European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Årsbokslut

Europeiska centralbankens (ECB) årsbokslut återspeglar finansiell ställning och resultat för ECB:s verksamhet vid årets slut. Det omfattar förvaltningsberättelse, räkenskaper (dvs. balansräkning, resultaträkning, en sammanfattning av de viktigaste redovisningsprinciperna samt andra förklarande noter), den oberoende revisorns revisionsberättelse samt noten om vinst- eller förlustfördelning.

Räkenskaperna upprättas i enlighet med redovisningsprinciperna som föreskrivs i relevant lagstiftning och är specifika för Europeiska centralbankssystemet och ECB. Läs mer om hur ECB:s räkenskaper upprättas.

Årsbokslutet är en integrerad del av ECB:s årsrapport. Det publiceras i februari, före respektive årsrapport.

2022

I nyckeltal

698,9miljarder €

Balansräkning

ECB:s balansräkning ökade med 18,7 miljarder euro 2022 till sammanlagt 698,9 miljarder euro, främst beroende på köp av penningpolitiska värdepapper.

Mer om balansräkningen
1 627miljoner €

Belopp som har tagits ut från avsättningen för finansiella risker

En del medel togs ut från avsättningen för finansiella risker för att kompensera för förluster som uppstått under 2022. Därefter uppgick avsättningen till 6,6 miljarder euro.

Mer om avsättningar
0

Ekonomiskt resultat

Innan medel togs ut från avsättningen för finansiella risker uppgick ECB:s förlust till 1 627 miljoner euro, främst beroende på räntekostnaderna för Target2-nettoskulden, nedskrivningar av värdepapper och realiserade prisförluster på värdepappersförsäljningen. Sedan medel tagits ut från avsättningen för finansiella risker för att kompensera för förlusterna är ECB:s ekonomiska resultat noll.

Mer om resultaträkningen
Totalsummorna kan avvika på grund av avrundning.

Alla sidor i detta avsnitt