European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Roczny raport finansowy

Roczny raport finansowy Europejskiego Banku Centralnego przedstawia sytuację finansową i wyniki operacji EBC według stanu na koniec roku. W zakres raportu wchodzą: sprawozdanie z działalności, sprawozdanie finansowe (obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, opis istotnych zasad rachunkowości oraz noty objaśniające), raport niezależnego biegłego rewidenta oraz informacja o sposobie podziału zysku lub pokrycia straty.

Sprawozdanie finansowe jest sporządzane zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w odpowiednich przepisach, które odnoszą się konkretnie do Europejskiego Systemu Banków Centralnych i EBC. Więcej informacji można znaleźć w opisie procesu sporządzania sprawozdania finansowego EBC.

Roczny raport finansowy jest integralną częścią raportu rocznego EBC. Ukazuje się jednak nieco wcześniej, bo już w lutym.

2022

ROK W LICZBACH

698,9 mld euro

Suma bilansowa

W 2022 suma bilansowa EBC wzrosła o 18,7 mld euro, do 698,9 mld euro, głównie z powodu nabywania papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej.

Więcej o bilansie
1627 mln euro

Kwota uwolniona z rezerwy na ryzyka finansowe

Część środków z rezerwy na ryzyka finansowe wykorzystano w celu pokrycia strat poniesionych w 2022. Po uwolnieniu tych środków wartość rezerwy wyniosła 6,6 mld euro.

Więcej o rezerwach celowych
euro

Wynik finansowy

Przed wykorzystaniem środków z rezerwy na ryzyka finansowe EBC notował stratę w wysokości 1627 mln euro, która wynikała głównie z kosztów z tytułu odsetek od zobowiązania netto w TARGET2, odpisów aktualizujących wartość papierów wartościowych i zrealizowanych strat cenowych ze sprzedaży papierów wartościowych. Po uwolnieniu środków z tej rezerwy straty zostały pokryte, a wynik finansowy EBC wyniósł zero.

Więcej o rachunku zysków i strat
Z powodu zaokrągleń pozycje mogą się nie sumować.

Wszystkie strony w tej sekcji