Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Postupy testovania jednotlivých typov zariadení na spracovanie bankoviek

Klasifikácia

Účel

Dňa 16. septembra 2010 Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) prijala rozhodnutie ECB/2010/14 o kontrole pravosti a upotrebiteľnosti eurobankoviek a ich opätovnom vrátení do obehu. Následnou zmenou a doplnením sa jeho pôsobnosť rozšírila o kontrolu pravosti a upotrebiteľnosti a vracanie do obehu novej série eurových bankoviek. Podľa tohto rozhodnutia sa eurové bankovky môžu do obehu vrátiť len po overenení ich pravosti a upotrebiteľnosti. V prípade eurových bankoviek, ktoré sa do obehu vracajú prostredníctvom klientom ovládaných zariadení alebo bankomatov, sa musí kontrola pravosti a upotrebiteľnosti vykonať prostredníctvom typu zariadenia na spracovanie bankoviek, ktorý bol úspešne otestovaný národnou centrálnou bankou Eurosystému.

Klasifikácia zariadení

Testované zariadenia na spracovanie bankoviek možno rozdeliť nasledovne:

1. Zariadenia ovládané klientmi, medzi ktoré patria:

 • zariadenia na príjem a výdaj peňazí (cash recycling machines – CRM), t. j. zariadenia, ktoré prijímajú eurové bankovky, overujú ich pravosť a upotrebiteľnosť a zároveň vydávajú eurové bankovky vložené klientmi v predchádzajúcich transakciách,
 • kombinované zariadenia na vkladanie peňazí (combined cash-in machines – CCM), t. j. zariadenia, ktoré prijímajú eurové bankovky, overujú ich pravosť a vydávajú eurové bankovky vložené osobitne, ale nevracajú do obehu eurové bankovky vložené klientmi v predchádzajúcich transakciách,
 • zariadenia na vkladanie peňazí (cash-in machines – CIM), t. j. zariadenia, ktoré prijímajú eurové bankovky a overujú ich pravosť, ale bankovky klientom nevydávajú,
 • zariadenia na výber peňazí (cash-out machines – COM), t. j. zariadenia, ktoré vydávajú eurové bankovky klientom po predchádzajúcom overení ich pravosti a upotrebiteľnosti.
 • zariadenia na výdaj mincí (coin dispensing machines – CDM), t. j. zariadenia, ktoré pred výdajom mincí klientom overujú pravosť eurových bankoviek.

2. Zariadenia ovládané personálom, medzi ktoré patria:

 • zariadenia na spracovanie bankoviek (banknote processing machines – BPM), t. j. zariadenia, ktoré overujú pravosť a upotrebiteľnosť eurových bankoviek,
 • zariadenia na overovanie pravosti bankoviek (banknote authentication machines – BAM), t. j. zariadenia, ktoré overujú len pravosť eurových bankoviek,
 • pokladničné zariadenia na príjem a výdaj peňazí (teller assistant recycling machines – TARM), t. j. zariadenia ovládané spracovateľmi peňazí, ktoré uschovávajú eurové bankovky a umožňujú spracovateľom peňazí pripísať prostriedky v prospech alebo na ťarchu účtu klienta a overiť pravosť a upotrebiteľnosť eurových bankoviek,
 • pokladničné zariadenia (teller assistant machines – TAM), t. j. zariadenia ovládané spracovateľmi peňazí, ktoré uschovávajú eurové bankovky a umožňujú spracovateľom peňazí pripísať prostriedky v prospech alebo na ťarchu účtu klienta a overiť pravosť eurových bankoviek.

Testovať je možné len tie zariadenia na spracovanie bankoviek, ktoré umožňujú spracovanie eurových bankoviek, ako aj klasifikovanie a spracovanie eurových bankoviek v súlade s prílohami IIa a IIb rozhodnutia ECB/2010/14, bez zásahu obsluhujúceho personálu.

Netestované zariadenia na overovanie pravosti

Tento postup testovania sa nevzťahuje na nasledujúce zariadenia na spracovanie bankoviek:

 1. zariadenia na overovanie pravosti, ktoré bankovky spracúvajú po jednej alebo v dávkach a bankovky rozdeľujú na pravé a podozrivé bez zásahu používateľa, avšak fyzické oddeľovanie pravých bankoviek od podozrivých nevykonávajú automaticky (pozri zoznam otestovaných zariadení na overovanie pravosti bankoviek),
 2. zariadenia na overovanie pravosti bankoviek, pri ktorých o pravosti bankovky rozhoduje používateľ (pomôcky na overovanie pravosti).

Postup podania žiadosti o otestovanie

So žiadosťou o otestovanie sa výrobcovia musia obrátiť na príslušnú národnú centrálnu banku2 (zoznam národných centrálnych bánk).

1 Ú. v. L ES 267, 9. 10. 2010, s. 1. 2 Ak dôjde k vymazaniu konkrétneho typu zariadenia na spracovanie bankoviek z internetovej stránky ECB, pretože ho výrobca odmietol podrobiť každoročnému testu, spracovatelia peňazí používajúci príslušný typ zariadenia môžu národnú centrálnu banku požiadať o vykonanie individuálneho testu.

Postupy testovania

Postupy testovania

Úvod

Eurosystém zaviedol jednotné postupy testovania jednotlivých typov zariadení na spracovanie bankoviek. Testy overujú schopnosť typu zariadenia na spracovanie bankoviek overiť pravosť eurových bankoviek, oddeliť pravé eurové bankovky od falzifikátov (test rozpoznávania falzifikátov) a pri určitých typoch zariadení aj schopnosť roztriediť eurové bankovky podľa ich vhodnosti na ďalší obeh (test upotrebiteľnosti). V prípade zariadení ovládaných klientmi sa overuje aj správne fungovanie systému zisťovania pôvodu bankoviek (test systému identifikácie).

Pri jednotlivých testoch sa používajú kolekcie pravých a falošných eurových bankoviek (viac informácií nižšie). Keďže sa však v obehu môžu kedykoľvek objaviť nové falzifikáty s vlastnosťami, ktoré sa líšia od bankoviek použitých pri testovaní, je potrebné zdôrazniť, že výsledky testovania zverejnené na tejto internetovej stránke vypovedajú len o schopnosti príslušného zariadenia na spracovanie bankoviek rozpoznávať tie falzifikáty, ktoré boli súčasťou testovacej kolekcie použitej v konkrétny deň testovania.

Eurosystém preto výrobcom dôrazne odporúča sledovať vývoj v oblasti falšovania bankoviek a svoje zariadenia pravidelne aktualizovať, aby dokázali spoľahlivo rozpoznávať aj nové typy falošných bankoviek. Okrem úvodných testov overujúcich schopnosť jednotlivých typov zariadení na spracovanie bankoviek klasifikovať a spracovať eurové bankovky v súlade s rozhodnutím ECB/2010/14 (overovacích testov) sa v rámci jednotných postupov testovania uskutočňujú aj pravidelné každoročné testy jednotlivých typov zariadení na spracovanie bankoviek (ročné testy), ako aj dodatočné individuálne testy, ktoré sa uskutočňujú na základe výzvy (opakované testy). Jednotné postupy testovania zároveň vyžadujú, aby sa všetky typy zariadení na spracovanie bankoviek, ktoré prešli aktualizáciou týkajúcou sa základných funkcií zariadenia, podrobili opakovanému testu. Všetky testy prebiehajú podľa rovnakého postupu a za účasti výrobcu príslušného zariadenia. Na tejto stránke sú zverejnené iba tie typy zariadení na spracovanie bankoviek, ktoré úspešne prešli testom.

V prípade každého typu otestovaného zariadenia na spracovanie bankoviek môže byť v zozname uvedené aj ďalšie zariadenie, resp. zariadenia rovnakého typu (dodatočné zariadenia). Napriek tomu, že tieto zariadenia neboli podrobené testu v národnej centrálnej banke Eurosystému, na tejto stránke sú uvedené na základe písomného vyhlásenia výrobcu, že používajú rovnaký hardvér a softvér, a teda plnia rovnaké základné funkcie v zmysle rozhodnutia ECB/2010/14 ako príslušné otestované zariadenie na spracovanie bankoviek. Tieto dodatočné zariadenia sú v zozname uvedené spolu s otestovaným zariadením na spracovanie bankoviek.

Test rozpoznávania falzifikátov

Na tento test sa používa štandardizovaná kolekcia bankoviek, ktorá obsahuje pravé eurové bankovky, reprezentatívne falzifikáty zadržané v obehu a tiež „dodatočné materiály“ – reprodukcie s napodobeninami niektorých prvkov eurových bankoviek vytvorené Eurosystémom.

Jednotlivé národné centrálne banky môžu okrem toho v testoch použiť aj reprezentatívne národné falzifikáty s cieľom zohľadniť aktuálny stav v oblasti falšovania. Jednotný postup testovania a pravidelné aktualizácie testovacej kolekcie zabezpečujú, aby používanie najnovších falzifikátov z jednotlivých štátov neviedlo k vzniku odlišných národných testovacích štandardov.

Pri testovaní vzorky falošných a pravých eurových bankoviek sa overujú všetky nominálne hodnoty a všetky smery vkladania bankoviek a ďalšie možnosti, ktoré zariadenie podporuje.

Zariadenie na spracovanie bankoviek test úspešne absolvuje vtedy, ak: a) ani jeden z falzifikátov alebo „dodatočných materiálov“ špecifikovaných Eurosystémom nie je označený za pravú eurovú bankovku (kategória 4a alebo 4b podľa prílohy IIa alebo IIb rozhodnutia ECB/2010/14), b) aspoň 90 % testovaných eurových bankoviek je označených za upotrebiteľné eurové bankovky, a ak c) zariadenie odmietne všetky eurové bankovky nominálnych hodnôt a sérií nepodporovaných testovaným zariadením, resp. vložených nepodporovaným smerom. V prípade zariadení ovládaných klientom je test zároveň úspešný vtedy, ak podiel eurových bankoviek neoznačených za pravé eurové bankovky (kategórie 4a a 4b) neprekročí 1 %, a v prípade klientom ovládaných zariadení s identifikáciou klienta, ak je najmenej 90 % falzifikátov zaradených do kategórie 2 alebo 3 (tabuľka 1) podľa prílohy IIa k rozhodnutiu ECB/2010/14.

Eurosystém testovaciu kolekciu aktualizuje približne každé dva mesiace, aby sa pri testoch používali najnovšie falzifikáty stiahnuté z obehu.

Test upotrebiteľnosti

Pri teste upotrebiteľnosti sa používa súbor pravých eurových bankoviek s poškodeniami zodpovedajúcimi bežnému opotrebovaniu. Pri vkladaní týchto eurových bankoviek do zariadenia na spracovanie eurových bankoviek sa testujú všetky smery vkladania, ktoré zariadenie podporuje. Test je úspešný, ak je do kategórie 4a podľa prílohy IIa a IIb rozhodnutia ECB/2010/14 zaradených najviac 5 % neupotrebiteľných eurových bankoviek.

Test systému identifikácie

Test systému identifikácie, ktorý sa uskutočňuje len v prípade zariadení ovládaných klientom, je úspešný, ak zariadenie na spracovanie bankoviek uloží údaje o majiteľovi účtu v prípade všetkých eurových bankoviek zaradených do kategórie 2 a 3 (tabuľka 1) prílohy IIa rozhodnutia ECB/2010/14 a ku všetkým týmto eurovým bankovkám spoľahlivo priradí údaje o príslušnom majiteľovi účtu.

Zverejnenie výsledkov testov úspešne otestovaných typov zariadení na spracovanie bankoviek

V zozname sú uvedené len zariadenia na spracovanie bankoviek, ktoré úspešne absolvovali test uskutočnený národnou centrálnou bankou. Zoznam úspešne otestovaných zariadení.