Menu

Úspešne otestované typy zariadení na spracovanie bankoviek

Zverejnenie výsledkov testovania

  • V zozname sú uvedené len zariadenia na spracovanie bankoviek, ktoré úspešne absolvovali test v národnej centrálnej banke a ku ktorým ich výrobca testujúcej národnej centrálnej banke poskytol všetky požadované informácie (podrobnejšie informácie nižšie).
  • Informácie o typoch zariadení, ktoré boli úspešne otestované, budú na tejto stránke zverejnené v priebehu jedného mesiaca odo dňa uskutočnenia príslušného testu.
  • Informácie o teste budú z tejto stránky odstránené po uplynutí dvanástich mesiacov od kalendárneho mesiaca, v ktorom sa test uskutočnil. To neplatí pre zariadenia, ktorých schopnosť rozpoznávať falzifikáty bola opätovne otestovaná v rámci každoročného alebo opakovaného testu uskutočneného národnou centrálnou bankou individuálne, ktoré v týchto testoch uspeli.

    Vzhľadom na celkový vývoj v spojitosti so šírením koronavírusu (COVID-19) a cestovné obmedzenia, ktoré v tejto súvislosti nariadili príslušné orgány a ktoré znemožňujú každoročné testovanie jednotlivých zariadení, sa Eurosystém rozhodol predĺžiť platnosť testov zariadení, ktoré v súčasnosti nie je možné opätovne otestovať. I napriek vypršaniu dvanásťmesačnej platnosti testov je na vracanie bankoviek do obehu možné používať všetky zariadenia uvedené v tomto zozname.

    Eurosystém situáciu monitoruje a svoje rozhodnutie bude mesačne prehodnocovať.
  • Informácie o príslušnom type zariadenia a ďalších zodpovedajúcich zariadeniach budú zo zoznamu (zoznamov) okamžite odstránené, ak je opakovaný test zariadenia neúspešný, alebo ak výrobca opakované otestovanie zariadenia odmietne.
  • Súhrnné správy o úspešne absolvovaných testoch, ktoré môže národná centrálna banka poskytnúť výrobcovom, sú platné iba pre podmienky testovania v daný deň a iba dovtedy, kým sú výsledky testovania zverejnené aj na tejto internetovej stránke.

Neuvedenie informácií o tom, či zariadenie podporuje druhú sériu eurových bankoviek, neznamená, že s nimi nebude kompatibilné. Používatelia zariadení na spracovanie bankoviek sa môžu s otázkou kompatibility svojich zariadení s bankovkami druhej série obrátiť na ich výrobcov.