European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Ročná účtovná závierka

Ročná účtovná závierka Európskej centrálnej banky (ECB) vyjadruje finančnú situáciu a výsledky operácií ECB ku koncu roka. Pozostáva zo správy o činnosti, finančných výkazov (súvahy, výkazu ziskov a strát, prehľadu hlavných účtovných pravidiel a ďalších poznámok), správy nezávislého audítora a poznámky k rozdeleniu zisku/alokácii strát.

Finančné výkazy sa zostavujú v súlade s účtovnými pravidlami stanovenými v príslušných právnych predpisoch a vzťahujú sa na Európsky systém centrálnych bánk a ECB. Podrobnejšie informácie o zostavovaní finančných výkazov ECB

Ročná účtovná závierka je neoddeliteľnou súčasťou výročnej správy ECB. Zverejňuje sa vo februári, pred vydaním príslušnej výročnej správy.

2022

Rok v číslach

698,9 mld. €

Súvaha

Hodnota súvahy ECB sa v roku 2022 zvýšila o 18,7 mld. € na 698,9 mld. €, predovšetkým v dôsledku nadobudnutia cenných papierov na účely menovej politiky.

Viac k súvahe
1 627 mil. €

Suma uvoľnená z rezervy na krytie finančných rizík

Z rezervy na krytie finančných rizík bola uvoľnená časť prostriedkov na vyrovnanie strát zaznamenaných v roku 2022. Po čerpaní tejto sumy sa stav rezervy znížil na 6,6 mld. €.

Viac k rezervám
0 €

Finančný výsledok

Pred čerpaním rezervy na krytie finančných rizík ECB dosahovala stratu vo výške 1 627 mil. €, ktorá vznikla najmä v dôsledku úrokových nákladov vyplývajúcich z čistého záväzku v rámci systému TARGET2, zníženia hodnoty cenných papierov a realizovaných strát z predaja cenných papierov. Po použití prostriedkov z rezervy na krytie finančných rizík na vyrovnanie strát je finančný výsledok ECB nulový.

Viac k výkazu ziskov a strát
Prípadné rozdiely súčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.

Všetky stránky v tejto sekcii