European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Zaključni račun

Zaključni račun Evropske centralne banke (ECB) prikazuje finančno stanje ECB in rezultate njenih operacij ob koncu leta. Obsega poslovno poročilo, računovodske izkaze (tj. bilanco stanja, izkaz poslovnega izida ter bistvene računovodske usmeritve in druge pojasnjevalne opombe), poročilo neodvisnega revizorja in pojasnilo k razdelitvi dobička/razporeditvi izgube.

Računovodski izkazi se pripravljajo v skladu z računovodskimi usmeritvami, ki so določene v relevantni zakonodaji, in upoštevajo specifično naravo Evropskega sistema centralnih bank in ECB. Tukaj je na voljo več informacij o pripravi računovodskih izkazov ECB.

Zaključni račun je sestavni del letnega poročila ECB. Objavljen je že februarja, pred objavo letnega poročila.

2022

v številkah

698,9 mrd EUR

Bilanca stanja

Bilanca stanja ECB se je leta 2022 povečala za 18,7 milijarde EUR na skupno 698,9 milijarde EUR predvsem zaradi nakupov vrednostnih papirjev za namene denarne politike.

Več o bilanci stanja
1.627 mio EUR

Sprostitev sredstev iz rezervacije za finančna tveganja

Izvedena je bila sprostitev dela rezervacije za finančna tveganja, da bi se pokrila izguba, nastala leta 2022. Po sprostitvi je velikost preostale rezervacije znašala 6,6 milijarde EUR.

Več o rezervacijah
EUR

Poslovni izid

Pred sprostitvijo rezervacije za finančna tveganja je imela ECB izgubo v višini 1.627 milijonov EUR, ki je izhajala predvsem iz obrestnih odhodkov od neto obveznosti v sistemu TARGET2, delnega odpisa vrednostnih papirjev in realizirane izgube iz cenovnih sprememb od prodaje vrednostnih papirjev. Izguba se je pokrila s sprostitvijo sredstev iz rezervacije za finančna tveganja, tako da je poslovni izid ECB znašal nič.

Več o izkazu poslovnega izida
Seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo vedno.

Vse strani v tem razdelku