Európska spolupráca

Všeobecné poznámky

ECB je inštitúciou Európskej únie, ale vzhľadom na svoju nezávislosť a špecifické úlohy zaujíma v inštitucionálnom rámci EÚ osobitné postavenie.

Zmluva o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) dáva ECB jasný mandát udržiavať cenovú stabilitu (menová politika), ako aj viacero ďalších úloh (úlohy ECB). Na plnenie jej mandátu a úloh zmluva Európskej centrálnej banke udeľuje plnú nezávislosť od politického vplyvu (nezávislosť). Nezávislosť ECB a jej výlučná právomoc určovať a vykonávať menovú politiku má vplyv na povahu vzťahov ECB s ďalšími tvorcami politík, ktoré nesmú prekročiť hranicu nezáväzného dialógu.

V praxi ECB udržiava úzke vzťahy s ďalšími orgánmi EÚ a eurozóny rôznymi spôsobmi, na politickej i odbornej úrovni. Pravidelný dialóg medzi ECB a ďalšími tvorcami politiky a sociálnymi partnermi je pre ECB príležitosťou získavať informácie, pochopiť súvislosti a objasňovať svoje rozhodnutia menovej politiky. Jej partnerom dialóg umožňuje lepšie porozumieť krokom ECB a tomu, ako ich vlastné kroky ovplyvňujú proces cenotvorby. Takáto interakcia zlepšuje tok informácií, podporuje vzájomné porozumenie názorov v rámci príslušnej politiky a umožňuje dialóg na témy spoločného záujmu, a to pri plnom rešpektovaní príslušných kompetencií.

Pokiaľ ide o úlohy, pri ktorých ECB zdieľa kompetencie s inými inštitúciami a orgánmi EÚ (napr. v oblasti štatistiky), zmluva výslovne vyzýva na spoluprácu medzi ECB a príslušnými inštitúciami a orgánmi. ECB sa tiež zúčastňuje na legislatívnom procese (článok 282 ods. 5 ZFEÚ) predkladaním stanovísk k návrhom právnych predpisov na úrovni EÚ i jednotlivých krajín, ktoré sa týkajú ESCB (stanoviská ECB). V špecifických prípadoch môže ECB navyše sama navrhovať právne predpisy EÚ alebo zaujať úlohu zákonodarcu EÚ (právny rámec ECB).

Viac informácií (v angličtine) je k dispozícii v článku The ECB’s relations with European Union institutions and bodies: trends and prospects v Mesačnom bulletine z januára 2010.

Vzťahy s Európskou radou, Radou EÚ, Euroskupinou a prípravnými výbormi

Článok 284 ZFEÚ stanovuje, že prezident ECB sa zúčastňuje na zasadaniach Rady EÚ (zvyčajne v zložení ministrov hospodárstva a financií členských štátov EÚ – ECOFIN) vždy, keď sa rokuje o záležitostiach súvisiacich s cieľmi a úlohami ESCB. Rada ECOFIN je hlavným fórom pre koordináciu hospodárskej politiky členských štátov. Popri svojich formálnych mesačných zasadaniach sa Rada ECOFIN schádza aj neformálne každých šesť mesiacov v rozšírenom zložení vrátane guvernérov národných centrálnych bánk ESCB. Na týchto zasadaniach, ktoré sú príležitosťou na priamu a otvorenú diskusiu, sa zúčastňujú aj prezident a viceprezident ECB. Pravidelne sa na nich zúčastňuje aj predsedníčka Rady pre dohľad, ktorá informuje o stave bankového dohľadu.

Prezident ECB je pravidelne pozývaný na zasadania Euroskupiny, neformálne mesačné stretnutia ministrov financií krajín eurozóny (s účasťou komisára pre hospodárske a menové záležitosti), na ktorých sa diskutuje „o otázkach týkajúcich sa konkrétnych spoločných úloh súvisiacich s jednotnou menou“ (článok 1 Protokolu o Euroskupine, ktorý je prílohou Lisabonskej zmluvy). Na zasadaniach Euroskupiny sa zúčastňuje aj člen Výkonnej rady ECB zodpovedný za medzinárodné a európske záležitosti.

Vzťahy ECB s ostatnými inštitúciami EÚ sa postupom času prehĺbili, predovšetkým od začiatku hospodárskej a finančnej krízy. Prezident ECB sa napríklad zúčastňuje na zasadaniach Európskej rady i zasadaniach na úrovni hláv štátov a predsedov vlád krajín eurozóny, ak sa na nich rokuje o relevantných otázkach (napr. o krokoch EÚ prijímaných v reakcii na hospodársku a finančnú krízu).

ECB sa zúčastňuje aj na zasadaniach orgánov, ktorých úlohou je príprava uvedených rokovaní na politickej úrovni. ECB je predovšetkým štatutárnym členom Hospodárskeho a finančného výboru (Economic and Financial Committee – EFC) (článok 134 ods. 2 ZFEÚ), ktorý združuje vysokých predstaviteľov ministerstiev financií a centrálnych bánk krajín EÚ, ako aj Európskej komisie, a zohráva kľúčovú úlohu v prípravách zasadaní Rady ECOFIN. ECB sa zúčastňuje aj na zasadaniach EFC v zložení krajín eurozóny, tzv. pracovnej skupiny Euroskupiny, ktorá pripravuje zasadania Euroskupiny. Okrem toho je ECB účastníkom zasadaní Výboru pre hospodársku politiku (Economic Policy Committee – EPC), ďalšieho konzultačného orgánu Únie, ktorý sa v úzkej spolupráci s EFC podieľa na prípravných činnostiach Rady ECOFIN, predovšetkým v oblasti štrukturálnych politík.

Zmluva zároveň stanovuje, že tvorcovia politík EÚ sa na druhej strane zúčastňujú – bez hlasovacieho práva – na zasadaniach Rady guvernérov ECB. Podľa článku 284 ZFEÚ sa predseda Rady EÚ (ako aj jeden člen Európskej komisie; viac informácií nižšie) môže zúčastňovať na zasadaniach Rady guvernérov a predkladať návrhy tém na prerokovanie (v praxi sa na zasadaniach namiesto predsedu Rady EÚ zúčastňuje predseda Euroskupiny).

Vzťahy s Európskou komisiou

Európska komisia je ako ochrankyňa zmlúv o EÚ a iniciátorka právnych predpisov EÚ ďalším dôležitým partnerom ECB. Dialóg medzi Komisiou a ECB je obzvlášť dôležitý vzhľadom na významnú úlohu Európskej komisie v rámci koordinácie hospodárskej politiky a skutočnosť, že Európska komisia je poverená viacerými úlohami súvisiacimi s hospodárskou a menovou úniou (napr. monitorovaním rozpočtového vývoja a makroekonomických nerovnováh a podávaním súvisiacich správ Rade EÚ, ako aj hodnotením stavu konvergencie členských štátov EÚ, pre ktoré platí výnimka). V neposlednom rade je úlohou Komisie zabezpečiť riadne uplatňovanie spoločných pravidiel EÚ a v prípade potreby zabezpečovať ich dodržanie prostredníctvom Európskeho súdneho dvora.

Podpredseda Komisie pre euro a sociálny dialóg, zodpovedný aj za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov, sa môže zúčastňovať na zasadaniach Rady guvernérov ECB, ale bez hlasovacieho práva. Ďalšie kontakty prebiehajú v rámci uvedených zasadaní orgánov EÚ a eurozóny, na ktorých sa zúčastňujú zástupcovia Komisie i ECB. Obidve inštitúcie si vytvorili úzky pracovný vzťah a celý rad pravidelných a príležitostných kontaktov na pracovnej úrovni (napr. v oblasti štatistiky alebo platobných systémov).

Vzťahy s Európskym parlamentom

V demokratických spoločnostiach je politická zodpovednosť spojená s povinnosťou podávať správy o činnosti. V súlade s touto zásadou musí ECB preukázať, že koná v rámci svojich obmedzení a právomocí vyplývajúcich zo zmlúv. Európsky parlament, volený priamo občanmi Európy, hrá v súvislosti so zodpovednosťou ECB kľúčovú úlohu. Podrobnejšie informácie o plnení záväzkov ECB týkajúcich sa zodpovednosti sú uvedené v osobitnej sekcii o zodpovednosti.

Európsky parlament sa navyše zúčastňuje na procese vymenúvania členov Výkonnej rady ECB predkladaním svojho stanoviska ku kandidátom odporúčaným Radou EÚ (čl. 283 ods. 2 ZFEÚ).

Vzťahy so sociálnymi partnermi EÚ

ECB tiež udržiava styky so sociálnymi partnermi EÚ, najmä v rámci tzv. makroekonomického dialógu, ktorý založila Európska rada v júni 1999. Tento dialóg ECB umožňuje objasňovať smerovanie jej menovej politiky a tým prispievať k ukotvovaniu inflačných očakávaní, a zároveň získavať od sociálnych partnerov aktuálne informácie o otázkach spoločného záujmu.

Úloha ECB v reformovanej architektúre finančného dohľadu

ECB aktívne podporuje snahy o vytvorenie súdržnejšieho rámca regulácie a dohľadu v členských štátoch, predovšetkým vytvorením troch európskych orgánov dohľadu (European Supervisory Authorities – ESA) a Európskeho výboru pre systémové riziká (ESRB). Podľa právnych predpisov prijatých Európskym parlamentom a Radou EÚ je ECB poverená úlohou viesť sekretariát ESRB a tým ESRB poskytovať analytickú, administratívnu a logistickú podporu.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na internetovej stránke ESRB.

Úloha ECB v rámci krízového riadenia

ECB poskytuje podporu Komisii a Európskemu mechanizmu pre stabilitu (European Stability Mechanism – ESM) v súvislosti s monitorovaním členských štátov, ktoré požiadali o finančnú pomoc ESM, alebo takúto pomoc čerpali v minulosti (krajín, ktoré sú/boli zapojené do programu finančnej pomoci ESM). Viac informácií je v sekcii o politickom rámci HMÚ.

Ďalšie vzťahy

Finančné riadenie a integrita ECB podliehajú kontrole. Štatút ESCB a ECB určuje dve úrovne vonkajšej kontroly. Prvou je nezávislý externý audítor vymenovaný na overenie účtovnej závierky ECB (článok 27.1 štatútu). Druhou je hodnotenie prevádzkovej efektívnosti riadenia ECB, ktoré vykonáva Európsky dvor audítorov (článok 27.2 štatútu). ECB okrem toho podlieha systému EÚ na boj proti podvodom. Ďalšie informácie sú v sekcii Riadenie.

Rovnako ako všetky ostatné inštitúcie EÚ je aj ECB viazaná rozhodnutiami Európskeho súdneho dvora.