European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Raamatupidamise aastaaruanne

Euroopa Keskpanga (EKP) raamatupidamise aastaaruanne kajastab EKP finantsolukorda ja majandustegevuse tulemust aasta lõpu seisuga. Selle moodustavad tegevusaruanne, finantsaruanne (st bilanss, tulude ja kulude aruanne, oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõte ja muud selgitavad märkused), sõltumatu audiitori järeldusotsus ning selgitus kasumi ja kahjumi jaotamise kohta.

Finantsaruanne koostatakse arvestuspõhimõtete kohaselt, mis on sätestatud asjaomastes õigusaktides ning puudutavad konkreetselt EKPd ja Euroopa Keskpankade Süsteemi. Loe lähemalt EKP finantsaruande koostamise kohta.

Raamatupidamise aastaaruanne on EKP aastaaruande lahutamatu osa. See avaldatakse juba veebruaris, st varem kui EKP aastaaruanne.

2022

arvudes

698,9 miljardit eurot

Bilansimaht

Bilansimaht suurenes 2022. aastal 18,7 miljardi euro võrra 698,9 miljardi euroni peamiselt tingituna rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite omandamisest.

Vaata lähemalt
1627 miljonit eurot

Finantsriskide katteks mõeldud eraldisest vabastatud summa

Osa finantsriskide katteks mõeldud eraldisest vabastati 2022. aastal tekkinud kahjumi katmiseks. Järelejäänud eraldise suurus on 6,6 miljardit eurot.

Vaata lähemalt
0 eurot

Finantstulemus

EKP kahjum enne finantsriskide eraldisest tehtud ülekannet oli 1627 miljonit eurot. See tulenes peamiselt TARGET2 netokohustusega seotud intressikulust, väärtpaberite allahindlustest ja väärtpaberite müügi realiseeritud hinnakahjumist. Finantsriskide eraldisest tehtud ülekanne tasakaalustas kahjumi, viies EKP finantstulemuse nulli.

Vaata lähemalt
Summad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.

Kõik selle jaotise teemad