European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Годишен отчет

Годишният отчет на ЕЦБ отразява нейното финансово състояние и резултатите от операциите ѝ в края на годината. Той включва доклада на ръководството, финансовия отчет (т.е. баланса, отчета за приходите и разходите, кратко изложение на важните счетоводни политики и други обяснителни приложения), доклада на независимия одитор и бележката за разпределението на печалби/загуби.

Финансовият отчет се изготвя съгласно счетоводните политики, определени в приложимото законодателство, и е специфичен за Европейската система на централните банки и за ЕЦБ. Още за изработването на финансовия отчет на ЕЦБ.

Годишният отчет е неделима част от годишния доклад на ЕЦБ. Той се публикува през февруари, преди съответното издание на годишния доклад.

2021 г.

във важни числа

680 млрд. евро

балансово число

През 2021 г. балансовото число на ЕЦБ нарасна със 111 млрд. евро, основно вследствие на придобиване на ценни книжа за целите на паричната политика и най-вече на закупуване на ценни книжа по PEPP и APP.

Повече информация
192 млн. евро

печалба

Спадът на печалбата с 1452 млн. евро в сравнение с 2020 г. се дължи главно на по-ниския доход по портфейла в щатски долари и по ценните книжа, държани за целите на паричната политика, както и на прехвърлянето на 610 млн. евро към провизиите за финансови рискове, които нарастват до горната си граница.

Повече информация
445 млрд. евро

ценни книжа, държани за целите на паричната политика

Ценните книжа, държани за целите на паричната политика, се увеличиха с 96 млрд. евро. Нетният доход от лихви по ценните книжа, държани за целите на паричната политика, е в размер на 1006 млн. евро.

Повече информация
В резултат на закръгляването общите суми може да не се равняват.

Всички страници в този раздел