European Central Bank - eurosystem
Search Options
Home Publication Explainers Statistics Payments Career Monetary Policy
Suggestions
Sort by

Cuntais bhliantúla

Is léiriú iad cuntais bhliantúla an Bhainc Ceannais Eorpaigh ar staid airgeadais agus ar oibríochtaí an Bhainc Ceannais Eorpaigh ag deireadh na bliana. Sna cuntais bhliantúla, tá an tuairisc bhainistíochta, na ráitis airgeadais (is iad sin an Clár Comhardaithe, an Cuntas Brabúis agus Caillteanais, achoimre ar bheartais chuntasaíochta shuntasacha agus nótaí míniúcháin eile), tuairisc neamhspleách an iniúchóra agus an nóta maidir le dáileadh brábúis/cionroinnt caillteanas.

Ullmhaítear na ráitis airgeadais i gcomhréir leis na beartais chuntasaíochta a leagtar síos sa reachtaíocht lena mbaineann. Is beartais iad sin a bhaineann go sonrach leis an gCóras Eorpach Banc Ceannais agus leis an mBanc Ceannais Eorpach. Léigh tuilleadh anseo faoi chur le chéile ráitis airgeadais an Bhainc Ceannais Eorpaigh.

Is cuid lárnach iad na cuntais bhliantúla de Thuarascáil Bhliantúil an Bhainc Ceannais Eorpaigh. Foilsítear na cuntais i mí Feabhra, roimh an Tuarascáil Bhliantúil lena mbaineann.

2021

Príomhfhigiúirí

€680billiún

An Clár Comhardaithe

Tháinig méadú €111 bhilliún ar Chlár Comhardaithe an Bhainc Ceannais Eorpaigh in 2021. Éadáil urrús beartais airgeadaíochta ba chúis leis seo den chuid is mó, go háirithe ceannacháin sócmhainní faoi PEPP agus faoi APP.

Léigh tuilleadh
€192mhilliún

Brabús

Tháinig laghdú €1,452 mhilliún ar bhrabús i gcomparáid le 2020, de dheasca laghdú ar ioncam a tuilleadh ó phunann dhollar SAM agus ó na punanna urrús beartais airgeadaíochta, agus mar gheall ar aistriú €610 milliún a rinneadh chuig an soláthar le haghaidh rioscaí airgeadais. Baineadh uasteorainn an tsoláthair amach leis an aistriú sin.

Léigh tuilleadh
€445bhilliún

Urrúis beartais airgeadaíochta

Tháinig méadú €96 bhilliún ar urrúis arna gcoimeád chun críocha beartais airgeadaíochta. B’ionann an glanioncam úis a tuilleadh ar urrúis beartais airgeadaíochta agus €1,006 mhilliún.

Léigh tuilleadh
Rinneadh suimeanna a shlánú, mar sin b’fhéidir go mbeadh difear ann sna figiúirí iomlána dá bharr.

Gach leathanach sa rannóg seo