Menu

Godkända typer av sedelhanteringsmaskiner

Publicering av testresultat

  • Endast de typer av sedelhanteringsmaskiner som godkänts i ett test på en nationell centralbank och där tillverkaren lämnat all begärd information till centralbanken (se förklaringar nedan) tas med i listan.
  • Information om vilka typer av maskiner som har godkänts i ett test kommer att publiceras här inom en månad efter det att respektive test avslutades.
  • Information om ett test kommer att tas bort från webbplatsen tolv månader efter den kalendermånad då testet utfördes om maskinens förmåga att upptäcka förfalskningar inte har omtestats av en nationell centralbank och godkänts, antingen i ett årligt test eller i ett omtest i ett slumpmässigt urval av en nationell centralbank.

    För vissa maskiner har den årliga testningen dock inte kunnat genomföras till följd av den allmänna händelseutvecklingen efter utbrottet av corona (covid-19) och de reserestriktioner som myndigheterna har infört. Eurosystemet har därför beslutat att giltighetstiden för de maskiner som i nuläget inte kan testas ska förlängas. Samtliga maskiner som står med på listan kan således användas i återcirkuleringssyfte även om testernas giltighetstid på tolv månader har löpt ut.

    Eurosystemet följer hur situationen utvecklas och kommer att göra en förnyad bedömning av beslutet varje månad.
  • Om en maskin inte godkänns i ett omtest eller om en tillverkare inte företer en maskintyp för omtest kommer att resultera i att informationen om den typen av maskin tas bort från listan (listorna).
  • Den nationella centralbanken kan tillhandahålla tillverkarna en sammanfattande testrapport om vilka tester som har godkänts, men den är endast giltig enligt de förhållanden som rådde på testdagen och så länge testresultaten är publicerade på denna webbplats.

Information avser vilka valörer och serier som en maskin klarar av endast den första serien eurosedlar. Att det inte finns någon uppgift att maskinen klarar av andra serien eurosedlar betyder inte att maskinen inte kommer att vara kompatibel med dessa sedlar. Användare av sedelhanteringsmaskiner kan kontakta tillverkarna för att kontrollera om deras maskiner kommer att vara kompatibla med andra seriens eurosedlar.