Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Sularahatöötluses kasutatavate seadmeliikide katsetamise kord

Seadmete liigitus

Eesmärk

Euroopa Keskpanga nõukogu võttis 16. septembril 2010 vastu otsuse EKP/2010/14 euro pangatähtede ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrolli ning taasringluse kohta1. Otsust on muudetud, et laiendada selle ulatust teise seeria europangatähtedele ja hõlmata ka uute pangatähtede ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrolli ning taasringlust. Selle otsuse kohaselt võib europangatähti taasringlusse lasta üksnes pärast seda, kui on kontrollitud nende ehtsust ja ringluskõlblikkust. Iseteenindusseadmete või sularahaautomaatide kaudu uuesti ringlusse lastavate europangatähtede ehtsust ja ringluskõlblikkust tuleb kontrollida sularahatöötluses kasutatavate seadmete abil, mis on edukalt läbinud eurosüsteemi liikmesriigi keskpanga tehtud katse.

Seadmete liigitus

Katsetatakse järgmisi sularahatöötluses kasutatavaid seadmeid.

1. Iseteenindusseadmed, sealhulgas:

 • taasringlusautomaadid, st seadmed, mis võtavad europangatähti vastu, kontrollivad nende ehtsust ja ringluskõlblikkust ning väljastavad varasemate tehingute käigus hoiustatud pangatähti;
 • ühildatud sisse- ja väljamakseautomaadid, st seadmed, mis võtavad europangatähti vastu ja kontrollivad nende ehtsust ning väljastavad spetsiaalselt automaati laaditud pangatähti, kuid ei lase taasringlusse varasemate tehingute käigus hoiustatud pangatähti;
 • sissemakseautomaadid, st seadmed, mis võtavad europangatähti vastu ja kontrollivad nende ehtsust, kuid ei väljasta pangatähti klientidele;
 • sularahaautomaadid, st muud seadmed, mis kontrollivad europangatähtede ehtsust ja ringluskõlblikkust enne nende väljastamist klientidele.
 • mündivahetusautomaadid, st seadmed, mis võimaldavad klientidel europangatähtede sisestamisel saada vastu münte. Enne müntide väljastamist kontrollib mündivahetusautomaat europangatähtede ehtsust.

2. Töötajate käideldavad professionaalsed seadmed, sealhulgas:

 • pangatähtede käitluse seadmed, st seadmed, mis kontrollivad europangatähtede ehtsust ja ringluskõlblikkust;
 • pangatähtede autentimise seadmed, st seadmed, mis kontrollivad ainult europangatähtede ehtsust;
 • telleri taasringlusseadmed, st sularahakäitlejate kasutatavad seadmed, mis võimaldavad hoiustada europangatähti, krediteerida või debiteerida klientide pangakontosid ning kontrollida europangatähtede ehtsust ja ringluskõlblikkust;
 • telleri abiseadmed, st sularahakäitlejate kasutatavad seadmed, mis võimaldavad hoiustada europangatähti, krediteerida või debiteerida klientide pangakontosid ning kontrollida europangatähtede ehtsust.

Katsetamiseks on kõlblikud seadmeliigid, mis võimaldavad käidelda europangatähti ning liigitada ja käsitleda europangatähti kooskõlas otsuse EKP/2010/14 lisadega IIa ja IIb ilma seadme operaatori sekkumiseta.

Katsed ei hõlma pangatähtede autentimise seadmeid

Käesolev katsemenetlus ei hõlma järgmisi sularahatöötluses kasutatavaid seadmeid:

 1. pangatähtede autentimise seadmed, mis töötlevad üksikuid pangatähti või pangatähtede pakke ning liigitavad kasutaja sekkumiseta pangatähed ehtsateks või võltsimiskahtlusega pangatähtedeks, kuid ei eralda võltsimiskahtlusega pangatähti automaatselt ehtsatest (vt pangatähtede autentimise katsetatud seadmete loetelu);
 2. pangatähtede autentimise seadmed, mille puhul pangatähe ehtsuse üle peab otsustama seadme kasutaja (st hõlbustavad kontrollivahendid).

Kuidas katsetamist taotleda

Katsete tegemiseks palume tootjatel pöörduda riigi keskpanga poole2 (vt Keskpankade kontaktandmed).

1 ELT L 267, 09.10.10, lk 1. 2 Kui teatavat seadmeliiki puudutavad andmed kõrvaldatakse EKP veebilehelt, sest tootja on keeldunud iga-aastasest katsest, võivad kõnealust seadmeliiki kasutavad sularahakäitlejad taotleda riigi keskpangalt seadme katsetamist.

Katsemenetlus

Katsemenetlus

Sissejuhatus

Eurosüsteemis on sisse seatud ühine menetlus sularahatöötluses kasutatavate erinevate seadmeliikide katsetamiseks. Katsetega hinnatakse seadmeliikide võimet tuvastada ehtsaid europangatähti, eristada neid võltsingutest (võltsingute tuvastamise katse) ning vajadusel sortida pangatähti ringluskõlblikkuse alusel (ringluskõlblikkuse hindamise katse). Iseteenindusseadmete puhul kontrollitakse ka jälgimissüsteemi nõuetekohast toimimist (jälgimissüsteemi toimimise katse).

Katsed, mida kirjeldatakse allpool, viiakse läbi ehtsaid ja võltsitud europangatähti sisaldavate kogumite abil. Kuna pidevalt võib lisanduda uusi võltsinguid, mis erinevad omaduste poolest katses kasutatavatest europangatähtedest, tuleb silmas pidada, et käesoleval veebilehel avaldatud tulemused kajastavad katsetatud seadmetüüpide suutlikkust tuvastada üksnes selliseid võltsinguid, mis kuulusid katse läbiviimise päeval katsevalimisse.

Seepärast on eurosüsteemi tungiv soovitus, et tootjad jälgiksid võltsingute valmistamisel toimuvaid muutusi ning ajakohastaksid seadmeid korrapäraselt, et ka uusi võltsinguid oleks võimalik usaldusväärsel viisil tuvastada. Lisaks esialgsetele katsetele, millega kontrollitakse seadmeliikide suutlikkust liigitada ja käidelda europangatähti kooskõlas otsusega EKP/2010/14 (kontrollkatsed), tuleb ühise katsemenetluse kohaselt seadmeliike igal aastal korrapäraselt katsetada (iga-aastased katsed) ning teha vastavalt vajadusele ka täiendavaid katseid (st korduskatsed). Peale selle tuleb ühise katsemenetluse kohaselt uuesti katsetada ka seadmeliikide selliseid põhifunktsioone, mida on vahepeal ajakohastatud. Kõik katsed viiakse läbi ühtse menetluse kohaselt koostöös seadme tootjatega. Käesoleval veebilehel avaldatud loetelu hõlmab üksnes katsed edukalt läbinud seadmeliike.

Iga katsetatud seadmeliigi kohta võib loetelu sisaldada ka ühte või mitut sama liiki täiendavat seadet (täiendavad seadmed). Kuigi neid pole eurosüsteemi liikmesriigi keskpangad katsetanud, on need EKP veebilehel avaldatud nende tootja kirjaliku garantii alusel, mis kinnitab, et seadmetes kasutatakse katsetatud seadmeliigiga sama riist- ja tarkvara ning need täidavad otsuses EKP/2010/14 määratletud põhifunktsioone samaväärselt. Täiendavate seadmete andmed avaldatakse koos katsetatud seadmeliigi andmetega.

Võltsingute tuvastamise katse

Võltsingute tuvastamise katses kasutatakse standardset katsevalimit, mis koosneb ehtsatest europangatähtedest, ringlusest kõrvaldatud europangatähtede võltsingutest ning eurosüsteemi loodud reproduktsioonidest, mida kasutatakse europangatähtede teatud omaduste jäljendamiseks.

Värskeimate muutuste kajastamiseks võivad riikide keskpangad lisaks kasutada ka oma riigis tuvastatud võltsinguid. Ühine katsemenetlus ja katsevalimi korrapärane ajakohastamine aitavad tagada, et riikides hiljuti tuvastatud võltsingute kasutamine ei viiks erinevusteni riikide katsemenetlustes.

Valimisse kuuluvaid võltsinguid katsetatakse kõigi nimiväärtuste, seeriate ning sisestamisviiside ja -võimaluste kaupa, mida vastav seadmeliik suudab tuvastada.

Sularahatöötluses kasutatavad seadmed läbivad katse, kui need: a) ei liigita ehtsa europangatähena ühtegi võltsingut või eurosüsteemi määratletud jäljendit (otsuse EKP/2010/14 lisa IIa või IIb kategooria 4a või 4b); b) liigitavad vähemalt 90% katsetatud europangatähtedest ringluskõlblikeks pangatähtedeks ja c) lükkavad tagasi kõik europangatähed, mille nimiväärtust ja/või seeriat seade ei suuda tuvastada või mis sisestatakse seadmesse asendites, mida viimane ei suuda tuvastada. Iseteenindusseadmete puhul loetakse katse edukaks siis, kui seadmed liigitavad mitte rohkem kui 1% ehtsatest europangatähtedest mitte-ehtsaks (kategooria 4a või 4b). Iseteenindusseadmed, mis on suutelised tuvastama seadme kasutajat, on katse edukalt läbitud, kui need liigitavad vähemalt 90% võltsingutest1 otsuse EKP/2010/14 lisa IIa kategooriasse 2 või 3 (tabel 1).

Eurosüsteem ajakohastab katsevalimit ligikaudu iga kahe kuu järel tagamaks, et katsed hõlmavad uusimaid ringlusest leitud võltsinguid.

Ringluskõlblikkuse hindamise katse

Katsevalimisse kuuluvad ehtsad europangatähed, millel on samasugused vead, nagu tekivad pangatähtedel igapäevases kasutuses. Europangatähed sisestatakse seadmesse kõigis eri asendites, milles seadmeliik suudab need tuvastada. Katse on edukalt läbitud, kui maksimaalselt 5% ringluskõlbmatutest europangatähtedest liigitatakse otsuse EKP/2010/14 lisa IIa või IIb kategooriasse 4a.

Jälgimissüsteemi toimimise katse

Jälgimissüsteemi toimimise katse tehakse ainult iseteenindusseadmetega ning see on edukalt läbitud, kui seadmeliik talletab kontoomaniku kohta andmed, mis on seotud kõigi otsuse EKP/2010/14 lisa IIa tabeli 1 kategooriasse 2 ja 3 kuuluvate europangatähtedega, ning suudab need europangatähed usaldusväärselt siduda asjaomase kontoomaniku andmetega.

Katse edukalt läbinud seadmeliikide katsetulemuste avaldamine

Loetelu hõlmab üksnes selliseid seadmeid, mis on edukalt läbinud liikmesriigi keskpanga katse. Vaata katse edukalt läbinud seadmete loetelu.