Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • PAZIŅOJUMS PRESEI

ECB 2023. gada finanšu pārskati

2024. gada 22. februārī

  • ECB radās zaudējumi 1.3 mljrd. euro apmērā (2022. gadā – 0) pēc 6.6 mljrd. euro atskaitīšanas no uzkrājuma finanšu riskiem.
  • Zaudējumi tiks pārnesti ECB bilancē, un tos kompensēs no nākotnē gūtās peļņas.

Saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas (ECB) revidētajiem 2023. gada finanšu pārskatiem radušies zaudējumi 1266 milj. euro apmērā (2022. gadā – 0). Zaudējumi tiks pārnesti ECB bilancē, un tos kompensēs no nākotnē gūtās peļņas. Šajos zaudējumos ņemta vērā uzkrājuma finanšu riskiem pilnīga atbrīvošana (6620 milj. euro apmērā), kas daļēji sedza gada laikā radušos zaudējumus. Peļņas sadale eurozonas nacionālajām centrālajām bankām (NCB) par 2023. gadu netiks veikta.

ECB zaudējumi, kas radušies pēc gandrīz 20 gadu būtiskas peļņas perioda, atspoguļo Eurosistēmas lomu un nepieciešamos politikas pasākumus, īstenojot tās galveno uzdevumu – saglabāt cenu stabilitāti –, un tie neietekmē tās spēju īstenot efektīvu monetāro politiku. Galveno ECB procentu likmju paaugstināšana, lai cīnītos pret inflāciju eurozonā, palielināja procentu izdevumus par ECB saistībām, kam piemēro mainīgās procentu likmes. Tomēr procentu ienākumi no ECB aktīviem nepalielinājās tādā pašā apmērā vai tādā pašā tempā, jo šiem aktīviem lielākoties bija fiksētas procentu likmes un ilgs dzēšanas termiņš. Iespējams, ka ECB dažos nākamajos gados cietīs zaudējumus, bet paredzams, ka pēc tam ECB peļņa atkal kļūs noturīga. Par ECB finansiālo stiprību vēl vairāk liecina tās kapitāls un būtiskie pārvērtēšanas konti, kuru apjoms 2023. gada beigās kopā sasniedza 46 mljrd. euro. Jebkurā gadījumā ECB neatkarīgi no zaudējumiem var efektīvi darboties un īstenot savu galveno uzdevumu – saglabāt cenu stabilitāti.

ECB tīro procentu izdevumu kopsumma 2023. gadā bija 7193 milj. euro (2022. gadā – 900 milj. euro tīrie procentu ienākumi), ko galvenokārt noteica procentu izdevumi, kas saistīti ar ECB TARGET neto saistībām 14 236 milj. euro apmērā (2022. gadā – 2075 milj. euro). Lielāki izdevumi bija saistīti ar galveno refinansēšanas operāciju (GRO) procentu likmes pieaugumu. Šo likmi izmanto, lai atmaksātu šīs saistības, un tā palielinājās no vidēji 0.6 % 2022. gadā līdz vidēji 3.8 % 2023. gadā. GRO procentu likmes pieaugums noteica arī no kopējā apgrozībā esošo euro banknošu apjoma ECB daļas gūto procentu ienākumu kāpumu un to procentu izdevumu pieaugumu, kuri samaksāti NCB kā atlīdzība par to prasībām par ECB nodotajiem ārējo rezervju aktīviem (attiecīgi 4817 milj. euro un 1335 milj. euro; 2022. gadā – attiecīgi 736 milj. euro un 201 milj. euro). Tīrie procentu ienākumi, kas radušies saistībā ar monetārās politikas mērķiem turētajiem vērtspapīriem, pieauga līdz 3467 milj. euro (2022. gadā – 1534 milj. euro), savukārt ārējo rezervju aktīvu tīrie procentu ienākumi palielinājās līdz 2382 milj. euro (2022. gadā – 798 milj. euro). Šo pieaugumu galvenokārt noteica augstākas vidējās eurozonas un ASV ienesīguma likmes 2023. gadā.

Norakstītās vērtības apjoms bija 38 milj. euro (2022. gadā – 1840 milj. euro). To galvenokārt noteica nerealizētie zaudējumi no cenām saistībā ar vairākiem ASV dolāru un pašu kapitāla portfeļos turētajiem vērtspapīriem.

ECB monetārās politikas portfeļos turētajiem vērtspapīriem, ko novērtē saskaņā ar amortizētajām izmaksām (ņemot vērā vērtības samazināšanos), tika veikti vērtības samazināšanās testi. Pamatojoties uz šo testu rezultātiem, zaudējumi no vērtības samazināšanās šiem portfeļiem netika atzīti.

Kopējās personāla izmaksas palielinājās līdz 676 milj. euro (2022. gadā – 652 milj. euro), ko noteica lielāks vidējais darbinieku skaits 2023. gadā (galvenokārt banku uzraudzības jomā), kā arī algu korekcijas. Pārējie administratīvie izdevumi palielinājās līdz 596 milj. euro (2022. gadā – 572 milj. euro) galvenokārt sakarā ar darbības pilnīgu atgriešanos normālā līmenī pēc pandēmijas, īpaši banku uzraudzības jomā, kā arī saistībā ar inflācijas ietekmi.

Ar uzraudzības maksām saistītie izdevumi, kas tiek gūti no maksām, kuras ECB iekasē, lai segtu izdevumus saistībā ar tās uzraudzības uzdevumu izpildi, bija 654 milj. euro (2022. gadā – 594 milj. euro).

ECB bilances kopējais apjoms samazinājās par 24 mljrd. euro (līdz 674 mljrd. euro; 2022. gadā – 699 mljrd. euro). Šo sarukumu galvenokārt noteica aktīvu iegādes programmas (AIP) turējumu apjoma pakāpeniska samazināšanās sakarā ar šā portfeļa vērtspapīru, kuriem pienācis dzēšanas termiņš, pamatsummas maksājumu tikai daļēju atkārtotu ieguldīšanu no 2023. gada marta līdz jūnijam un šādas atkārtotas ieguldīšanas pārtraukšanu kopš 2023. gada jūlija.

Eurosistēmas konsolidētā bilance

2023. gada beigās Eurosistēmas konsolidētās bilances, kas aptver eurozonas NCB un ECB aktīvus un saistības attiecībā pret trešām pusēm, apjoms bija 6935 mljrd. euro (2022. gadā – 7951 mljrd. euro). Sarukumu salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu galvenokārt noteica Eurosistēmas aizdevumu operāciju apjoma samazināšanās līdz 410 mljrd. euro (2022. gadā – 1324 mljrd. euro) galvenokārt sakarā ar trešā ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju kopuma (ITRMO III) ietvaros veikto aizņēmumu dzēšanu un pirmstermiņa atmaksu. Turklāt monetārās politikas mērķiem turētie Eurosistēmas vērtspapīru turējumi samazinājās par 243 mljrd. euro līdz 4694 mljrd. euro (2022. gadā – 4937 mljrd. euro) galvenokārt sakarā ar vērtspapīru dzēšanu. AIP turējumi samazinājās par 228 mljrd. euro (līdz 3026 mljrd. euro), un pandēmijas ārkārtas aktīvu iegādes programmas (PĀAIP) turējumi – par 15 mljrd. euro (līdz 1666 mljrd. euro).

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Viljama Lelivelta (William Lelieveldt; tālr.: +496913447316).

Piezīmes.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem