Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Dataskydd

Dataskydd handlar om att skydda individers frihet och grundläggande rättighet när det gäller behandling av deras personuppgifter. Med det avses all information som tillhör en identifierad eller identifierbar fysisk person, inbegripet namn, födelsedatum, fotografier, videofilmer, e-postadresser, telefonnummer och IP-adresser.

Dataskydd är en grundläggande rättighet i såväl primärrätt som sekundärrätt i EU.

 • Enligt artikel 8 i europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna har alla har rätt till skydd av personuppgifter.
 • Skydd av fysiska personers personuppgifter behandlas även i artikel 16 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i vilket en specifik rättslig grund för antagande av lagstiftningsakter om dataskydd fastställs.
 • Dataskyddsregler för hela EU fastställs i förordning (EU) 2016/679, mer känd som den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). GDPR gäller för alla organisationer etablerade i EU, organisationer utanför EU som uppsåtligen//avsiktligt erbjuder varor eller tjänster till EU, och organisationer som övervakar individers beteende inom EU.
 • I förordning (EU) 2018/1725 (EUDPR) fastställs reglerna för behandling av personuppgifter som sker i unionens institutioner, organ och byråer. De är i linje med GDPR:s höga dataskyddsstandarder.

ECB måste följa EUDPR vid behandling av personuppgifter, bl.a. i sin roll som

 • arbetsgivare, när ECB behandlar personalens personuppgifter,
 • en offentlig institution, när ECB bjuder in personer från allmänheten att anmäla sig till evenemang genom att fylla i sina personuppgifter,
 • tillsynsmyndighet, när ECB kräver information, inbegripet personuppgifter, från ett institut under tillsyn eller från nationella behöriga myndigheter.

ECB har utsett ett ombud för skydd av personuppgifter som har i uppgift att säkerställa, på ett oberoende sätt, den interna tillämpningen av EUDPR. ECB:s ombud kan kontaktas på dpo@ecb.europa.eu vid frågor om skydd av personuppgifter.

Som registrerad (dvs. en individ vars personuppgifter hanteras av ECB) har du rätt att:

 • informeras om behandlingen av datauppgifter som rör dig samt dess huvudsakliga särdrag,
 • ha åtkomst till dina personuppgifter som behandlas av ECB,
 • åtgärda eventuella felaktigheter eller ofullständiga personuppgifter,
 • när som helst återkalla samtycke, där behandlingen baseras på ditt samtycke,
 • begränsa behandlingen av dina personuppgifter,
 • radera dina personuppgifter,
 • invända mot behandling av dina personuppgifter baserat på din situation.

Mer om hur ECB behandlar personuppgifter hittar du i vår integritetspolicy online.

Du kan även läsa registret avseende behandlingen av personuppgifter som ECB offentliggör.

Om du anser att dina rättigheter som nämns ovan har överträtts har du rätt att när som helst lämna in ett klagomål till Europeiska datatillsynsmannen.

Europeiska datatillsynsmannen är den oberoende tillsynsmyndighet som ansvarar för att säkerställa skydd av personuppgifter vid EU-institutioner eller EU-organ. För mer information om Europeiska datatillsynsmannen, besök webbplatsen.

Alla sidor i detta avsnitt