Menu

Misiuni

Misiunile Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) și ale Eurosistemului sunt prevăzute în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și precizate în Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene. Statutul este un protocol atașat la Tratat.

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene face trimitere, în general, la SEBC, și nu la Eurosistem, în condițiile în care a fost redactat pornind de la premisa că toate statele membre ale UE vor adopta în cele din urmă euro. Eurosistemul este alcătuit din BCE și băncile centrale naționale (BCN) din statele membre ale UE a căror monedă este euro, în timp ce SEBC are în componență BCE și BCN din toate statele membre ale UE [articolul 282 alineatul (1) din Tratat]. Atât timp cât există state membre ale UE a căror monedă nu este euro, va trebui să se facă distincția între Eurosistem și SEBC.

Obiective

Articolul 127 alineatul (1) din Tratat stabilește obiectivul principal al Eurosistemului:

„Obiectivul principal al Sistemului European al Băncilor Centrale […] este menținerea stabilității prețurilor”.

Și: „Fără a aduce atingere obiectivului privind stabilitatea prețurilor, SEBC susține politicile economice generale din Uniune cu scopul de a contribui la realizarea obiectivelor Uniunii, definite la articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană”.

Uniunea Europeană are mai multe obiective (articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană), printre care dezvoltarea durabilă a Europei întemeiată pe o creștere economică echilibrată și pe stabilitatea prețurilor, pe o economie socială de piață cu un grad ridicat de competitivitate, care tinde spre ocuparea deplină a forței de muncă și spre progres social. În consecință, stabilitatea prețurilor nu este numai obiectivul principal al politicii monetare a BCE, ci și un obiectiv al Uniunii Europene în ansamblu. Astfel, Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și Tratatul privind Uniunea Europeană stabilesc o ierarhie clară a obiectivelor Eurosistemului, evidențiind faptul că stabilitatea prețurilor reprezintă cea mai importantă contribuție pe care o poate avea politica monetară la asigurarea unui mediu economic favorabil și a unui nivel ridicat de ocupare a forței de muncă.

Misiuni fundamentale

În conformitate cu articolul 127 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, misiunile fundamentale care urmează să fie îndeplinite prin intermediul Eurosistemului sunt:

În plus, în temeiul articolului 127 alineatul (6) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și al Regulamentului (CE) nr. 1024/2013 al Consiliului („Regulamentul privind MUS”), BCE este responsabilă de îndeplinirea unor atribuții specifice din domeniul supravegherii prudențiale a instituțiilor de credit cu sediul în țările membre participante. BCE își îndeplinește aceste atribuții în cadrul Mecanismului unic de supraveghere, format din BCE și din autoritățile naționale competente. Website-ul privind supravegherea bancară

Alte misiuni

  • Bancnote: BCE are dreptul exclusiv de a autoriza emiterea de bancnote în zona euro.
  • Statistică: în colaborare cu BCN, BCE colectează informațiile statistice necesare în vederea îndeplinirii misiunilor SEBC, fie de la autoritățile naționale, fie direct de la agenții economici.
  • Supraveghere și stabilitate financiară: Eurosistemul contribuie la buna desfășurare a politicilor autorităților competente cu privire la supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și la stabilitatea sistemului financiar.
  • Cooperare la nivel internațional și european: BCE întreține relații de cooperare cu instituțiile, organele și forurile competente, atât în cadrul UE, cât și pe plan internațional, cu privire la misiunile încredințate Eurosistemului.