Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA

Finančné výkazy ECB za rok 2023

22. februára 2024

  • Po uvoľnení 6,6 mld. € z rezervy na krytie finančných rizík ECB vykázala stratu vo výške 1,3 mld. € (2022: nula).
  • Strata v súvahe ECB bude prenesená do ďalšieho obdobia a vyrovnaná z budúcich ziskov.

Na základe overených finančných výkazov za rok 2023 Európska centrálna banka (ECB) zaznamenala stratu vo výške 1 266 mil. € (2022: nula), ktorá bude v súvahe ECB prenesená do ďalšieho obdobia a vyrovnaná z budúcich ziskov. Strata zohľadňuje uvoľnenie rezervy na krytie finančných rizík v plnej výške 6 620 mil. € na čiastočné vyrovnanie strát zaznamenaných počas roka. Za rok 2023 nedôjde k žiadnemu rozdeleniu zisku medzi národné centrálne banky krajín eurozóny.

Strata, ktorá nasledovala po takmer dvoch desaťročiach výrazných ziskov, je odrazom úlohy a nevyhnutných menovopolitických opatrení Eurosystému v rámci plnenia jeho hlavného mandátu – udržiavania cenovej stability – a nemá žiadny vplyv na jeho schopnosť vykonávať účinnú menovú politiku. Zvyšovanie kľúčových úrokových sadzieb ECB v rámci boja proti inflácii v eurozóne viedlo k nárastu úrokových nákladov zo záväzkov ECB s pohyblivou úrokovou sadzbou. Úrokové výnosy z aktív ECB však v rovnakom rozsahu či rovnakým tempom nerástli, keďže tieto aktíva majú prevažne pevné úrokové sadzby a dlhú splatnosť. ECB bude v nasledujúcich rokoch pravdepodobne naďalej zaznamenávať stratu, no neskôr by mala znova stabilne dosahovať zisk. Silnú finančnú pozíciu ECB naďalej zdôrazňuje jej základné imanie a značne vysoký stav účtov precenenia, ktoré spolu na konci roka 2023 dosiahli 46 mld. €. ECB v každom prípade dokáže účinne vykonávať svoju činnosť a plniť svoj hlavný mandát, ktorým je udržiavanie cenovej stability, i bez ohľadu na zaznamenané straty.

Čisté úrokové náklady ECB v roku 2023 dosiahli 7 193 mil. € (2022: čisté úrokové výnosy vo výške 900 mil. €), najmä v dôsledku úrokových nákladov vyplývajúcich z čistého záväzku ECB v systéme TARGET, ktoré dosiahli 14 236 mil. € (2022: 2 075 mil. €). Vyššie náklady boli spôsobené nárastom úrokovej sadzby hlavných refinančných operácií, ktorou sa tento záväzok úročí a ktorá vzrástla z priemernej hodnoty 0,6 % v roku 2022 na v priemere 3,8 % v roku 2023. Nárast sadzby hlavných refinančných operácií tiež viedol k zvýšeniu úrokových výnosov z podielu ECB na celkovom objeme eurových bankoviek v obehu, ktoré dosiahli 4 817 mil. € (2022: 736 mil. €), a úrokových nákladov z úrokov vyplácaných národným centrálnym bankám z devízových rezerv prevedených do ECB, ktoré dosiahli 1 335 mil. € (2022: 201 mil. €). Čisté úrokové výnosy z cenných papierov vedených na účely menovej politiky vzrástli na 3 467 mil. € (2022: 1 534 mil. €), zatiaľ čo čisté úrokové výnosy z devízových rezerv sa zvýšili na 2 382 mil. € (2022: 798 mil. €). Nárast oboch položiek bol spôsobený najmä vyššími priemernými výnosmi v eurozóne a Spojených štátoch v roku 2023.

Zníženie hodnoty aktív v rozsahu 38 mil. € (2022: 1 840 mil. €) bolo spôsobené najmä nerealizovanými cenovými stratami z viacerých druhov cenných papierov vedených v dolárovom portfóliu a v portfóliu vlastných zdrojov.

Cenné papiere v menovopolitických portfóliách ECB, oceňované v amortizovanej obstarávacej cene so zohľadnením zníženia hodnoty, boli podrobené testom zníženia hodnoty. Na základe výsledkov týchto testov za tieto portfóliá ECB neboli vykázané žiadne straty zo zníženia hodnoty.

Celkové personálne náklady vzrástli na 676 mil. € (2022: 652 mil. €) z dôvodu vyššieho priemerného počtu zamestnancov v roku 2023, najmä v bankovom dohľade, ako aj platových úprav. Ostatné administratívne náklady sa zvýšili na 596 mil. € (2022: 572 mil. €), predovšetkým v dôsledku normalizácie činnosti po pandémii, najmä v bankovom dohľade, ako aj vzhľadom na vplyv inflácie.

Príjem z poplatkov za dohľad, ktoré ECB účtuje na krytie nákladov na výkon úloh v oblasti dohľadu, predstavoval 654 mil. € (2022: 594 mil. €).

Celkový objem súvahy ECB sa znížil o 24 mld. € na 674 mld. € (2022: 699 mld. €), najmä vzhľadom na postupnú redukciu objemu aktív nadobudnutých v rámci programu nákupu aktív (asset purchase programme – APP) v dôsledku len čiastočného reinvestovania istiny zo splatených cenných papierov v tomto portfóliu od marca do júna 2023 a úplného ukončenia týchto reinvestícií od júla 2023.

Konsolidovaná súvaha Eurosystému

Ku koncu roka 2023 objem konsolidovanej súvahy Eurosystému, ktorá pozostáva z aktív a pasív národných centrálnych bánk krajín eurozóny a ECB voči tretím stranám, predstavoval 6 935 mld. € (2022: 7 951 mld. €). Pokles v porovnaní s predchádzajúcim rokom bol spôsobený najmä znížením objemu úverových operácií Eurosystému na 410 mld. € (2022: 1 324 mld. €) v dôsledku riadnych a predčasných splátok úverov poskytnutých v rámci tretej série cielených dlhodobejších refinančných operácií (targeted longer-term refinancing operations – TLTRO III). Došlo tiež k zníženiu objemu cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky, najmä v dôsledku splácania, o 243 mld. € na 4 694 mld. € (2022: 4 937 mld. €). Objem aktív nadobudnutých v rámci programu APP klesol o 228 mld. € na 3 026 mld. € a objem aktív nadobudnutých v rámci núdzového pandemického programu nákupu aktív (pandemic emergency purchase programme – PEPP) sa znížil o 15 mld. € na 1 666 mld. €.

Kontaktná osoba pre médiá: William Lelieveldt, tel.: +496913447316.

Poznámky:

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá