Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Jaarstukken

In de jaarstukken van de ECB leest u meer over de financiële positie en de resultaten van de bedrijfsactiviteiten van de ECB per jaarultimo. Die jaarstukken bestaan uit het managementverslag, de jaarrekening (dat wil zeggen de balans, de winst-en-verliesrekening, een overzicht van de belangrijke grondslagen voor de financiële verslaggeving en andere toelichtingen), de controleverklaring van de onafhankelijke accountant en de toelichting op de winstverdeling/toedeling van verliezen.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de in de desbetreffende wetgeving vastgelegde regels voor financiële verslaglegging, die specifiek zijn voor het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB) en de ECB. Meer over de totstandkoming van de jaarrekening van de ECB.

De jaarstukken vormen een integraal onderdeel van het Jaarverslag van de ECB. Die stukken worden in februari gepubliceerd, voorafgaand aan het daarmee samenhangende Jaarverslag.

2020

in kerncijfers

€ 569 miljard

Omvang balans

Het balanstotaal is in 2020 met € 112 miljard toegenomen, vooral door de aankoop van effecten in het kader van het monetair beleid. De stijging van de waarde van de eurobankbiljetten in omloop heeft ook aan deze toename bijgedragen.

Meer informatie
€ 1.643 miljoen

Winst

De daling van de winst met € 722 miljoen ten opzichte van 2019 is hoofdzakelijk het gevolg van per saldo lagere rentebaten, in het bijzonder op in Amerikaanse dollars luidende effecten. De winst is verdeeld onder de nationale banken van het eurogebied naar rato van hun gestorte aandeel in het kapitaal van de ECB.

Meer informatie
€ 349 miljard

Effectenportefeuilles monetair beleid

De voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten zijn € 99 miljard gestegen, vooral als gevolg van de aankoop van effecten krachtens het PEPP en APP. De nettorentebaten uit voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten bedroegen € 1.337 miljoen.

Meer informatie
Totalen kunnen door afronding enigszins afwijken.

Alle pagina's in dit deel