausančiose valstybėse narėse. Gamintojas, kurio banknotų tvarkymo aparatų tipą sėkmingai testavo NCB, neprivalo pateikti to paties tipo banknotų tvarkymo aparatų testavimui kitos euro zonai priklausančios valstybės narės NCB.

Išnaša

a) Gamintojas pareiškė, kad papildomas (-i) aparatas (-ai), nurodytas (-i) kitoje eilutėje iš karto po pagrindiniu aparato tipu, testuotą funkciją (banknotų autentiškumo / tinkamumo apyvartai / atsekimo funkciją) atlieka taip pat kaip ir testuotas aparatas.

Paaiškinimai

Prieš testavimą gamintojai privalo testavimą atliekančiam NCB pateikti šią papildomą informaciją:

 1. informacija apie tai, ar banknotų tvarkymo aparatų tipas atitinka nacionalinius ar Europos Sąjungos sveikatos ir saugos teisės aktus (jei taip, kokius);
 2. informacija apie tai, kokio nominalo, serijos banknotus ir kokiomis kryptimis bei pusėmis apdoroja to tipo banknotų tvarkymo aparatas ir ar ši informacija aiškiai nurodyta ant aparato;
 3. informacija apie tai, kokius apsaugos požymius, kaip nurodyta gamintojo, to tipo banknotų tvarkymo aparatas tikrina ir kaip jis tai atlieka;
 4. naudojimo instrukcija. Jei ji nepateikta tos valstybės narės, kurios NCB atlieka testavimą, oficialia kalba, turi būti pateikta kita panaši informacija, būtina norint naudotis atitinkamo tipo banknotų tvarkymo aparatu;
 5. patvirtinimas, kad naudojimo instrikcijoje arba kitoje panašioje naudotojui pateiktoje instrukcijoje nurodyta: i) kaip atlikti to tipo banknotų tvarkymo aparato techninę priežiūrą; ii) kaip dažnai atlikti techninę priežiūrą (pvz., daviklių valymą), kad aparatas veiktų tinkamai; iii) kaip naudotojui patikrinti to tipo banknotų tvarkymo aparato programinės įrangos versiją;
 6. informacija apie tai, ar atitinkamo tipo banknotų tvarkymo aparatą galima pritaikyti naujiems padirbtiems banknotams aptikti. Jei taip, kaip tai galima padaryti ir kaip naudotojas gali tai patikrinti;
 7. informacija, kaip galima pakeisti tinkamų naudoti banknotų rūšiavimo ribas;
 8. informacija apie atitinkamo tipo banknotų tvarkymo aparato maitinimo šaltinį.

Atsakomybės ribojimo pareiškimas dėl testavimo ir rezultatų

Atsakomybės apribojimas
 1. Testavimo metu naudoti tokie padirbti eurų banknotai, kokie, kiek yra žinoma ECB ir nacionaliniams centriniams bankams, buvo dažniausiai aptinkami euro zonos apyvartoje tuo metu, kai buvo paskutinį kartą atnaujinamas testavimui naudotas banknotų rinkinys. Kadangi ECB ir nacionaliniai centriniai bankai negali numatyti ar atmesti galimybės, kad atnaujinus testavimui naudojamą banknotų rinkinį gali pasirodyti naujų tipų padirbtų banknotų, gamintojai turi prisiimti atsakomybę reguliariai pakartotinai testuoti banknotų tvarkymo aparatus. Be to, šių tipų aparatų platintojai ir naudotojai yra atsakingi už tai, kad jų banknotų tvarkymo aparatuose įdiegti autentiškumo tikrinimo įrenginiai būtų periodiškai atnaujinami, kad galėtų aptikti naujus padirbtus banknotus.
 2. Laikantis galiojančių teisės aktų nuostatų, ECB ir nacionaliniai centriniai bankai negali būti laikomi atsakingais už bet kokią tiesioginę ar netiesioginę žalą, patirtą dėl testavimo atlikimo, testų rezultatų paskelbimo, nepaskelbimo arba išėmimo iš ECB interneto svetainės puslapio ar dėl testų rezultatų. Atskiri Deutsche Bundesbank ir Banco de Portugal naudojami atsakomybės apribojimai pateikti toliau.
 3. Laikantis galiojančių teisės aktų nuostatų, ECB ir nacionaliniai centriniai bankai negali būti laikomi atsakingais už bet kokią tiesioginę ar netiesioginę žalą, patirtą dėl nuorodos į papildomą (-us) aparatą (-us) paskelbimo, nepaskelbimo arba išėmimo iš ECB interneto svetainės puslapio. Papildomi aparatai – tai tokie aparatai, kurių nėra testavęs nė vienas Eurosistemai priklausantis nacionalinis centrinis bankas, bet jie nurodomi ECB interneto svetainės puslapyje, remiantis gamintojo pateikta raštiška garantija, kad juose yra tokia pati aparatinė ir programinė įranga ir jie atlieka tas pačias pagrindines funkcijas, apibrėžtas Sprendimo ECB/2010/14 I priede, kaip kiti to paties gamintojo to paties tipo banknotų tvarkymo aparatai, kuriuos sėkmingai testavo Eurosistemai priklausantis nacionalinis centrinis bankas ir kurie nurodyti virš susijusių aparatų. Dėl aiškumo nurodoma, kad nuoroda į susijusį (-ius) aparatą (-us) bus pašalinta iš sąrašo pašalinus testuotą banknotų tvarkymo aparatą, ir atvirkščiai. Dėl nuoseklumo testuotas banknotų tvarkymo aparato tipas (ir visi to paties gamintojo susiję aparatai, atliekantys tokias pačias pagrindines funkcijas) bus pašalintas, jei reikės pašalinti bet kurį iš susijusių aparatų, neatsižvelgiant į tokio pašalinimo priežastis. Atskiri Deutsche Bundesbank ir Banco de Portugal naudojami atsakomybės apribojimai pateikti toliau.
 4. Paskelbti testų rezultatai nėra ir nereiškia ECB ar nacionalinių centrinių bankų rekomendacijos trečiosioms šalims naudoti testuotus banknotų tvarkymo aparatų tipus ar papildomus aparatus arba jų nenaudoti.
 5. ECB ir nacionaliniai centriniai bankai neteikia jokios garantijos, išreikštos ar numanomos, kad sėkmingai testuotų tipų banknotų tvarkymo aparatai ar papildomi aparatai gali: i) nuolat ir be klaidų aptikti padirbtus eurų banknotus arba tikrinti eurų banknotų tinkamumą apyvartai, arba ii) atitikti savo paskirtį, nepriklausomai nuo to, ar aparatų naudotojai laikosi naudotojų reikalavimų ar ne.

Deutsche Bundesbank atsakomybės apribojimas (2):

Deutsche Bundesbank neprisiima jokios atsakomybės už bet kokią tiesioginę ar netiesioginę žalą, patirtą dėl testavimo atlikimo, testų rezultatų paskelbimo, nepaskelbimo arba išėmimo iš ECB interneto svetainės puslapio ar dėl testavimo rezultatų, nebent tokia žala patiriama dėl Deutsche Bundesbank tyčios ar didelio neatsargumo. Taip pat galioja ir atsakomybės apribojimas, numatytas Deutsche Bundesbank bendrame atsakomybės apribojime.

Banco de Portugal atsakomybės apribojimas (2):

Testavimo atlikimas, testų rezultatų paskelbimas, nepaskelbimas arba išėmimas iš ECB interneto svetainės puslapio nereiškia jokios atsakomybės prisiėmimo dėl bet kokios su šiais faktais susijusios tiesioginės ar netiesioginės žalos.

Deutsche Bundesbank atsakomybės apribojimas (3):

Deutsche Bundesbank neprisiima jokios atsakomybės už bet kokią tiesioginę ar netiesioginę žalą, patirtą dėl nuorodų į susijusius aparatus paskelbimo, nepaskelbimo arba išėmimo iš ECB svetainės puslapio, nebent tokia žala patiriama dėl Deutsche Bundesbank tyčios ar didelio neatsargumo. Šis atsakomybės apribojimas netaikomas atsakomybės už žalą, patiriamą dėl žalos sveikatai ar mirties atveju. Taip pat galioja ir atsakomybės apribojimas, numatytas Deutsche Bundesbank bendrame atsakomybės apribojime.

Banco de Portugal atsakomybės apribojimas (3):

Gamintojo garantija dėl susijusio papildomo aparato ir informacijos apie susijusį papildomą aparatą paskelbimo, nepaskelbimo arba išėmimo iš ECB interneto svetainės puslapio nereiškia jokios atsakomybės prisiėmimo dėl bet kokios su šiais faktais susijusios tiesioginės ar netiesioginės žalos.