Menu

Uzdevumi

Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) un Eurosistēmas uzdevumi noteikti Līgumā par Eiropas Savienības darbību. Tie sīkāk izklāstīti Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) un Eiropas Centrālās bankas (ECB) Statūtos. Statūti ir protokols, kas pievienots Līgumam.

Līgumā par Eiropas Savienības darbību parasti minēta ECBS, nevis Eurosistēma, jo tas balstīts uz priekšnoteikumu, ka visas ES dalībvalstis kādreiz ieviesīs euro. Eurosistēmu veido ECB un to ES dalībvalstu nacionālās centrālās bankas (NCB), kuras ieviesušas euro, savukārt ECBS veido ECB un visu ES dalībvalstu NCB (Līguma 282. panta 1. punkts). Kamēr vien būs ES dalībvalstis, kuras vēl nav ieviesušas euro, būs nepieciešams nošķirt Eurosistēmu un ECBS.

Mērķi

Līguma 127. panta 1. punktā noteikts Eurosistēmas galvenais mērķis:

"Eiropas Centrālo banku sistēmas [...] galvenais mērķis ir uzturēt cenu stabilitāti".

Tālāk norādīts: "Neietekmējot šo mērķi, ECBS atbalsta vispārējo ekonomisko politiku Savienībā, lai palīdzētu sasniegt Savienības mērķus, kas noteikti šā Līguma par Eiropas Savienību 3. pantā."

Eiropas Savienībai ir vairāki mērķi (Līguma par Eiropas Savienību 3. pants), t.sk. noturīga Eiropas attīstība, kas balstās uz līdzsvarotu tautsaimniecības izaugsmi un cenu stabilitāti, kā arī ļoti konkurētspējīga sociālā tirgus ekonomika, kas vērsta uz pilnīgu nodarbinātību un sociālo progresu. Tādējādi cenu stabilitāte ir ne tikai ECB monetārās politikas galvenais mērķis, bet arī visas Eiropas Savienības mērķis. Tāpēc Līgums par Eiropas Savienības darbību un Līgums par Eiropas Savienību nosaka skaidru Eurosistēmas mērķu hierarhiju, nepārprotami norādot, ka cenu stabilitātes nodrošināšana ir visnozīmīgākais ieguldījums, ko monetārā politika var dot labvēlīgas ekonomiskās vides un augsta nodarbinātības līmeņa nodrošināšanā.

Pamatuzdevumi

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 127. panta 2. punktu Eurosistēmā jāpilda šādi pamatuzdevumi:

Turklāt, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 127. panta 6. punktu un Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2013 (VUM regulu), ECB ir atbildīga par īpašiem uzdevumiem attiecībā uz kredītiestāžu, kas veic uzņēmējdarbību iesaistītajās dalībvalstīs, prudenciālo uzraudzību. Tā veic šos uzdevumus Vienotajā uzraudzības mehānismā, ko veido ECB un valstu kompetentās iestādes. Banku uzraudzības interneta vietne

Citi uzdevumi

  • Banknotes: ECB ir ekskluzīvas tiesības dot atļauju emitēt banknotes euro zonā.
  • Statistiskā informācija: ECB sadarbībā ar nacionālajām centrālajām bankām no valstu atbildīgajām iestādēm vai tieši no tautsaimniecības dalībniekiem vāc ECBS uzdevumu izpildei nepieciešamo statistisko informāciju.
  • Finanšu stabilitāte un uzraudzība: Eurosistēma palīdz atbildīgajām iestādēm īstenot līdzsvarotu politiku, kas saistīta ar kredītiestāžu uzraudzību un finanšu sistēmas stabilitāti.
  • Sadarbība starptautiskajā un Eiropas līmenī: ECB saistībā ar Eurosistēmai uzticētajiem uzdevumiem uztur darba attiecības ar atbilstošajām institūcijām, organizācijām un forumiem gan ES, gan pasaules līmenī.