Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Česta pitanja

Uvod

Gdje mogu pronaći pravne akte ESB-a?

Odjeljak ESB‑a na stranicama EUR‑Lex središnje je mjesto na kojem možete pronaći sve pravne akte ESB‑a. Na njega vode poveznice na mrežnim stranicama ESB‑a i mrežnim stranicama ESB‑a o nadzoru banaka. Na EUR‑Lexu odjeljak ESB-a možete otvoriti tako da odaberete »Institucije EU‑a« kao vrstu pregleda, a pojedinačne akte možete pronaći i standardnim pretraživanjem stranica.

Što sadržava odjeljak ESB‑a na stranicama EUR‑Lex?

U njemu su svi pravni akti ESB‑a objavljeni od 1998. i svi pravni akti Europskog monetarnog instituta objavljeni u razdoblju između 1994. i 1997., uključujući sva mišljenja i pisma EU‑a i nacionalnih tijela povezana sa savjetodavnom ulogom ESB‑a, sve memorandume o razumijevanju i sporazume te sve druge pravne dokumente ESB‑a. Osim toga, sadržava i svu sudsku praksu koja se odnosi na ESB.

Kako pretraživati odjeljak ESB‑a na stranicama EUR‑Lex?

Na početnoj stranici odjeljka ESB‑a na EUR‑Lexu dostupne su vam sljedeće funkcije pretraživanja:

  1. funkcija »Pregledavanje po temi«
  2. tri različite funkcije pretraživanja: »Brzo pretraživanje dokumenata ESB‑a«, »Napredno pretraživanje« te »Pronalaženje dokumenata« i »Pronađite sudski postupak«
  3. funkcija »Vizualna navigacija«, koja omogućuje prikaz statističkih podataka o pravnim aktima ESB‑a i izravan pristup zbirkama pravnih akata
  4. funkcija »Nedavno objavljeno«, kojom se pruža pregled nedavno objavljenih pravnih akata ESB‑a
  5. portal »Nadzor banaka«, na kojem možete pronaći sve pravne akte ESB‑a i sudsku praksu na području nadzora banaka.

Pregledavanje po temi

Kako pregledavati po temi?

Svi pravni akti ESB‑a razvrstani su po temi i možete ih pronaći služeći se izbornikom »Pregledavanje po temi«. Želite li pronaći sve akte povezane s određenim područjem, odaberite temu i suzite pretraživanje odabirom željene podteme. Pritisnete li ikonu sa znakom plusa pokazat će se podteme, a pritisnete li ikonu povećala pokazat će se svi pravni akti povezani s određenom temom ili podtemom.

Kako pronaći sve pravne akte donesene u sklopu općeg okvira instrumenata monetarne politike?

U izborniku »Pregledavanje po temi« odaberite temu »Monetarna politika i operacije monetarne politike«. Zatim odaberite podtemu »Instrumenti monetarne politike« kako biste vidjeli sve daljnje podteme, a među njima i »Opći okvir«. Pritisnete li ikonu povećala pokraj podteme »Opći okvir« otvorit ćete popis svih pravnih akata ESB‑a donesenih u sklopu općeg okvira. Pretraživanje možete suziti prema potrebi.

Brzo pretraživanje dokumenata ESB‑a

Kako brzo pretraživati dokumente?

Funkcija »Brzo pretraživanje dokumenata ESB‑a« namijenjena je pretraživanju po ključnim riječima. Za razliku od općeg brzog pretraživanja EUR‑Lexa, kojim su obuhvaćeni svi dokumenti dostupni na stranicama EUR‑Lex, takvim pretraživanjem ograničit ćete rezultate pretraživanja na potpodručje ESB‑a. Rezultati će obuhvaćati sve vrste dokumenata ESB‑a, među kojima će biti i dokumenti o sudskim postupcima koji se odnose na ESB. Prednost je brzog pretraživanja što su njime obuhvaćeni i metapodatci dokumenata, što znači da ćete dobiti iscrpne rezultate pretraživanja.

Kako pronaći sva mišljenja ESB‑a o nacrtima nacionalnog zakonodavstva koja se odnose na određenu državu članicu?

U polju »Brzo pretraživanje dokumenata ESB‑a« unesite naziv države. Na stranici s rezultatima nalazi se izbornik koji vam omogućuje pretraživanje rezultata »Po vrsti akta«, u kojem možete odabrati »Mišljenje o nacrtu nacionalnog zakonodavstva«.

Napredno pretraživanje

Kako provesti napredno pretraživanje?

Baš kao i funkcijom »Brzo pretraživanje dokumenata ESB‑a«, funkcijom »Napredno pretraživanje« rezultati pretraživanja ograničavaju se na potpodručje ESB‑a na stranicama EUR‑Lex. Međutim, napredno pretraživanje omogućuje preciznije pretraživanje na temelju odabranih kriterija, primjerice datuma, vrste dokumenta i autora, kao i kombiniranje različitih kriterija. Za razliku od brzog pretraživanja, pretraživanjem teksta u sklopu naprednog pretraživanja nisu obuhvaćeni metapodatci dokumenata.

Pri pretraživanju obvezujućih pravnih akata ESB‑a o određenoj temi, u rezultatima pretraživanja prikazuju se mnoga mišljenja ESB‑a. Kako ukloniti mišljenja s popisa rezultata?

Odaberite »Napredno pretraživanje«. U okviru »Referentna oznaka dokumenta« pritisnite ikonu sa znakom plusa u rubrici »Vrsta« i odaberite samo one vrste pravnih akata koje biste željeli pronaći. Tražite li obvezujuće pravne akte, odaberite uredbu, obje vrste odluka (DEC i DEC_ENTSCHEID) i smjernicu.

Pronalaženje dokumenata

Kako pronaći određeni dokument?

Funkcija »Pronalaženje dokumenata« omogućuje vam da brzo pronađete određeni pravni akt na temelju broja dokumenta. Rezultati pretraživanja pritom su ograničeni na ESB‑ove pravne akte i instrumente, pisma povezana sa zadaćom savjetovanja, memorandume o razumijevanju i sporazume. Brzo i napredno pretraživanje razlikuju se od takve vrste pretraživanja jer su njima obuhvaćene sve vrste dokumenata ESB‑a, uključujući dokumente o sudskim postupcima koji se odnose na ESB.

Funkcijom »Pronalaženje dokumenata« možete tražiti pravne akte donesene u određenoj godini ili posebne vrste pravnih akata. Možete i kombinirati te kriterije pretraživanja i, primjerice, tražiti sve smjernice ESB‑a donesene 2019. godine.

Kako pronaći sva ESB‑ova mišljenja o nacrtima zakonodavstva EU‑a?

U okviru »Pronalaženje dokumenata« u padajućem izborniku odaberite »Mišljenje« kao vrstu pravnog akta ESB‑a. Na stranici s rezultatima nalazi se izbornik koji vam omogućuje pretraživanje rezultata »Po vrsti akta«, u kojem možete odabrati »Mišljenje«. Tako ćete iz rezultata ukloniti mišljenja o nacrtima nacionalnog zakonodavstva i povezane ispravke.

Pronađite sudski postupak

Kako pronaći sudski postupak?

Funkcija »Pronađite sudski postupak« omogućuje vam da brzo pronađete dokument povezan s određenim sudskim postupkom na temelju broja sudskog predmeta. Za razliku od brzog i naprednog pretraživanja, kojima su obuhvaćene sve vrste dokumenata ESB‑a, rezultati pretraživanja u ovom su slučaju ograničeni na dokumente o sudskim postupcima koji se odnose na ESB. Upotrebom funkcije »Pronađite sudski postupak« možete pronaći presude i rješenja koji se odnose na ESB, uključujući sve sudske postupke u kojima je ESB jedna od stranaka i druge sudske postupke koji su razvrstani u kategoriju »Ekonomska i monetarna politika« u registru sudske prakse EUR‑Lexa ili koji se pozivaju na pravne akte važne za aktivnosti nadzora banaka ESB‑a.

Možete tražiti i sve sudske postupke u određenoj godini ili, ostavite li sva polja prazna i pritisnete ikonu povećala, sve sudske postupke koji se odnose na ESB.

Vizualna navigacija

Kako se služiti vizualnom navigacijom?

Pritisnite li opciju »Vizualna navigacija« u lijevom izborniku ili bilo koji od grafikona prikazanih na početnoj stranici otvorit ćete podstranicu vizualne navigacije. Na njoj možete pregledati statističke podatke prema godini, temi i vrsti akta i tako doznati više o pravnim aktima ESB‑a. Pritisnete li stupac u grafikonu, otvorit ćete zbirku svih pravnih akata predstavljenih stupcem. U tim su zbirkama samo temeljni pravni akti bez izmjena i ispravaka.

Nedavno objavljeno

Kako pronaći nedavno objavljen pravni akt?

U okviru »Nedavno objavljeno« prikazani su najnoviji pravni akti ESB‑a objavljeni na stranicama EUR‑Lex. Želite li pregledati sve pravne akte ESB‑a koji su dostupni na EUR‑Lexu, možete se poslužiti funkcijom »Brzo pretraživanje dokumenata ESB‑a« tako da polje za pretraživanje ostavite praznim i zatim odaberete »Razvrstaj po: Datum dokumenta« kako bi vam se na vrhu prikazali najnoviji rezultati.

Služi li funkcija »Nedavno objavljeno« samo za prikaz pravnih akata ESB‑a?

Da, funkcija »Nedavno objavljeno« u odjeljku ESB‑a služi samo za prikaz pravnih akata koje je objavio ESB i ne obuhvaća dokumente povezane sa sudskim postupcima.

Učinkovito pretraživanje ESB‑ovih dokumenata na stranicama EUR‑Lex

Kako pronaći više podataka o određenom dokumentu na EUR‑Lexu?

Prilikom pregledavanja dokumenta na EUR‑Lexu na lijevoj strani nalazi se opcija »Podaci o dokumentu«. Pritiskom na nju otvorit ćete stranicu s podatcima o dokumentu, koja sadržava sve podatke i metapodatke povezane s dokumentom, uključujući važne datume, klasifikacije i povezane dokumente kao što su izmjene i pročišćene verzije.

Kako se razlikuju dostupne funkcije pretraživanja?

Razlikuju se po potpodručjima i vrstama unosa za koje su namijenjene. Brzo pretraživanje dokumenata ESB‑a namijenjeno je pretraživanju po ključnim riječima i njime je obuhvaćeno cijelo potpodručje ESB‑a. Naprednim pretraživanjem također su obuhvaćeni dokumenti na potpodručju ESB‑a, ali moguće je preciznije pretraživanje. To, primjerice, znači da možete ograničiti pretraživanje na pravne akte koji su na snazi ili iz pretraživanja isključiti ispravke. Polja za posebno pretraživanje u okvirima »Pronalaženje dokumenata« i »Pronađite sudski postupak« namijenjena su pretraživanju pravnih akata odnosno sudskih postupaka na potpodručju ESB‑a.

Kako pronaći pročišćenu verziju pravnog akta?

Na stranici s rezultatima pretraživanja otvorite temeljni pravni akt (ne izmjenu ili ispravak) i pritisnite datum pokraj opcije »Trenutačni pročišćeni tekst«. Pritisnite li opciju »Prikaži sve verzije« pronaći ćete sve pročišćene verzije, u kojima su donesene izmjene.

Pročišćene verzije izrađuju se s određenim vremenskim odmakom. Stoga je moguće da pročišćena verzija s najnovijim izmjenama još nije izrađena.

Kako pronaći sve izmjene pravnog akta?

Upišite referentni broj pravnog akta u polje »Pronalaženje dokumenata«. Na stranici s rezultatima pretraživanja otvorite željeni pravni akt i odaberite »Podatci o dokumentu« na lijevoj strani prikaza kako biste vidjeli sve informacije o izmjenama akta.

Popis svih pravnih akata o izmjenama i aktivne poveznice također možete pronaći na prvoj stranici »trenutačnog pročišćenog teksta«.

Može li se pretraživati tekst dokumenta u PDF formatu?

Na stranicama EUR‑Lex trenutačno nije moguće pretraživati tekst dokumenta u PDF formatu.

Mogu li se pregledavati tehnički radni dokumenti u sklopu mišljenja EU‑a?

Mogu ako takvi tehnički radni dokumenti postoje. Možete ih otvoriti pritiskom na englesku verziju dokumenta formata DOC u okviru »Jezici, formati i poveznica na SL«.

Prikazuju li se rezultati pretraživanja samo na jeziku pretraživanja ili na različitim jezicima?

Rezultati pretraživanja prikazuju su se samo na jeziku pretraživanja.

Imaju li korisnici s korisničkim računima pristup većem broju informacija?

Nemaju. Svi pravni akti na stranicama EUR‑Lex dostupni su svim korisnicima, bez obzira na to imaju li korisnički račun. Korisnici s korisničkim računima nemaju pristup većem broju informacija, ali se mogu služiti naprednijim funkcijama, kao što je pohrana pretraživanja. Detaljnije informacije o izradi korisničkog računa na EUR‑Lexu možete pronaći na stranici za registraciju.

Dodatne informacije o stranicama EUR‑Lex

Gdje mogu pronaći više informacija o stranicama EUR‑Lex?

Općenite informacije o EUR‑Lexu možete pronaći u sljedećim izvorima:

Imam još pitanja u vezi s odjeljkom ESB‑a na stranicama EUR‑Lex. Komu se mogu obratiti za pomoć?

Imate li pitanja u vezi s pravnim aktima ESB‑a koji se nalaze u odjeljku ESB‑a na EUR‑Lexu, možete se obratite ESB‑u na DG-LKMT@ecb.europa.eu.

Sve stranice u ovom odjeljku