Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Roczny raport finansowy

Roczny raport finansowy przedstawia sytuację finansową i wyniki operacji EBC według stanu na koniec roku. W zakres raportu wchodzą: sprawozdanie z działalności, sprawozdanie finansowe (obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, opis istotnych zasad rachunkowości oraz noty objaśniające), raport niezależnego biegłego rewidenta oraz informacja o sposobie podziału zysku lub pokrycia straty.

Sprawozdanie finansowe jest sporządzane zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w odpowiednich przepisach, które odnoszą się konkretnie do Europejskiego Systemu Banków Centralnych i EBC. Więcej informacji można znaleźć w opisie procesu sporządzania sprawozdania finansowego EBC.

Roczny raport finansowy jest integralną częścią raportu rocznego EBC. Ukazuje się jednak nieco wcześniej, bo już w lutym.

2020

ROK W LICZBACH

569 mld euro

Suma bilansowa

W 2020 suma bilansowa EBC wzrosła o 112 mld euro, głównie z powodu nabywania papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej. Do zwiększenia się sumy bilansowej przyczynił się także wzrost łącznej wartości banknotów euro w obiegu.

Więcej
1643 mln euro

Zysk

W porównaniu z 2019 zysk EBC obniżył się o 722 mln euro, głównie z powodu niższych przychodów odsetkowych, zwłaszcza od papierów wartościowych nominowanych w dolarach. Zysk został podzielony między krajowe banki centralne ze strefy euro proporcjonalnie do ich opłaconych udziałów w kapitale EBC.

Więcej
349 mld euro

Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej

Wartość papierów wartościowych utrzymywanych na potrzeby polityki pieniężnej wzrosła o 99 mld euro, głównie wskutek zakupów w ramach programów PEPP i APP. Przychody odsetkowe netto od tych papierów wyniosły 1337 mld euro.

Więcej
Z powodu zaokrągleń pozycje mogą się nie sumować.

Wszystkie strony w tej sekcji