Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Banknotų tvarkymo aparatų tipų testavimo procedūros

Klasifikacija

Tikslas

2010 m. rugsėjo 16 d. Europos Centrinio Banko (ECB) valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2010/14 dėl eurų banknotų autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimo bei pakartotinio išleidimo į apyvartą1. Sprendimas ECB/2010/14 buvo iš dalies pakeistas, siekiant, kad praplėstos aprėpties sprendimas apimtų naujos serijos eurų banknotų autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimą. Pagal šį Sprendimą, eurų banknotai gali būti pakartotinai išleisti į apyvartą tik jei buvo patikrintas jų autentiškumas ir tinkamumas apyvartai. Eurų banknotų, kurie pakartotinai išleidžiami į apyvartą per klientų valdomus aparatus ar grynųjų pinigų išdavimo automatus, autentiškumas ir tinkamumas apyvartai turi būti patikrintas tam tikro tipo banknotų tvarkymo aparatu, kurį sėkmingai testavo vienas iš Eurosistemos nacionalinių centrinių bankų.

Aparatų klasifikavimas

Banknotų tvarkymo aparatai, kuriuos reikia testuoti, gali būti suklasifikuoti taip:

1. Klientų valdomi aparatai, įskaitant:

 • grynųjų pinigų priėmimo–išdavimo automatai – aparatai, priimantys eurų banknotus, tikrinantys jų autentiškumą bei tinkamumą apyvartai ir išduodantys eurų banknotus, kuriuos į automatą ankstesnių operacijų metu įdėjo kiti klientai;
 • mišrūs grynųjų pinigų priėmimo automatai – aparatai, priimantys eurų banknotus ir tikrinantys jų autentiškumą bei išduodantys atskirai įdėtus eurų banknotus. Šie automatai neišduoda ankstesnių operacijų metu kitų klientų įdėtų eurų banknotų;
 • grynųjų pinigų priėmimo automatai – aparatai, priimantys eurų banknotus ir tikrinantys jų autentiškumą, bet neišduodantys eurų banknotų klientams;
 • grynųjų pinigų išdavimo automatai – kiti aparatai, tikrinantys eurų banknotų autentiškumą ir tinkamumą apyvartai, prieš išduodami juos klientams.
 • monetų išdavimo automatai – aparatai, išduodantys klientams monetas, prieš tai patikrinę įdėtų eurų banknotų autentiškumą.

2. Profesionaliems naudotojams skirti aparatai, įskaitant:

 • banknotų apdorojimo automatai – aparatai, tikrinantys eurų banknotų autentiškumą ir tinkamumą apyvartai;
 • banknotų autentiškumą tikrinantys automatai – aparatai, tikrinantys tik eurų banknotų autentiškumą;
 • pakartotinio išleidimo į apyvartą pagalbiniai įrenginiai – grynųjų pinigų tvarkytojų valdomi aparatai, kuriuose laikomi eurų banknotai ir kuriais naudodamiesi grynųjų pinigų tvarkytojai gali kredituoti arba debetuoti klientų sąskaitas. Šie aparatai tikrina eurų banknotų autentiškumą ir tinkamumą;
 • pagalbiniai įrenginiai – grynųjų pinigų tvarkytojų valdomi aparatai, kuriuose laikomi eurų banknotai ir kuriais naudodamiesi grynųjų pinigų tvarkytojai gali kredituoti arba debetuoti klientų sąskaitas. Šie aparatai tikrina eurų banknotų autentiškumą.

Tam, kad aparato tipas būtų testuojamas, juo turi būti įmanoma apdoroti eurų banknotus, taip pat be aparatą naudojančio asmens įsikišimo suskirstyti ir sutvarkyti eurų banknotus, kaip numatyta Sprendimo ECB/2010/14 IIa ir IIb prieduose.

Neįtraukta: autentiškumo tikrinimo įrenginiai

Ši testavimo procedūra neapima toliau nurodytų banknotų tvarkymo įrenginių:

 1. banknotų autentiškumo tikrinimo įrenginiai, kurie apdoroja banknotus po vieną arba pluoštais ir skirsto banknotus į tikrus arba įtartinus be aparatą naudojančio asmens įsikišimo, tačiau automatiškai neatskiria įtartinų banknotų nuo tikrų (žr. Testuotų banknotų autentiškumo tikrinimo įrenginių sąrašą);
 2. banknotų autentiškumo tikrinimo įrenginiai, kuriuos naudojantis asmuo turi nuspręsti, ar banknotas tikras, ar ne (pagalba atliekant patvirtinimo testą).

Kur kreiptis dėl testavimo

Dėl aparato testavimo gamintojai turi kreiptis į NCB2 (žr. NCB asmenų ryšiams sąrašą)

1 OL L 267, 2010 10 9, p. 1.2 Jei tam tikras banknotų tvarkymo aparatų tipas pašalinimas iš ECB interneto svetainės dėl to, kad gamintojas atsisako atlikti metinį patikrinimą, grynųjų pinigų tvarkytojai, naudojantys to tipo aparatą, gali kreiptis į NCB ir prašyti atlikti šį patikrinimą gamintojui nedalyvaujant.

Testavimo procedūros

Testavimo procedūros

Įvadas

Eurosistema nustatė bendras banknotų tvarkymo aparatų tipų testavimo procedūras. Tikrinama, ar aparatai gali atpažinti tikrus eurų banknotus, skirti tikrus eurų banknotus nuo padirbtų (padirbtų banknotų atpažinimo testas) ir, jei tai aktualu, rūšiuoti banknotus pagal tinkamumą apyvartai (tinkamumo testas). Be to, tikrinama, ar tinkamai veikia klientų valdomų aparatų atsekimo sistema (atsekimo sistemos testas).

Pagal toliau aprašytą tvarką aparatai testuojami naudojant tikrų ir padirbtų eurų banknotų rinkinius. Kadangi naujai padirbtuose eurų banknotuose gali būti ir kitokių požymių, palyginti su testavimams naudotais eurų banknotais, atkreipiamas dėmesys į tai, kad šiame tinklalapyje paskelbti testų rezultatai rodo atitinkamų aparatų tipų sugebėjimą atpažinti padirbtus banknotus, kurie buvo naudojami testavimo dieną.

Todėl Eurosistema ragina aparatų gamintojus sekti pasikeitimus padirbinėjimo srityje ir reguliariai atnaujinti aparatus, jei to reikia patikimam naujai atsirandančių padirbtų banknotų aptikimui užtikrinti. Neskaitant pradinių testų, kurių metu patvirtinama, ar banknotų tvarkymo aparatų tipas gali rūšiuoti eurų banknotus ir atlikti su jais veiksmus kaip numatyta Sprendime ECB/2010/14 (patvirtinimo testas), bendrosiose testavimo procedūrose numatytas reguliarus įvairių banknotų tvarkymo aparatų tipų metinis patikrinimas (t. y. metinis testavimas), taip pat papildomi nenumatyti testavimai pagal iškvietimą (t. y. pakartotinis testavimas). Be to, pagal bendrąsias testavimo procedūras dėl bet kokio banknotų tvarkymo aparato tipo atnaujinimo, kuris turi įtakos pagrindinėms jo funkcijoms, aparatą būtina testuoti iš naujo. Visi testai atliekami pagal tas pačias procedūras bendradarbiaujant su aparatų gamintojais. Šiame interneto puslapyje nurodyti tik sėkmingai testuoti banknotų tvarkymo aparatų tipai.

Be testuoto banknotų tvarkymo aparato tipo, gali būti nurodytas dar vienas ar keli to paties tipo aparatai („papildomi aparatai“). Nors šių aparatų netestavo joks Eurosistemos NCB, jie šiame interneto puslapyje nurodyti, nes gamintojas pateikė raštišką garantiją, kad juose yra ta pati aparatinė ir programinė įranga ir kad jie atlieka pagrindines Sprendime ECB/2010/14 apibrėžtas funkcijas taip pat, kaip ir testuotas banknotų tvarkymo aparatų tipas. Tokie papildomi aparatai nurodomi kartu su testuotais banknotų tvarkymo aparatų tipais.

Padirbtų banknotų atpažinimo testas

Padirbtų banknotų atpažinimo testas atliekamas naudojant standartinį testavimui skirtą banknotų rinkinį, kurį sudaro tikri eurų banknotai, apyvartoje rasti tipiški padirbti banknotai ir „papildomi dokumentai“ – dokumentai, kuriuos Eurosistema sukūrė imituodama tam tikras eurų banknotų ypatybes.

Be to, siekdami atsižvelgti į naujausias tendencijas banknotų padirbinėjimo srityje, nacionaliniai centriniai bankai gali naudoti savo šalyje aptiktus padirbtus banknotus. Bendros testavimo procedūros ir reguliariai atnaujinamas testavimui naudojamas banknotų rinkinys padeda užtikrinti, kad neatsirastų skirtingų nacionalinių testavimo standartų šalims naudojat skirtingus jų teritorijose aptiktus naujausius padirbtus banknotus.

Testuojami visų nominalų ir serijų padirbtų banknotų pavyzdžiai sumaišyti su tikrais eurų banknotais, taip pat testuojami visi galimi dėjimo į atitinkamą aparato tipą būdai ir kryptys.

Laikoma, kad banknotų tvarkymo aparatai buvo sėkmingai testuoti, jei: a) jie nepriima nei vieno padirbto banknoto ar Eurosistemos nustatyto „papildomo dokumento“ kaip tikro eurų banknoto (4a arba 4b kategorija pagal Sprendimo ECB/2010/14 IIa arba IIb priedą); b) ne mažiau kaip 90 % tikrinamų eurų banknotų yra surūšiuojami kaip tinkami; c) aparatai atmeta visus atitinkamų nominalų ir (arba) serijų eurų banknotus, kurių jie nepriima arba kurie yra dedami kryptimis, kurios tuose aparatuose yra negalimos. Be to, aparato tipas yra sėkmingai testuotas, jei klientų valdomi aparatai atmeta kaip netinkamus ne daugiau kaip 1 % tikrų eurų banknotų (4a arba 4b kategorijos) ir jei klientų valdomi aparatai, kuriuose galima atsekti klientą, aptinka bent 90 % padirbtų banknotų, kurie pagal Sprendimo ECB/2010/14 IIa priedą priskiriami 2 arba 3 kategorijai (1 lentelė).

Norėdama užtikrinti, kad testavimai būtų atliekami naudojant naujausius apyvartoje aptiktus padirbtus banknotus, Eurosistema atnaujina testavimui naudojamų banknotų ir dokumentų rinkinį maždaug kas du mėnesius.

Tinkamumo testas

Tinkamumo testas atliekamas naudojant tikrų eurų banknotų su defektais, panašiais į tuos, kurie atsiranda dėl kasdienio banknotų naudojimo, rinkinį. Šie eurų banknotai dedami į eurų banknotų tvarkymo aparatą visomis galimomis banknotų dėjimo į aparatą kryptimis. Laikoma, kad aparato tipas buvo sėkmingai testuotas, jei jis priskiria 4a kategorijai, numatytai Sprendimo ECB/2010/14 IIa arba IIb priede, ne daugiau kaip 5% netinkamų apyvartai eurų banknotų.

Atsekimo sistemos testas

Testuojamas tik klientų valdomų aparatų atsekimo sistemos veikimas. Testavimas laikomas sėkmingai atliktu, jei banknotų tvarkymo aparatų tipas saugo informaciją apie visų 2 ir 3 kategorijoms (1 lentelė), numatytoms Sprendimo ECB/2010/14 IIa priede, priskirtų eurų banknotų sąskaitos turėtojus ir patikimai susieja visus šiuos eurų banknotus su informacija apie sąskaitos turėtojus.

Sėkmingai testuotų banknotų tvarkymo aparatų tipų testavimo rezultatų skelbimas

Išvardyti tik tie banknotų tvarkymo aparatų tipai, kuriuos sėkmingai testavo nacionaliniai centriniai bankai. Žr. sėkmingai testuotų aparatų sąrašą.