Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri
Ajakohastatud teave on kättesaadav ingliskeelsel veebilehel.

Sularahatöötluses kasutatavad katse läbinud seadmeliigid

Katsetulemuste avaldamine

 • Järgnev loetelu hõlmab ainult sularahatöötluses kasutatavaid seadmeliike, mis on läbinud liikmesriigi keskpanga tehtud katse ning mille kohta tootja on esitanud katsetavale keskpangale kogu nõutava teabe (vt selgitused allpool).
 • Teave katsed edukalt läbinud seadmeliikide kohta avaldatakse käesoleval veebilehel ühe kuu jooksul alates katse tegemise kuupäevast.
 • Katsega seotud teave kõrvaldatakse veebilehelt 12 kuu möödumisel kalendrikuust, mille jooksul katse tehti. Seda ei tehta juhul, kui liikmesriigi keskpank on kas iga-aastase katse või vajaduse korral läbi viidud korduskatse abil veel kord katsetanud seadmeliigi võimet tuvastada võltsinguid ning seade on need katsed edukalt läbinud.

  Võttes arvesse COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust tulenevat olukorda ja seonduvaid reisimispiiranguid, mis takistavad seadmete iga-aastast katsetamist, on eurosüsteem otsustanud, et seadmete puhul, mida pole olnud võimalik kavakohaselt katsetada, jäävad kehtima senised katsed. Kõiki loetletud seadmeliike võib kasutada ka juhul, kui nende katsetamisest on möödunud rohkem kui 12 kuud. 

  Eurosüsteem jälgib olukorda ja vaatab selle otsuse igakuiselt uuesti läbi. 
 • Kui seadmeliik ei läbi korduskatset või kui tootja keeldub korduskatse tegemisest, kõrvaldatakse selle seadmeliigiga ja vastavate täiendavate seadmetega seotud teave kohe loetelu(de)st.
 • Kokkuvõtlikud katsearuanded, mida riikide keskpangad võivad läbitud katsete kohta tootjatele esitada, kehtivad ainult katse tegemise päeval valitsenud katsetingimuste osas ning eeldusel, et katsetulemused on avaldatud käesoleval veebilehel.

Kui puuduvad andmed teise seeria europangatähtede tuvastamise kohta, ei tähenda see, et seade ei suuda teise seeria pangatähti käidelda. Sularahatöötluses kasutatavate seadmete kasutajad saavad tootjatelt teavet selle kohta, kas nende seadmed suudavad teise seeria europangatähti tuvastada.

Iseteenindusseadmed

Töötajate käideldavad professionaalsed seadmed

Iseteenindusseadmed – tekstiotsing

Kas soovite leida teavet konkreetse iseteenindusseadme kohta?

Otsingut saab teha järgmiste väljade järgi:

 • Seadme identifitseerimisnumber
 • Seadme nimetus
 • Seadmeliik
 • Tootja
 • Tootja päritolulinn
 • Tootja päritoluriik

Otsingu tulemus kuvatakse allpool.

Otsi:

Riigi nime järgi otsides kasutage palun selle ingliskeelset nime.

Töötajate käideldavad professionaalsed seadmed – tekstiotsing

Kas soovite leida teavet konkreetse seadme kohta?

Otsingut saab teha järgmiste väljade järgi:

 • Seadme identifitseerimisnumber
 • Seadme nimetus
 • Seadmeliik
 • Tootja
 • Tootja päritolulinn
 • Tootja päritoluriik

Otsingu tulemus kuvatakse allpool.

Otsi:

Riigi nime järgi otsides kasutage palun selle ingliskeelset nime.

Tulenevalt vastutust piirava klausli 1. punktis sätestatud piirangust kehtivad katsed ja nende tulemused kõigis liikmesriikides. Seega ei pea tootja, kelle seadmeliiki riigi keskpank on edukalt katsetanud, esitama sama seadmeliiki uuesti katsetamiseks mõne teise euroala riigi keskpangale.

Joonealune märkus

a) Tootja kinnitab, et vahetult pärast põhiseadmeliiki avaldatud täiendavate seadme(te) funktsioonid (võltsingute tuvastamine, ringluskõlblikkuse hindamine, jälgimissüsteem) toimivad samaväärselt katse läbinud seadmetega.

Selgitused

Enne katset peab tootja esitama katset teostavale keskpangale järgmised lisaandmed:

 1. Kas seadmeliik vastab riikide või Euroopa Liidu tervishoiu- ja ohutusealastele õigusaktidele ning kui, siis millistele.
 2. Milliste pangatähtede nimiväärtuste, seeriate ja sisestamisviiside jaoks on seadmeliik mõeldud ja kas sellekohane teave on seadmetele selgelt märgitud.
 3. Milliseid tootja määratud turvaelemente seade kontrollib ja kuidas.
 4. Kasutusjuhend või kui see ei ole katset teostava keskpanga liikmesriigi ametlikus keeles, esitatakse muu teave, mis on vajalik seadmeliigi käitlemiseks.
 5. Kinnitus selle kohta, et kasutusjuhend või kasutajale antavad muud juhised selgitavad, i) kuidas tuleb seadmeliiki hooldada, ii) kui tihti tuleb hooldust (nt sensorite puhastamist) teostada ja iii) kuidas saab kasutaja kindlaks teha seadmeliigi tarkvaraversiooni.
 6. Kas seadmeliiki saab kohandada uute võltsingute tuvastamiseks. Kui, siis kuidas, ning kuidas saab kasutaja selle kindlaks teha.
 7. Kuidas muuta ringluskõlblikkuse alusel sortimise kriteeriume.
 8. Teave seadmeliigi toiteallika kohta.

Vastutust piirav klausel seadmete katsetamise ja katsetulemuste kohta

 1. EKP-le ja liikmesriikide keskpankadele teada olevatel andmetel kasutatakse katses võltsitud europangatähti, mida on katsevalimi viimase ajakohastamise hetkel euroalal kõige sagedamini ringlusest kõrvaldatud. Kuna EKP ja liikmesriikide keskpangad ei saa ette näha ega välistada võimalust, et pärast kasutatud katsevalimi ajakohastamist lisanduvad ringlusse uut tüüpi võltsingud, on tootjad kohustatud eri seadmeliike korrapäraselt katsetama. Selleks et tuvastada uusi võltsinguid, peavad sularahatöötluses kasutatavate seadmete turustajad ja kasutajad neisse integreeritud pangatähtede ehtsust kontrollivaid sensoreid korrapäraselt ajakohastama.
 2. Seadusega lubatud piires ei võta EKP ja liikmesriikide keskpangad endale mingit vastutust otsese või kaudse kahju eest, mis on tekkinud katsete läbiviimise, katsetulemuste avaldamise, avaldamata jätmise või EKP veebilehelt kõrvaldamise tõttu või katsetulemuste tagajärjel. Deutsche Bundesbank'i ja Banco de Portugal'i vastutust piiravad klauslid on toodud allpool.
 3. Seadusega lubatud piires ei võta EKP ja liikmesriikide keskpangad endale mingit vastutust seoses otsese või kaudse kahjuga, mis võib tuleneda teabe avaldamisest, avaldamata jätmisest või EKP veebilehelt kõrvaldamisest täiendavate seadmete kohta, mida eurosüsteemi keskpangad ei ole katsetanud, kuid mille andmed on EKP veebilehel avaldatud nende tootja kirjaliku garantii alusel, mis kinnitab, et neis kasutatakse sama riist- ja tarkvara ning need täidavad põhiülesandeid (määratletud otsuse EKP/2010/14 I lisas) samaväärselt tootja valmistatud teiste seadmeliikidega, mida eurosüsteemi keskpank on edukalt katsetanud ja mida käsitlev teave on avaldatud enne täiendavaid seadmeid käsitlevat teavet. Selguse huvides märgitakse, et viide täiendavatele seadmeliikidele kõrvaldatakse samal ajal katsetatud seadmeliigi kõrvaldamisega ja vastupidi. Järjekindluse huvides tuleb katsetatud seadmeliik (ja kõik sama tootja valmistatud täiendavad seadmed, mis täidavad samu põhiülesandeid) kõrvaldada juhul, kui on vaja kõrvaldada mõni täiendavatest seadmetest, olenemata kõrvaldamise põhjusest. Deutsche Bundesbank'i ja Banco de Portugal'i vastutust piiravad klauslid on toodud allpool.
 4. Avaldatud katsetulemused ei sisalda ega kujuta endast EKP või liikmesriikide keskpankade soovitusi selle kohta, kas kolmandad osapooled peaksid katsetatud seadmeliike ja täiendavaid seadmeid kasutama või mitte.
 5. EKP ja liikmesriikide keskpangad ei anna otseselt ega kaudselt ühtki tagatist selle kohta, et sularahatöötluses kasutatavad katse läbinud seadmeliigid või täiendavad seadmeliigid i) suudavad võltsitud europangatähti pidevalt ja vigadeta tuvastada või nende ringluskõlblikkust kontrollida või ii) täidavad oma eesmärki sõltumata sellest, kas seadmete kasutajad täidavad kasutusnõudeid.

Deutsche Bundesbank'i vastutust piirav klausel (2):

Deutsche Bundesbank ei võta endale mingit vastutust otsese või kaudse kahju eest, mis on tekkinud katsete läbiviimise, katsetulemuste avaldamise, avaldamata jätmise või EKP veebilehelt kõrvaldamise tõttu või katsetulemuste tagajärjel, välja arvatud juhul, kui kahju tekkis Deutsche Bundesbank'i tahtluse või raske hooletuse tagajärjel. Lisaks kehtivad Deutsche Bundesbank’i üldise vastutust piirava klausli sätted.

Banco de Portugal'i vastutust piirav klausel (2):

Katsete läbiviimise, katsetulemuste avaldamise, avaldamata jätmise või EKP veebilehelt kõrvaldamise tõttu saadud otsese või kaudse kahjuga ei kaasne mingit vastutust.

Deutsche Bundesbank'i vastutust piirav klausel (3):

Deutsche Bundesbank ei võta endale mingit vastutust otsese või kaudse kahju eest, mis võib tuleneda täiendavaid seadmeid käsitleva teabe avaldamisest, avaldamata jätmisest või EKP veebilehelt kõrvaldamisest, välja arvatud juhul, kui kahju tekkis Deutsche Bundesbank'i tahtluse või raske hooletuse tagajärjel. Sätestatud vastutuse piirangud ei kehti vastutuse kohta inimeste elule või tervisele tekitatud vigastustest tuleneva kahju eest. Lisaks kehtivad Deutsche Bundesbank’i üldise vastutust piirava klausli sätted.

Banco de Portugal'i vastutust piirav klausel (3):

Täiendavate seadmete tootja antud garantii ja täiendavaid seadmeid käsitleva teabe avaldamise, avaldamata jätmise või EKP veebilehelt kõrvaldamise tõttu saadud otsese või kaudse kahjuga ei kaasne mingit vastutust.