Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Годишен отчет

Годишният отчет на ЕЦБ отразява нейното финансово състояние и резултатите от операциите ѝ в края на годината. Той включва доклада на ръководството, финансовия отчет (т.е. баланса, отчета за приходите и разходите, кратко изложение на важните счетоводни политики и други обяснителни приложения), доклада на независимия одитор и бележката за разпределението на печалби/загуби.

Финансовият отчет се изготвя съгласно счетоводните политики, определени в приложимото законодателство. Те са специфични за Европейската система на централните банки и за ЕЦБ. Още за изработването на финансовия отчет на ЕЦБ.

Годишният отчет е неделима част от годишния доклад на ЕЦБ. Той се публикува през февруари, преди съответното издание на годишния доклад.

2020 г.

във важни числа

569 млрд. евро

балансово число

През 2020 г. балансовото число нарасна със 112 млрд. евро, основно вследствие на придобиване на ценни книжа за целите на паричната политика. За увеличението допринесе и нарастването на стойността на евробанкнотите в обращение.

Повече информация
1643 млн. евро

печалба

Печалбата отбелязва спад от 722 млн. евро спрямо 2019 г., главно поради по-ниския нетен доход от лихви, по-специално по деноминираните в щатски долари ценни книжа. Тази печалба е разпределена между националните централни банки от еврозоната пропорционално на внесените им дялове.

Повече информация
349 млрд. евро

размер на ценните книжа, държани за целите на паричната политика

Размерът на ценните книжа, държани за целите на паричната политика, се увеличи с 99 млрд. евро най-вече в резултат от покупките на ценни книжа по РЕРР и АРР. Нетният доход от лихви по ценните книжа, държани за целите на паричната политика, е в размер на 1337 млн. евро.

Повече информация
В резултат на закръгляването общите суми може да не се равняват.

Всички страници в този раздел