Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Årsbokslut

ECB:s årsbokslut återspeglar finansiell ställning och resultat för ECB:s verksamhet vid årets slut. Det omfattar förvaltningsberättelse, finansiella rapporter (dvs. balansräkning, resultaträkning, en sammanfattning av de viktigaste redovisningsprinciperna samt andra förklarande noter), den oberoende revisorns revisionsberättelse samt noten om vinst- eller förlustfördelning.

De finansiella rapporterna upprättas i enlighet med redovisningsprinciperna som föreskrivs i relevant lagstiftning och är specifika för Europeiska centralbankssystemet och ECB. Läs mer om hur ECB:s finansiella rapporter upprättas.

Årsbokslutet är en integrerad del av ECB:s årsrapport. Det publiceras i februari, före respektive årsrapport.

2020

I nyckeltal

569miljarder euro

Balansomslutning

Balansräkningen ökade med 112 miljarder euro, främst beroende på köp av penningpolitiska värdepapper. Ökningen i värde för utelöpande eurosedlar bidrog också till denna ökning.

Mer
1 643miljoner euro

Vinst

Vinsten minskade med 722 miljoner euro jämfört med 2019, vilket främst berodde på lägre nettoränteintäkter, särskilt på värdepapper denominerade i US-dollar. Denna vinst fördelades på de nationella centralbankerna i euroområdet i förhållande till deras inbetalda andelar.

Mer
349miljarder euro

Penningpolitiska värdepapper

Värdepappersinnehav för penningpolitiska ändamål ökade med 99 miljarder euro, främst beroende på köp av värdepapper inom programmen för köp av tillgångar PEPP och APP. Nettoränteintäkterna på penningpolitiska värdepapper uppgick till 1 337 miljoner euro.

Mer
Totalsummorna i tabellerna kan avvika från summan av delsummorna på grund av avrundning.

Alla sidor i detta avsnitt