Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ετήσιοι λογαριασμοί

Οι ετήσιοι λογαριασμοί της ΕΚΤ αποτυπώνουν την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα των πράξεων της ΕΚΤ στο τέλος του έτους. Περιλαμβάνουν την έκθεση διαχείρισης, τις οικονομικές καταστάσεις (δηλ. τον ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσης, σύνοψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις), την έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή και τη σημείωση επί της διανομής των κερδών/του επιμερισμού της ζημίας.

Οι οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τις λογιστικές πολιτικές που καθορίζονται στη σχετική νομοθεσία και αφορούν ειδικά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών και την ΕΚΤ. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της ΕΚΤ.

Οι ετήσιοι λογαριασμοί αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Ετήσιας Έκθεσης της ΕΚΤ. Δημοσιεύονται τον Φεβρουάριο, πριν από την αντίστοιχη ετήσια έκθεση.

Το 2020

σε αριθμούς

569 δισεκ. ευρώ

Μέγεθος ισολογισμού

Ο ισολογισμός αυξήθηκε κατά 112 δισεκ. ευρώ το 2020, κυρίως λόγω της απόκτησης τίτλων για σκοπούς νομισματικής πολιτικής. Η άνοδος της αξίας των τραπεζογραμματίων ευρώ σε κυκλοφορία συνέβαλε επίσης σε αυτήν την αύξηση.

Περισσότερα
1.643 εκατ. ευρώ

Κέρδη

Τα κέρδη μειώθηκαν κατά 722 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2019, κυρίως λόγω των χαμηλότερων καθαρών τόκων-εσόδων, ιδίως επί τίτλων σε δολάρια ΗΠΑ. Τα κέρδη διανεμήθηκαν στις εθνικές κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ κατ’ αναλογία προς τα μερίδια συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο κεφάλαιο της ΕΚΤ.

Περισσότερα
349 δισεκ. ευρώ

Τίτλοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής

Οι τίτλοι που διακρατούνται για σκοπούς νομισματικής πολιτικής αυξήθηκαν κατά 99 δισεκ. ευρώ, κυρίως λόγω των αγορών τίτλων στο πλαίσιο των προγραμμάτων PEPP και APP. Οι καθαροί τόκοι-έσοδα που εισπράχθηκαν επί τίτλων για σκοπούς νομισματικής πολιτικής ανήλθαν σε 1.337 εκατ. ευρώ.

Περισσότερα
Τα σύνολα ενδέχεται να μην αθροίζονται στο ακέραιο λόγω στρογγυλοποιήσεων.

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα