Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Ročná účtovná závierka

Ročná účtovná závierka ECB vyjadruje finančnú situáciu a výsledky operácií ECB ku koncu roka. Pozostáva zo správy o činnosti, finančných výkazov (súvahy, výkazu ziskov a strát, prehľadu hlavných účtovných pravidiel a ďalších poznámok), správy nezávislého audítora a poznámky k rozdeleniu zisku/alokácii strát.

Finančné výkazy sa zostavujú v súlade s účtovnými pravidlami stanovenými v príslušných právnych predpisoch a vzťahujú sa na Európsky systém centrálnych bánk a ECB. Podrobnejšie informácie o zostavovaní finančných výkazov ECB

Ročná účtovná závierka je neoddeliteľnou súčasťou výročnej správy ECB. Zverejňuje sa vo februári, pred vydaním príslušnej výročnej správy.

2020

Rok v číslach

569 mld. €

Objem súvahy

Objem súvahy sa v roku 2020 zvýšil o 112 mld. €, predovšetkým v dôsledku nadobudnutia cenných papierov na účely menovej politiky. K jeho zvýšeniu prispel aj nárast hodnoty eurových bankoviek v obehu.

Viac informácií
1 643 mil. €

Zisk

V porovnaní s rokom 2019 zisk klesol o 722 mil. €, v prvom rade v dôsledku nižších čistých úrokových výnosov, najmä z cenných papierov denominovaných v amerických dolároch. Zisk bol rozdelený medzi národné centrálne banky krajín eurozóny v pomere k ich splatenému podielu na základnom imaní.

Viac informácií
349 mld. €

Cenné papiere držané na účely menovej politiky

Stav cenných papierov držaných na účely menovej politiky sa najmä v dôsledku nákupu cenných papierov v rámci programov PEPP a APP zvýšil o 99 mld. €. Čisté úrokové výnosy z cenných papierov držaných na účely menovej politiky predstavovali 1 337 mil. €.

Viac informácií
Prípadné rozdiely súčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.

Všetky stránky v tejto sekcii