European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Jaarstukken

In de jaarstukken van de Europese Centrale Bank (ECB) leest u meer over de financiële positie en de resultaten van de activiteiten van de ECB voor de verslagperiode. De jaarstukken bestaan uit het managementverslag, de jaarrekening (dat wil zeggen de balans, de winst-en-verliesrekening, een overzicht van de belangrijke grondslagen voor de financiële verslaggeving en andere toelichtingen), de controleverklaring van de onafhankelijke accountant en de toelichting op de winstverdeling/toedeling van verliezen.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de in de wetgeving vastgelegde regels voor financiële verslaglegging, die specifiek zijn voor het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB) en de ECB. Hier leest u over de totstandkoming van de jaarrekening van de ECB.

De jaarstukken vormen een integraal onderdeel van het Jaarverslag van de ECB. Die stukken worden in februari gepubliceerd, voorafgaand aan het daarmee samenhangende Jaarverslag.

2022

Kerncijfers

€ 698,9 miljard

Balans

Het balanstotaal van de ECB is in 2022 met € 18,7 miljard toegenomen tot € 698,9 miljard, vooral door de aankoop van effecten in het kader van het monetair beleid.

Meer informatie over de balans
€ 1.627 miljoen

Vrijgevallen bedrag uit de voorziening voor financiële risico’s

Vrijval van een deel van de voorziening voor financiële risico’s ter compensatie van verliezen in 2022. Na de vrijval bedroeg de omvang van de resterende voorziening € 6,6 miljard.

Meer informatie over voorzieningen
€ 0

Het financiële resultaat

Vóór de vrijval van de voorziening voor financiële risico’s had de ECB een verlies van € 1.627 miljoen, vooral als gevolg van de rentelasten van de netto TARGET2-verplichtingen, afschrijvingen op effecten en gerealiseerde koersverliezen op de verkoop van effecten. De vrijval uit de voorziening voor financiële risico’s doet de verliezen teniet en brengt het financiële resultaat van de ECB op nul.

Toelichting op de winst- en-verliesrekening
Totalen kunnen door afronding enigszins afwijken.

Alle pagina's in dit deel