Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
  • ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Финансов отчет на ЕЦБ за 2023 г.

22 февруари 2024 г.

  • ЕЦБ отчита загуба в размер на 1,3 млрд. евро (2022 г.: нула) след освобождаването на 6,6 млрд. евро от провизиите за финансови рискове
  • Загубата ще бъде пренесена в баланса на ЕЦБ и ще бъде компенсирана от бъдещи печалби

Одитираният финансов отчет на Европейската централна банка (ЕЦБ) за 2023 г. показва загуба в размер на 1266 млн. евро (2022 г.: нула), която ще бъде пренесена в баланса и компенсирана от бъдещи печалби. Това е загубата след освобождаването на пълния размер на провизиите за финансови рискове – 6620 млн. евро, които частично компенсираха понесените през годината загуби. Няма да има разпределение на печалба между националните централни банки (НЦБ) от еврозоната за 2023 г.

Загубата, последвала почти две десетилетия на значителни печалби, отразява ролята и необходимите действия по политиката на Евросистемата при изпълнението на нейния първостепенен мандат да поддържа ценова стабилност. Тя не се отразява на способността ѝ да провежда ефикасна парична политика. Повишаването на основните лихвени проценти на ЕЦБ като мярка срещу инфлацията в еврозоната доведе до увеличаване на разходите за лихви по нейните задължения, към които се прилагат променливи лихвени проценти. Приходите от лихви по активите на ЕЦБ обаче не се увеличиха в същата степен и със същия темп, тъй като по-голямата част от тях са с фиксиран лихвен процент и дълъг матуритет. ЕЦБ вероятно ще понася загуби през следващите няколко години, но след това се очаква да се върне към устойчиви печалби. Капиталът на ЕЦБ и значителните ѝ сметки за преоценка, които общо възлизат на 46 млрд. евро в края на 2023 г., са основа за нейната финансова солидност. Във всеки случай тя може да функционира ефективно и да изпълнява първостепенния си мандат да поддържа ценова стабилност независимо от каквито и да е загуби.

През 2023 г. нетните разходи за лихви на ЕЦБ възлизаха общо на 7193 млн. евро (спрямо 900 млн. евро нетни приходи от лихви през 2022 г.), главно вследствие на разходи за лихви, произтичащи от нетното задължение на ЕЦБ в TARGET в размер на 14 236 млн. евро (спрямо 2075 млн. евро през 2022 г.). По-високият разход се дължеше на повишаването на лихвения процент по основните операции по рефинансиране (ООР), който е лихвеният процент, използван за олихвяване на това задължение и който се увеличи от средно 0,6% през 2022 г. на средно 3,8% през 2023 г. Увеличението на лихвения процент по ООР доведе и до нарастване на прихода от лихви, получен от дела на ЕЦБ от всички евробанкноти в обращение, и разходите за лихви, изплатени на НЦБ като олихвяване на техните вземания във връзка с прехвърлените на ЕЦБ валутни резерви, които възлизат съответно на 4817 млн. евро и 1335 млн. евро (2022 г.: 736 млн. евро и 201 млн. евро). Нетните приходи от лихви от ценни книжа, държани за целите на паричната политика, се увеличиха до 3467 млн. евро (2022 г.: 1534 млн. евро), а нетните приходи от лихви по чуждестранните резервни активи нараснаха до 2382 млн. евро (2022 г.: 798 млн. евро). Тези увеличения са резултат главно от по-високата доходност в еврозоната и САЩ през 2023 г.

Обезценките са в размер на 38 млн. евро (спрямо 1840 млн. евро през 2022 г.) и произтичат основно от нереализирани ценови загуби по редица ценни книжа, държани в портфейла в щатски долари и портфейла от собствени средства.

Проведоха се тестове за обезценка на ценните книжа, държани от ЕЦБ в портфейлите по паричната политика, които се оценяват по амортизирана стойност (подлежаща на обезценка). Въз основа на резултатите от тези тестове не са отчетени загуби от обезценка по тези портфейли на ЕЦБ.

Общият размер на разходите за персонала се е увеличил до 676 млн. евро (2022 г.: 652 млн. евро) поради по-големия среден брой служители през 2023 г., предимно в банковия надзор, и поради корекции на заплатите. Другите административни разходи са нараснали до 596 млн. евро (2022 г.: 572 млн. евро), главно поради връщането към пълния диапазон дейности след пандемията, по-специално в банковия надзор, и поради въздействието на инфлацията.

Приходите от надзорни такси, които произтичат от такси, предназначени да възстановят направените от ЕЦБ разходи в изпълнение на надзорните ѝ задачи, възлизат на 654 млн. евро (2022 г.: 594 млн. евро).

Балансовото число на ЕЦБ намаля с 24 млрд. евро до 674 млрд. евро (2022 г.: 699 млрд. евро). Намалението се дължи главно на постепенното свиване на наличностите по програмата за закупуване на активи (APP) в резултат от само частичното реинвестиране на погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж в този портфейл от март до юни 2023 г. и пълното прекратяване на тези реинвестиции от юли.

Консолидиран баланс на Евросистемата

В края на 2023 г. размерът на консолидирания баланс на Евросистемата, който обхваща активите и пасивите на НЦБ от еврозоната и на ЕЦБ спрямо трети страни, е 6935 млрд. евро (2022 г.: 7951 млрд. евро). Намалението спрямо предходната година се дължи главно на спад на кредитните операции на Евросистемата до 410 млрд. евро (2022 г.: 1324 млрд. евро), до голяма степен вследствие на настъпването на падежа и предсрочното погасяване на суми, заети по третата серия целеви операции по дългосрочно рефинансиране (TLTRO III). Освен това наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика, намаляха с 243 млрд. евро до 4694 млрд. евро (спрямо 4937 млрд. евро през 2022 г.), предимно поради изплащания. Наличностите по APP намаляха с 228 млрд. евро до 3026 млрд. евро, а наличностите по програмата за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия (PEPP) намаляха с 15 млрд. евро до 1666 млрд. евро.

За въпроси журналистите могат да се свържат с Уилям Лелифелт на тел.: +496913447316.

Забележки:

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите