European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Roczny raport finansowy

Roczny raport finansowy przedstawia sytuację finansową i wyniki operacji EBC według stanu na koniec roku. W zakres raportu wchodzą: sprawozdanie z działalności, sprawozdanie finansowe (obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, opis istotnych zasad rachunkowości oraz noty objaśniające), raport niezależnego biegłego rewidenta oraz informacja o sposobie podziału zysku lub pokrycia straty.

Sprawozdanie finansowe jest sporządzane zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w odpowiednich przepisach, które odnoszą się konkretnie do Europejskiego Systemu Banków Centralnych i EBC. Więcej informacji można znaleźć w opisie procesu sporządzania sprawozdania finansowego EBC.

Roczny raport finansowy jest integralną częścią raportu rocznego EBC. Ukazuje się jednak nieco wcześniej, bo już w lutym.

2021

ROK W LICZBACH

680 mld euro

Suma bilansowa

W 2021 suma bilansowa EBC wzrosła o 111 mld euro, głównie z powodu nabywania papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej, przede wszystkim w ramach programów PEPP i APP.

Więcej
192 mln euro

Zysk

W porównaniu z 2020 zysk obniżył się o 1452 mln euro, co wynikało głównie ze zmniejszenia się przychodów odsetkowych z portfela dolarowego i portfeli papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej, a także zwiększenia rezerwy na ryzyka finansowe o 610 mln euro, do kwoty jej dopuszczalnego pułapu.

Więcej
445 mld euro

Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej

Wartość papierów wartościowych utrzymywanych na potrzeby polityki pieniężnej wzrosła o 96 mld euro. Przychody odsetkowe netto od tych papierów wyniosły 1006 mln euro.

Więcej
Z powodu zaokrągleń pozycje mogą się nie sumować.

Wszystkie strony w tej sekcji