Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Principii directoare referitoare la comunicarea externă în ceea ce privește înalții funcționari ai Băncii Centrale Europene

(în conformitate cu articolul 8 din Codul de conduită)

Membrii Consiliului guvernatorilor, ai Comitetului executiv și ai Consiliului de supraveghere (denumiți în continuare „membri ai organismelor Băncii Centrale Europene (BCE) de nivel înalt”) fac obiectul normelor existente și acționează în conformitate cu acestea, astfel cum sunt prevăzute în special în Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al BCE și în Codul de conduită pentru înalții funcționari ai BCE.

Membrii organismelor BCE de nivel înalt acordă o mare importanță comunicării clare, eficiente și în timp util a strategiei și a deciziilor de politică ale BCE, precum și aspectelor care țin de punerea în aplicare a acestora. Politica de comunicare a BCE constituie o parte esențială a obligațiilor de asumare a responsabilității și de bună guvernanță în calitate de autoritate monetară și de supraveghere independentă. Contactele periodice și interacțiunea cu publicul, sectorul privat, mediul academic, grupurile de interese, asociațiile reprezentative și societatea civilă furnizează date și informații relevante care contribuie la înțelegerea dinamicii economiei, a piețelor financiare și a sectorului bancar, precum și a contextului societal mai general.

Această comunicare bidirecțională se bazează pe dialoguri și dezbateri deschise, transparente și periodice între membrii organismelor de nivel înalt și publicul larg, dar și cel specializat.

Principii directoare

Ghidați de valorile integrității și transparenței, membrii organismelor BCE de nivel înalt și supleanții acestora confirmă intenția lor de a respecta următoarele principii atunci când interacționează cu sectorul privat, mediul academic, grupurile de interese, asociațiile reprezentative și reprezentanții societății civile:[1]

În primul rând, membrii organismelor BCE de nivel înalt și supleanții acestora vor proteja informațiile confidențiale în conformitate cu obligațiile lor și vor da dovadă de maximă prudență în selectarea luărilor de cuvânt la evenimente externe, pentru a evita să lase impresia că informații potențial sensibile pentru piață ar putea să nu fie puse, concomitent, la dispoziția unui public cât mai larg posibil. În acest scop, aceștia:

  • vor accepta să ia cuvântul la evenimente în cadrul cărora afirmațiile lor ar putea fi considerate sensibile pentru piață numai dacă aceste afirmații sunt publicate pe website-ul instituției lor, în principiu la începutul susținerii discursului, sau dacă evenimentul poate fi monitorizat și urmărit în mod nemijlocit de publicul larg (de exemplu printr-o transmisiune în direct pe internet) sau dacă la eveniment participă reprezentanți ai mass-media care pot relata evenimentul în timp real. Luările de cuvânt pe teme generale sau academice, care nu implică dezvăluirea de informații sensibile pentru piață, nu sunt afectate de această prevedere;
  • se vor abține de la a oferi, într-un cadru privat, opinii personale cu privire la starea economiei sau a sectorului financiar, care prezintă relevanță pentru orientarea viitoare a politicii monetare ori pentru aspecte legate de supraveghere[2], care nu au fost deja exprimate public, oricărei instituții, societăți sau persoane care ar putea obține profit din aceste informații; și
  • se vor strădui să asigure faptul că, atunci când aleg să ia cuvântul, acceptarea invitației respective nu este percepută ca oferind organizatorului un avantaj de prestigiu față de un concurent sau permițându-i să beneficieze comercial prin intermediul unor contacte aparent exclusive cu membrii organismelor BCE de nivel înalt sau cu supleanții acestora.

În al doilea rând, atunci când analizează invitații de a lua cuvântul la evenimente fără caracter public sau de a accepta întâlniri bilaterale, de exemplu cu bancheri, cu reprezentanți ai unor sectoare economice sau cu grupuri de interese speciale sau de susținere, membrii organismelor BCE de nivel înalt și supleanții acestora se vor asigura că nu este divulgată nicio informație sensibilă pentru piață.

Ca garanție suplimentară și ca regulă generală, un membru al personalului respectivei instituții sau entități ar trebui să însoțească membrul organismului BCE de nivel înalt sau supleantul acestuia la evenimentele fără caracter public la care urmează a fi discutate aspecte care țin de supraveghere/reglementare sau de viitoarea politică monetară, precum și la întâlnirile bilaterale, cu excepția situației în care acest lucru contravine interesului instituției sau entității în cauză, protejând astfel „necesitatea de a asculta” a membrilor organismelor BCE de nivel înalt sau a supleanților acestora.

În al treilea rând, pentru a asigura o mai mare transparență și asumare a răspunderii, membrii organismelor BCE de nivel înalt includ, în general, informații privind întâlnirile lor cu părți externe în calendarele de întâlniri publicate, în măsura în care astfel de informații au legătură cu calitatea lor de membri ai organismelor BCE de nivel înalt.

În al patrulea rând, membrii Consiliului guvernatorilor și cei ai Comitetului executiv, precum și supleanții acestora, își reafirmă adeziunea la principiul unei „perioade de discreție”, în care discursurile și intervențiile publice, susținute în perioada de șapte zile care precedă fiecare ședință privind politica monetară a Consiliului guvernatorilor, nu ar trebui să fie de natură a influența anticipațiile referitoare la deciziile de politică monetară care urmează să fie adoptate. În mod similar, în perioada respectivă, membrii Consiliului guvernatorilor și cei ai Comitetului executiv nu se vor întâlni și nici nu vor discuta cu reprezentanți ai mass-media, participanți pe piață sau alte părți interesate din exterior despre chestiuni privind politica monetară și, în cazul în care fac acest lucru în mod accidental, vor notifica imediat atât compartimentul de comunicare, cât și pe cel de conformitate din cadrul instituției lor.

  1. Aceste principii directoare nu se aplică dialogului cu autoritățile publice.
  2. Această prevedere nu se aplică dialogurilor de supraveghere, respectiv dialogurilor cu entități supravegheate pe teme legate de supraveghere referitoare la instituția supravegheată.