European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Ročná účtovná závierka

Ročná účtovná závierka ECB vyjadruje finančnú situáciu a výsledky operácií ECB ku koncu roka. Pozostáva zo správy o činnosti, finančných výkazov (súvahy, výkazu ziskov a strát, prehľadu hlavných účtovných pravidiel a ďalších poznámok), správy nezávislého audítora a poznámky k rozdeleniu zisku/alokácii strát.

Finančné výkazy sa zostavujú v súlade s účtovnými pravidlami stanovenými v príslušných právnych predpisoch a vzťahujú sa na Európsky systém centrálnych bánk a ECB. Podrobnejšie informácie o zostavovaní finančných výkazov ECB

Ročná účtovná závierka je neoddeliteľnou súčasťou výročnej správy ECB. Zverejňuje sa vo februári, pred vydaním príslušnej výročnej správy.

2021

Rok v číslach

680 mld. €

Súvaha

Objem súvahy ECB sa v roku 2021 zvýšil o 111 mld. €, predovšetkým v dôsledku nákupu cenných papierov na účely menovej politiky v núdzovom pandemickom programe nákupu aktív a programe nákupu aktív.

Viac informácií
192 mil. €

Zisk

Pokles zisku o 1 452 mil. € v porovnaní s rokom 2020 bol spôsobený najmä nižšími výnosmi z portfólia v amerických dolároch a portfólií cenných papierov nadobudnutých na účely menovej politiky, ako aj prevodom 610 mil. € do rezervy na krytie finančných rizík, ktorá tak dosiahla svoju hornú hranicu.

Viac informácií
445 mld. €

Cenné papiere držané na účely menovej politiky

Objem cenných papierov držaných na účely menovej politiky sa zvýšil o 96 mld. €. Čisté úrokové výnosy z cenných papierov držaných na účely menovej politiky predstavovali 1 006 mil. €.

Viac informácií
Prípadné rozdiely súčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.

Všetky stránky v tejto sekcii