European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Roční účetní závěrka

Roční účetní závěrka Evropské centrální banky (ECB) odráží finanční situaci a výsledky hospodaření ECB na konci roku. Sestává ze zprávy o činnosti, účetních výkazů (tj. rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přehledu důležitých účetních pravidel a dalších vysvětlujících poznámek), zprávy nezávislého auditora a rozhodnutí o rozdělení zisku / úhradě ztráty.

Účetní výkazy jsou připravovány v souladu s účetními pravidly, která jsou stanovena v příslušných právních předpisech a týkají se konkrétně Evropského systému centrálních bank a ECB. Zde je více informací o sestavování účetních výkazů ECB.

Roční účetní závěrka je nedílnou součástí výroční zprávy ECB. Zveřejňována je v únoru, tedy dříve než příslušná výroční zpráva.

2022

V číslech

698,9mld. EUR

Rozvaha

Rozvaha ECB se v roce 2022 zvětšila o 18,7 mld. EUR na celkových 698,9 mld. EUR především v důsledku nabytí cenných papírů držených pro účely měnové politiky.

Více informací k rozvaze
1 627mil. EUR

Částka uvolněná z rezervy ke krytí finančních rizik

Část prostředků byla z rezervy ke krytí finančních rizik převedena s cílem vyrovnat ztráty zaznamenané v roce 2022. Po uvolnění prostředků klesla uvedená rezerva na 6,6 mld. EUR.

Další informace o rezervách
0EUR

Hospodářský výsledek

Před uvolněním prostředků z rezervy ke krytí finančních rizik měla ECB ztrátu 1 627 mil. EUR, která byla zapříčiněna především úrokovými náklady vyplývajícími z čistého závazku v systému TARGET2, snížením hodnoty cenných papírů a realizovanými ztrátami vyplývajícími ze změn cen z prodeje cenných papírů. Převod prostředků z rezervy ke krytí finančních rizik ztráty vyrovnal, a výsledek hospodaření ECB tak skončil na nule.

Více informací o výkazu zisku a ztráty
V důsledku zaokrouhlování nemusí součty souhlasit.

Všechny stránky v této části