Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
  • TISKOVÁ ZPRÁVA

Účetní výkazy ECB za rok 2023

22. února 2024

  • ECB vykázala ztrátu 1,3 mld. EUR (za rok 2022 byla nulová) po uvolnění 6,6 mld. EUR z rezervy ke krytí finančních rizik.
  • Ztráta se převádí do rozvahy ECB, aby došlo k jejímu vyrovnání z budoucích zisků.

Podle auditovaných účetních výkazů Evropské centrální banky (ECB) za rok 2023 dosáhla ECB ztrátu za uvedený rok ve výši 1 266 mil. EUR (za rok 2022 byla nulová), která bude převedena do rozvahy ECB a bude vyrovnána z budoucích zisků. Tato ztráta zohledňuje úplné uvolnění rezervy ke krytí finančních rizik ve výši 6 620 mil. EUR, která částečně pokryla ztráty vzniklé v průběhu roku. Za rok 2023 se národním centrálním bankám zemí eurozóny nerozdělí žádný zisk.

Ztráta, která následovala po téměř dvou desetiletích značných zisků, odráží roli a nezbytné měnověpolitické kroky Eurosystému při plnění jeho prvořadého mandátu udržovat cenovou stabilitu a nemá žádný vliv na jeho schopnost provádět účinnou měnovou politiku. Zvýšení základních úrokových sazeb ECB za účelem boje proti inflaci v eurozóně vedlo k nárůstu úrokových nákladů ze závazků ECB, které podléhají pohyblivým úrokovým sazbám. Úrokové výnosy z aktiv ECB se však ve stejném rozsahu ani stejným tempem nezvyšovaly, neboť tato aktiva mají z velké části fixní úrokové sazby a dlouhou splatnost. ECB bude v příštích několika letech pravděpodobně vykazovat ztráty, ale následně by se měla vrátit k vytváření dlouhodobějších zisků. Finanční sílu ECB dále podtrhuje její kapitál a její významné účty přecenění, které na konci roku 2023 v souhrnu dosáhly 46 mld. EUR. V každém případě může ECB účinně fungovat a svůj prvořadý mandát udržování cenové stability plnit bez ohledu na případné ztráty.

Čistý úrokový výnos ECB dosáhl v roce 2023 výše 7 193 mil. EUR (v roce 2022 činil čistý úrokový výnos 900 mil. EUR), a to především v důsledku úrokových nákladů vyplývajících z čistého závazku ECB v rámci systému TARGET, který dosáhl 14 236 mil. EUR (v roce 2022 činil 2 075 mil. EUR). Vyšší náklady byly způsobeny růstem úrokové sazby pro hlavní refinanční operace (MRO). Právě tato sazba se používá k úhradě tohoto závazku a z průměrné výše 0,6 % v roce 2022 vzrostla na průměrných 3,8 % v roce 2023. Zvýšení sazby MRO vedlo dále k růstu úrokových výnosů z podílu ECB na celkovém počtu eurobankovek v oběhu na 4 817 mil. EUR (736 mil. EUR v roce 2022) a k růstu úrokových nákladů hrazených národním centrálním bankám jako úročení jejich pohledávek z devizových rezerv převedených na ECB na 1 335 mil. EUR (201 mil. EUR v roce 2022). Čistý úrokový výnos z cenných papírů držených pro účely měnové politiky se zvýšil na 3 467 mil. EUR (1 534 mil. EUR v roce 2022), přičemž čistý úrokový výnos z devizových rezerv vzrostl na 2 382 mil. EUR (798 mil. EUR v roce 2022). Tyto nárůsty byly způsobeny především vyššími průměrnými výnosy v eurozóně a ve Spojených státech v roce 2023.

Snížení hodnoty dosáhlo 38 mil. EUR (1 840 mil. EUR v roce 2022), a to především v důsledku nerealizovaných ztrát vyplývajících ze změn cen řady cenných papírů držených v portfoliu v amerických dolarech a v portfoliu vlastních zdrojů.

U cenných papírů, které ECB držela ve svých měnověpolitických portfoliích, oceňovaných zůstatkovou hodnotou (s uvážením snížení hodnoty), byly provedeny testy na snížení hodnoty. Na základě výsledků uvedených testů nebyly u těchto portfolií ECB vykázány žádné ztráty ze snížení hodnoty.

Celkové osobní náklady vzrostly na 676 mil. EUR (652 mil. EUR v roce 2022) v důsledku vyššího průměrného počtu zaměstnanců v roce 2023, převážně v oblasti bankovního dohledu, a úprav platů. Ostatní správní náklady vzrostly na 596 mil. EUR (572 mil. EUR v roce 2022), a to především v důsledku návratu činnosti k normálu po pandemii, zejména v bankovním dohledu, a dále odrážely dopad inflace.

Výnosy z poplatků za dohled, které pocházejí z poplatků fakturovaných k pokrytí nákladů ECB vzniklých v souvislosti s jejími úkoly v oblasti dohledu, činily 654 mil. EUR (594 mil. EUR v roce 2022).

Celkový objem rozvahy ECB vzrostl o 24 mld. EUR na 674 mld. EUR (699 mld. EUR v roce 2022). Tento pokles byl způsoben především postupným poklesem držených aktiv v rámci programu nákupu aktiv (APP) v důsledku jediné částečné reinvestice jistiny ze splatných cenných papírů v tomto portfoliu v období od března do června 2023 a úplným ukončením těchto reinvestic od července 2023.

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému, která sestává z aktiv a pasiv národních centrálních bank zemí eurozóny a ECB vůči třetím stranám, dosáhla na konci roku 2023 objemu 6 935 mld. EUR (7 951 mld. EUR v roce 2022). Tento pokles oproti předchozímu roku byl způsoben zejména snížením úvěrových operací Eurosystému na 410 mld. EUR (1 324 mld. EUR v roce 2022) převážně v důsledku splatnosti a předčasného splacení částek vypůjčených ve třetí řadě cílených dlouhodobějších refinančních operací (TLTRO III). Objem cenných papírů, které Eurosystém drží pro účely měnové politiky, navíc klesl o 243 mld. EUR na 4 694 mld. EUR (4 937 mld. EUR v roce 2022), a to především v důsledku splácení. Objem aktiv držených v rámci APP se snížil o 228 mld. EUR na 3 026 mld. EUR a aktiva držená v rámci nouzového pandemického programu nákupu aktiv (PEPP) klesla o 15 mld. EUR na 1 666 mld. EUR.

Médiím poskytne informace William Lelieveldt, tel.: +496913447316.

Poznámky:

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média