Menu

Úlohy

Úlohy Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) a Eurosystému sú stanovené v Zmluve o fungovaní Európskej únie. Podrobne sú opísané v Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, ktorý je jedným z protokolov priložených k zmluve.

V texte Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa uvádza všeobecne ESCB a nie Eurosystém, keďže zmluva vychádzala z predpokladu, že všetky členské štáty EÚ zavedú euro. Eurosystém tvorí ECB a národné centrálne banky členských štátov EÚ, ktorých menou je euro, zatiaľ čo ESCB zahŕňa ECB a národné centrálne banky všetkých členských štátov EÚ (článok 282 ods. 1 zmluvy). Pokiaľ budú existovať členské štáty EÚ, ktorých menou nie je euro, bude potrebné rozlišovať medzi Eurosystémom a ESCB.

Ciele

Článok 127 ods. 1 zmluvy definuje hlavný cieľ Eurosystému:

„Hlavným cieľom Európskeho systému centrálnych bánk […] je udržať cenovú stabilitu.“

Ďalej: „Bez toho, aby bola dotknutá cenová stabilita, ESCB podporuje všeobecné hospodárske politiky v Únii so zámerom prispieť k dosiahnutiu cieľov Únie, ako sú vymedzené v článku 3 Zmluvy o Európskej únii.“

Európska únia má viacero cieľov (článok 3 Zmluvy o Európskej únii), medzi ktoré patrí udržateľný rozvoj Európy založený na vyváženom hospodárskom raste a cenovej stabilite a sociálne trhové hospodárstvo s vysokou konkurencieschopnosťou zamerané na dosiahnutie plnej zamestnanosti a sociálneho pokroku. Cenová stabilita tak nie je len hlavným cieľom menovej politiky ECB, ale zároveň cieľom Európskej únie ako celku. Zmluva o fungovaní Európskej únie a Zmluva o Európskej únii tak stanovujú jasnú hierarchiu cieľov Eurosystému, z čoho jednoznačne vyplýva, že zabezpečovanie cenovej stability je najdôležitejší spôsob, akým môže menová politika podporovať vytváranie priaznivého ekonomického prostredia a zabezpečovanie plnej zamestnanosti.

Základné úlohy

Podľa článku 127 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sú základné úlohy Eurosystému:

Okrem toho, na základe článku 127 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a Nariadenia Rady (EÚ) č. 1024/2013 („nariadenia o SSM“), ECB zodpovedá za plnenie osobitných úloh týkajúcich sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami zriadenými v zúčastnených členských štátoch. Tieto úlohy vykonáva v rámci jednotného mechanizmu dohľadu zloženého z ECB a príslušných vnútroštátnych orgánov. Bankový dohľad

Ďalšie úlohy

  • Bankovky: ECB má výlučné právo rozhodovať o vydávaní bankoviek v eurozóne.
  • Štatistika: na zabezpečenie plnenia úloh ESCB zhromažďuje ECB za pomoci národných centrálnych bánk potrebné štatistické údaje od príslušných vnútroštátnych orgánov alebo priamo od hospodárskych subjektov.
  • Finančná stabilita a dohľad: Eurosystém prispieva k plynulému výkonu politík orgánov zodpovedných za dohľad nad obozretným podnikaním úverových inštitúcií a stabilitu finančného systému.
  • Medzinárodná a európska spolupráca: v rámci plnenia úloh zverených Eurosystému ECB udržiava pracovné vzťahy s príslušnými inštitúciami, orgánmi a fórami v rámci EÚ i za jej hranicami.