European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Årsregnskab

Årsregnskabet for Den Europæiske Centralbank (ECB) afspejler den finansielle stilling og resultaterne af ECB's operationer ultimo året. Årsregnskabet består af ledelsens beretning, regnskabet (dvs. balancen, resultatopgørelsen, et sammendrag af den anvendte regnskabspraksis og andre forklarende noter), den uafhængige revisors erklæring og noten om fordeling af overskud/dækning af tab.

Regnskabet udarbejdes i overensstemmelse med de regnskabsprincipper, der er fastsat i den relevante lovgivning, som gælder specifikt for Det Europæiske System af Centralbanker og ECB. Læs mere om udarbejdelsen af ECB's balance og regnskab.

Årsregnskabet indgår som en integreret del af ECB's årsberetning. Det offentliggøres i februar, hvilket vil sige inden den respektive årsberetning.

2022

Nøgletal

698,9mia. euro

Balancen

ECB's balance steg med 18,7 mia. euro i 2022 til i alt 698,9 mia. euro, hvilket primært skyldtes erhvervelsen af pengepolitiske værdipapirer.

Mere om balancen
1.627mio. euro

Beløb frigivet fra hensættelsen til dækning af finansielle risici

En del af hensættelsen til finansielle risici blev frigivet for at udligne tab i 2022. Efter frigivelsen udgjorde denne hensættelse 6,6 mia. euro.

Mere om hensættelser
0euro

Resultat

Før frigivelsen fra hensættelsen til finansielle risici beløb ECB's tab sig til 1.627 mio. euro, som hovedsagelig kunne tilskrives renteudgiften på Target2-forpligtelsen, værdipapirnedskrivninger og realiserede børskurstab i forbindelse med værdipapirsalg. Frigivelsen fra hensættelsen til finansielle risici udlignede tabene og bragte ECB's resultat op på 0.

Mere om resultatopgørelsen
På grund af afrunding stemmer totalerne ikke nødvendigvis overens.

Alle sider i dette afsnit