Menu

Naloge

Naloge Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) in Eurosistema so določene v Pogodbi o delovanju Evropske unije. Podrobneje so opredeljene v Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke. Statut je eden od protokolov k Pogodbi.

Pogodba o delovanju Evropske unije se večinoma nanaša na ESCB in ne na Eurosistem, ker je bila napisana ob domnevi, da bodo vse države članice EU enkrat sprejele euro. V Eurosistemu so ECB in nacionalne centralne banke tistih držav članic EU, katerih valuta je euro, v ESCB pa so ECB in nacionalne centralne banke vseh držav članic EU (člen 282(1) Pogodbe). Dokler obstajajo države članice EU, katerih valuta ni euro, bo treba razlikovati med Eurosistemom in ESCB.

Cilji

Člen 127(1) Pogodbe opredeljuje poglavitni cilj Eurosistema:

»Poglavitni cilj Evropskega sistema centralnih bank [...] je ohranjanje stabilnosti cen.«

Člen nadalje določa: »ESCB podpira splošne ekonomske politike v Uniji, če to ni v nasprotju s ciljem stabilnosti cen, z namenom prispevati k doseganju ciljev Unije, opredeljenih v členu 3 Pogodbe o Evropski uniji.«

Evropska unija ima več ciljev (člen 3 Pogodbe o Evropski uniji), med katerimi so trajnostni razvoj Evrope na temelju uravnotežene gospodarske rasti in stabilnosti cen ter visoko konkurenčno socialno tržno gospodarstvo, usmerjeno v polno zaposlenost in socialni napredek. Stabilnost cen tako ni samo poglavitni cilj denarne politike ECB, ampak tudi cilj Evropske unije kot celote. Pogodba o delovanju Evropske unije in Pogodba o Evropski uniji zato določata jasno hierarhijo ciljev Eurosistema, s čimer jasno kažeta, da je zagotavljanje stabilnosti cen največ, kar lahko denarna politika prispeva k doseganju ugodnega gospodarskega okolja in visoke stopnje zaposlenosti.

Temeljne naloge

V skladu s členom 127(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije so temeljne naloge Eurosistema:

Poleg tega je ECB na podlagi člena 127(6) Pogodbo o delovanju Evropske unije in Uredbe Sveta (EU) št. 1024/2013 (»uredbe o EMN«) pristojna za posebne naloge, ki se nanašajo na nadzor skrbnega in varnega poslovanja kreditnih institucij, ustanovljenih v sodelujočih državah članicah. Te naloge opravlja v okviru enotnega mehanizma nadzora, ki ga sestavljajo ECB in pristojni nacionalni organi. Spletno mesto o bančnem nadzoru

Ostale naloge

  • Bankovci: ECB ima izključno pravico, da odobri izdajanje bankovcev v euroobmočju.
  • Statistika: ECB v sodelovanju z nacionalnimi centralnimi bankami zbira statistične podatke, ki jih potrebuje za izvajanje nalog Evropskega sistema centralnih bank, bodisi od nacionalnih organov bodisi neposredno od gospodarskih subjektov.
  • Finančna stabilnost in nadzor: Eurosistem prispeva k nemotenemu izvajanju politik pristojnih organov na področju nadzora skrbnega in varnega poslovanja kreditnih institucij in stabilnosti finančnega sistema.
  • Mednarodno in evropsko sodelovanje: ECB pri nalogah, zaupanih Eurosistemu, vzdržuje delovne odnose z ustreznimi institucijami, organi in forumi v EU in na svetovni ravni.