European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Jaarstukken

In de jaarstukken van de ECB leest u meer over de financiële positie en de resultaten van de activiteiten van de ECB voor de verslagperiode. De jaarstukken bestaan uit het managementverslag, de jaarrekening (dat wil zeggen de balans, de winst-en-verliesrekening, een overzicht van de belangrijke grondslagen voor de financiële verslaggeving en andere toelichtingen), de controleverklaring van de onafhankelijke accountant en de toelichting op de winstverdeling/toedeling van verliezen.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de in de desbetreffende wetgeving vastgelegde regels voor financiële verslaglegging, die specifiek zijn voor het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB) en de ECB. Hier leest u over de totstandkoming van de jaarrekening van de ECB.

De jaarstukken vormen een integraal onderdeel van het Jaarverslag van de ECB. Die stukken worden in februari gepubliceerd, voorafgaand aan het daarmee samenhangende Jaarverslag.

2021

Kerncijfers

€ 680 miljard

Balans

Het balanstotaal van de ECB is in 2021 met € 111 miljard toegenomen, vooral door de aankoop van effecten krachtens de programma’s PEPP en APP voor het monetair beleid.

Meer informatie
€ 192 miljoen

Winst

De winstdaling van € 1.452 miljoen ten opzichte van 2020 is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de lagere baten uit de USD-portefeuille en uit de voor het monetair beleid aangehouden effecten, evenals aan de toevoeging van € 610 miljoen aan de voorziening voor financiële risico’s, die daardoor haar plafond bereikt.

Meer informatie
€ 445 miljard

Effectenportefeuilles monetair beleid

De positie monetairbeleidseffecten is met € 96 miljard gestegen. De nettorentebaten uit voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten bedroegen € 1.006 miljoen.

Meer informatie
Totalen kunnen door afronding enigszins afwijken.

Alle pagina's in dit deel