European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Годишен отчет

Годишният отчет на Европейската централна банка отразява нейното финансово състояние и резултатите от операциите ѝ в края на годината. Той включва доклада на ръководството, финансовия отчет (т.е. баланса, отчета за приходите и разходите, кратко изложение на важните счетоводни политики и други обяснителни приложения), доклада на независимия одитор и бележката за разпределението на печалби/загуби.

Финансовият отчет се изготвя съгласно счетоводните политики, определени в приложимото законодателство, и е специфичен за Европейската система на централните банки и за ЕЦБ. Още за съставянето на финансовия отчет на ЕЦБ.

Годишният отчет е неделима част от годишния доклад на ЕЦБ. Той се публикува през февруари, преди съответното издание на годишния доклад.

2022 г.

във важни числа

698,9 млрд. евро

балансово число

През 2022 г. балансовото число на ЕЦБ нарасна с 18,7 млрд. евро до общо 698,9 млрд. евро, основно вследствие на придобиване на ценни книжа за целите на паричната политика.

Още по темата за баланса
1627 млн. евро

сума, освободена от провизиите на ЕЦБ за финансови рискове

Част от провизиите за финансови рискове бе освободена за компенсиране на понесени през 2022 г. загуби. След тази операция размерът на оставащите провизии е 6,6 млрд. евро.

Още по темата за провизиите
0 евро

Финансов резултат

Преди освобождаването на сума от провизиите за финансови рискове ЕЦБ отчиташе загуба от 1627 млн. евро, която се дължеше главно на разходи за лихви в резултат от нетното задължение в TARGET2, намаляване на стойността на ценни книжа и реализирани ценови загуби от продажби на ценни книжа. Освобождаването на част от провизиите за финансови рискове компенсира загубата и сведе финансовия резултат на ЕЦБ до нула.

Още по темата за печалбите и загубите
В резултат на закръгляването общите суми може да не се равняват.

Всички страници в този раздел