Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
  • KOMUNIKAT PRASOWY

Sprawozdanie finansowe EBC za rok 2023

22 lutego 2024

  • Po uwolnieniu kwoty 6,6 mld euro z rezerwy na ryzyka finansowe EBC wykazał stratę w wysokości 1,3 mld euro (2022: zero)
  • Strata zostanie przeniesiona w bilansie EBC na kolejne okresy i skompensowana przyszłymi zyskami

Sprawozdanie finansowe Europejskiego Banku Centralnego (EBC) za rok 2023, zbadane przez biegłego rewidenta, wykazało stratę na poziomie 1266 mln euro (2022: zero), która zostanie przeniesiona w bilansie EBC na kolejne okresy i skompensowana przyszłymi zyskami. Strata uwzględnia kwotę rezerwy na ryzyka finansowe, wynoszącą 6620 mln euro, uwolnioną w całości w celu pokrycia części strat poniesionych w ciągu roku. Za 2023 nie nastąpi podział zysku między krajowe banki centralne ze strefy euro.

Poniesiona strata, po niemal 20 latach wysokich zysków, wynika z roli i niezbędnych działań Eurosystemu na rzecz realizacji jego głównego zadania, czyli utrzymywania stabilności cen, i nie ma wpływu na zdolność Eurosystemu do prowadzenia skutecznej polityki pieniężnej. Podnoszenie podstawowych stóp procentowych EBC w celu przeciwdziałania inflacji w strefie euro spowodowało wzrost kosztów z tytułu odsetek od zobowiązań EBC, które podlegają zmiennemu oprocentowaniu. Przychody z tytułu odsetek od aktywów EBC nie wzrosły natomiast w takim samym stopniu ani w takim samym tempie, ponieważ mają one w dużej mierze stałe oprocentowanie i długie terminy zapadalności. Przez najbliższych kilka lat EBC będzie prawdopodobnie ponosić straty, ale po tym okresie ma ponownie zacząć w sposób ciągły osiągać zyski. O dobrej kondycji finansowej EBC dodatkowo świadczą jego kapitał i wysokie salda różnic z wyceny, które na koniec 2023 wyniosły w sumie 46 mld euro. W każdym razie EBC – niezależnie od wszelkich strat – może skutecznie działać i realizować swoje główne zadanie, jakim jest utrzymywanie stabilności cen.

W 2023 koszty odsetkowe netto EBC sięgnęły 7193 mln euro (2022: 900 mln euro przychodów odsetkowych netto), głównie pod wpływem kosztów z tytułu odsetek od zobowiązania netto EBC w systemie TARGET, które wyniosły 14 236 mln euro (2022: 2075 mln euro). Wyższe koszty wynikały ze wzrostu stopy procentowej podstawowych operacji refinansujących, czyli oprocentowania tego zobowiązania, która wzrosła ze średnio 0,6% w 2022 do średnio 3,8% w 2023. Wzrost stopy podstawowych operacji refinansujących doprowadził również do zwiększenia się przychodów odsetkowych z tytułu udziału EBC w łącznej wartości banknotów euro w obiegu oraz kosztów z tytułu odsetek wypłacanych krajowym bankom centralnym od ich wierzytelności z tytułu przekazanych do EBC rezerw dewizowych: przychody wyniosły 4817 mln euro, zaś koszty – 1335 mln euro (2022: odpowiednio 736 mln euro i 201 mln euro). Przychody netto z tytułu odsetek od papierów wartościowych utrzymywanych na potrzeby polityki pieniężnej wzrosły do 3467 mln euro (2022: 1534 mln euro), a przychody netto z tytułu odsetek od dewizowych aktywów rezerwowych – do 2382 mln euro (2022: 798 mln euro). Te wzrosty wynikały głównie z wyższych średnich rentowności w strefie euro i Stanach Zjednoczonych w 2023.

Odpisy aktualizujące wyniosły 38 mln euro (2022: 1840 mln euro), a ich głównym źródłem były niezrealizowane straty cenowe na niektórych papierach wartościowych z portfela dolarowego i portfela funduszy własnych.

Papiery wartościowe z portfeli utrzymywanych przez EBC na potrzeby polityki pieniężnej, które są wyceniane według zamortyzowanego kosztu (z uwzględnieniem utraty wartości), poddano testom na utratę wartości. Wyniki testów nie wykazały konieczności utworzenia odpisów z tytułu utraty wartości.

Łączne koszty osobowe wzrosły do 676 mln euro (2022: 652 mln euro), z powodu wyższego przeciętnego zatrudnienia w 2023, przede wszystkim w nadzorze bankowym, oraz waloryzacji wynagrodzeń. Pozostałe koszty administracyjne zwiększyły się do 596 mln euro (2022: 572 mln euro), głównie na skutek powrotu do pełnej aktywności po pandemii, w szczególności w nadzorze bankowym, oraz oddziaływania inflacji.

Przychód z tytułu opłat nadzorczych, nakładanych w celu pokrycia kosztów ponoszonych przez EBC w związku z wykonywaniem zadań nadzorczych, wyniósł 654 mln euro (2022: 594 mln euro).

Suma bilansowa EBC zmniejszyła się o 24 mld euro, do 674 mld euro (2022: 699 mld euro). Jej spadek wynikał głównie ze stopniowego zmniejszania portfela programu skupu aktywów (APP) w drodze jedynie częściowej reinwestycji spłat kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych z tego portfela w okresie od marca do czerwca 2023 i całkowitego zaprzestania reinwestycji od lipca 2023.

Skonsolidowany bilans Eurosystemu

Na koniec 2023 skonsolidowana suma bilansowa Eurosystemu, na którą składają się aktywa i zobowiązania krajowych banków centralnych ze strefy euro i EBC wobec osób trzecich, wyniosła 6935 mld euro (2022: 7951 mld euro). Spadek sumy bilansowej w porównaniu z poprzednim rokiem wynikał głównie z obniżenia się wartości operacji pożyczkowych Eurosystemu do 410 mld euro (2022: 1324 mld euro), w dużej mierze wskutek upływu terminów zapadalności i przedterminowych spłat kwot pożyczonych w ramach trzeciej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO III). Ponadto zasoby papierów wartościowych utrzymywanych przez Eurosystem na potrzeby polityki pieniężnej zmalały o 243 mld euro, do 4694 mld euro (2022: 4937 mld euro), głównie z powodu wykupów. Portfel programu APP zmniejszył się o 228 mld euro, do 3026 mld euro, zaś portfel nadzwyczajnego programu zakupów w czasie pandemii (PEPP) – o 15 mld euro, do 1666 mld euro.

Kontakt z mediami: William Lelieveldt, tel.: +496913447316.

Uwagi:

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami