Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Zaključni račun

Zaključni račun ECB prikazuje finančno stanje ECB in rezultate njenih operacij ob koncu leta. Obsega poslovno poročilo, računovodske izkaze, (tj. bilanco stanja, izkaz poslovnega izida ter povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in drugih pojasnjevalnih opomb), poročilo neodvisnega revizorja in pojasnilo k razdelitvi dobička/razporeditvi izgube.

Računovodski izkazi se pripravljajo v skladu z računovodskimi usmeritvami, ki so določene v relevantni zakonodaji in upoštevajo specifično naravo Evropskega sistema centralnih bank in ECB. Tukaj je na voljo več informacij o pripravi računovodskih izkazov ECB.

Zaključni račun je sestavni del letnega poročila ECB. Objavljen je že februarja, pred objavo letnega poročila.

2020

v številkah

569 milijard EUR

Velikost bilance stanja

Bilanca stanja se je leta 2020 povečala za 112 milijard EUR predvsem zaradi nakupov vrednostnih papirjev za namene denarne politike. K povečanju bilančne vsote je prispevalo tudi zvišanje vrednosti eurskih bankovcev v obtoku.

Več
1.643 milijonov EUR

Dobiček

Dobiček se je v primerjavi z letom 2019 zmanjšal za 722 milijonov EUR, in sicer predvsem zaradi nižjih neto obrestnih prihodkov, zlasti od vrednostnih papirjev v ameriških dolarjih. Dobiček je bil razdeljen nacionalnim centralnim bankam v euroobmočju sorazmerno z njihovimi vplačanimi deleži v kapitalu.

Več
349 milijard EUR

Vrednostni papirji za namene denarne politike

Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike so se povečali za 99 milijard EUR predvsem zaradi izrednega programa nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji in programa nakupa vrednostnih papirjev. Neto obrestni prihodki od vrednostnih papirjev za namene denarne politike so znašali 1.337 milijonov EUR.

Več
Seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo vedno.

Vse strani v tem razdelku