Kooperazzjoni Ewropea

Kummenti ġenerali

Il-BĊE huwa istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea, iżda minħabba l-istatus indipendenti u r-responsabbiltajiet speċifiċi tiegħu, għandu post speċjali fi ħdan il-qafas istituzzjonali tal-UE.

It-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) jagħti mandat ċar lill-BĊE: iż-żamma tal-istabbiltà tal-prezzijiet (Politika monetarja) u xi kompiti oħra (Funzjonijiet). Biex ikun jista’ jaqdi l-mandat u l-kompiti tiegħu, it-Trattat jagħti lill-BĊE indipendenza sħiħa minn kull indħil politiku (Indipendenza). L-indipendenza tal-BĊE u l-kompetenza esklużiva tiegħu biex jiddefinixxi u jmexxi l-politika monetarja jġibu magħhom implikazzjonijiet għan-natura tar-relazzjonijiet tal-BĊE ma’ korpi deċiżjonali oħra, li ma jistgħux imorru iżjed ’l hinn minn djalogu mhux vinkolanti.

Fil-prattika, il-BĊE għandu relazzjonijiet mill-qrib ma’ korpi oħra tal-UE u taż-żona tal-euro b’diversi mezzi, kemm f’livell ta’ linja politika kif ukoll f’dak ta’ esperti. Id-djalogu regolari bejn il-BĊE u leġiżlaturi u sħab soċjali oħra jagħti l-opportunità lill-BĊE jikseb informazzjoni u tagħrif ieħor, ifisser id-deċiżjonijiet tiegħu tal-politika monetarja, u jgħin lill-kontropartijiet jifhmu aħjar l-azzjonijiet tal-BĊE u kif l-azzjonijiet tagħhom stess isostnu l-proċess tal-formazzjoni tal-prezzijiet. Din l-interazzjoni ttejjeb il-mogħdija tal-informazzjoni, tgħin biex il-fehmiet reċiproċi fuq il-linja politika jinftiehmu aħjar u tippermetti djalogu fuq affarijiet ta’ interess komuni, b’rispett sħiħ għar-responsabbiltajiet rispettivi.

Iżjed minn hekk, f’dawk il-kompiti fejn il-BĊE jaqsam il-kompetenza ma’ istituzzjonijiet jew korpi oħra tal-UE (ngħidu aħna, fil-qasam tal-istatistika), it-Trattat jitlob b’mod espliċitu li jkun hemm kooperazzjoni bejn il-BĊE u l-istituzzjonijiet jew il-korpi partikolari. Il-BĊE jidħol ukoll fil-proċess leġiżlattiv (l-Artikolu 282.5 tat-TFUE) billi jagħti l-fehmiet tiegħu fuq abbozzi ta’ liġijiet tal-UE u nazzjonali ta’ rilevanza għas-SEBĊ (Opinjonijiet kollha tal-BĊE). Barra dan, f’każijiet speċifiċi, il-BĊE jista’ jipproponi leġiżlazzjoni tal-UE jew jaġixxi bħala leġiżlatur tal-UE (Qafas legali).

Tagħrif ieħor jinsab fl-artiklu The ECB’s relations with European Union institutions and bodies – trends and prospects fil-ħarġa tal-Bullettin tax-Xahar ta’ Jannar 2010 [en].

Relazzjonijiet mal-Kunsill Ewropew, il-Kunsill tal-UE, l-Eurogrupp u l-Kumitati preparatorji

L-Artikolu 284 tat-TFUE jipprevedi li l-President tal-BĊE jattendi laqgħat tal-Kunsill tal-UE (tipikament il-Kunsill tal-Ministri tal-Ekonomija u l-Finanzi tal-Istati Membri tal-UE – ECOFIN) kull meta jsiru diskussjonijiet fuq affarijiet marbutin mal-għanijiet u l-kompiti tas-SEBĊ. Il-Kunsill ECOFIN huwa l-forum ewlieni għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika tal-Istati Membri. Barra l-laqgħat formali ta’ kull xahar, il-Kunsill ECOFIN jiltaqa’ wkoll informalment kull sitt xhur f’laqgħat akbar li għalihom ikunu mistiedna l-Gvernaturi tal-banek ċentrali nazzjonali tas-SEBĊ. Il-President u l-Viċi President tal-BĊE jattendu wkoll dawn il-laqgħat, li joffru opportunità għal diskussjoni sinċiera u miftuħa. Il-President tal-Bord Superviżorju tal-BĊE tiġi mistiedna regolarment għal dawn il-laqgħat biex titkellem fuq l-istatus tas-superviżjoni bankarja.

Il-President tal-BĊE jiġi mistieden regolarment għal-laqgħat tal-Eurogrupp, il-laqgħat informali ta’ kull xahar tal-ministri tal-finanzi taż-żona tal-euro li għalihom jattendi wkoll il-Kummissarju għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, fejn jiġu diskussi “affarijiet marbutin mar-responsabbiltajiet speċifiċi komuni fir-rigward tal-munita unika” (l-Artikolu 1 tal-Protokoll tal-Eurogrupp, anness mat-Trattat ta’ Lisbona). Il-membru tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE inkarigat mill-affarijiet internazzjonali u Ewropej ukoll jattendi l-laqgħat tal-Eurogrupp.

Ir-relazzjonijiet tal-BĊE ma’ istituzzjonijiet oħra tal-UE komplew jitqarrbu maż-żmien, u b’mod partikolari minn meta faqqgħet il-kriżi ekonomika u finanzjarja. Hekk, il-President tal-BĊE jattendi laqgħat tal-Kunsill Ewropew kif ukoll laqgħat fil-livell tal-Kapijiet tal-Istat jew tal-Gvern taż-żona tal-euro meta jsiru diskussjonijiet fuq affarijiet rilevanti (bħar-reazzjoni tal-UE għall-kriżi ekonomika u finanzjarja).

Il-BĊE jattendi wkoll il-laqgħat tal-korpi li jħejju l-laqgħat imsemmijin hawn fuq f’livell ta’ linja politika. B’mod partikolari, il-BĊE huwa membru statutorju tal-Kumitat tal-Ekonomija u l-Finanzi (l-Artikolu 134.2 tat-TFUE) li jlaqqa’ flimkien rappreżentanti għoljin tal-ministeri tal-finanzi u l-banek ċentrali tal-UE u tal-Kummissjoni, u għandu sehem importanti fit-tħejjija tal-laqgħat tal-Kunsill ECOFIN. Il-BĊE jattendi wkoll il-laqgħat tal-Kumitat tal-Ekonomija u l-Finanzi meta dan jirrappreżenta ż-żona tal-euro, il-Grupp ta’ Ħidma tal-Eurogrupp, li jħejji l-laqgħat tal-Eurogrupp. Barra dan, il-BĊE jipparteċipa fil-laqgħat tal-Kumitat tal-Politika Ekonomika, korp ieħor konsultattiv tal-UE, li jagħti sehmu fit-tħejjija tal-ħidma tal-Kunsill ECOFIN, b’kooperazzjoni mill-qrib mal-Kumitat tal-Ekonomija u l-Finanzi u b’attenzjoni speċifika fuq il-politika strutturali.

Min-naħa l-oħra, it-Trattat jipprevedi li l-leġiżlaturi tal-UE jattendu – mingħar dritt għall-vot – il-laqgħat tal-Kunsill Governattiv tal-BĊE. Skont l-Artikolu 284 tat-TFUE, il-President tal-Kunsill tal-UE (kif ukoll membru tal-Kummissjoni Ewropea, ara hawn taħt) jista’ jattendi l-laqgħat tal-Kunsill Governattiv u jressaq ukoll mozzjonijiet għal diskussjoni (fil-prattika, jattendi l-President tal-Eurogrupp minflok il-President tal-Kunsill tal-UE).

Relazzjonijiet mal-Kummissjoni Ewropea

Il-Kummissjoni Ewropea, bħala l-għassiesa tat-Trattati tal-UE u l-inizjatur tal-leġiżlazzjoni tal-UE, hija sieħba ewlenija oħra tal-BĊE. Id-djalogu bejn il-Kummissjoni u l-BĊE huwa importanti partikolarment minħabba s-sehem importanti tal-Kummissjoni Ewropea fil-koordinazzjoni tal-politika ekonomika. Il-Kummissjoni Ewropea hija fdata b’bosta kompiti speċifiċi marbutin mal-Unjoni Ekonomika u Monetarja – UEM (bħas-sorveljanza tal-iżviluppi baġitarji u l-iżbilanċi makroekonomiċi u r-responsabbiltà relatata lejn il-Kunsill tal-UE, kif ukoll l-evalwazzjoni tal-istat ta’ konverġenza fl-Istati Membri tal-UE b’deroga). Fl-aħħar, il-Kummissjoni hija inkarigata tara li r-regoli komuni tal-UE jiġu applikati kif jixraq u, jekk ikun meħtieġ, tfittex li jiġu infurzati bis-saħħa tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja.

Il-Viċi President tal-Kummissjoni għad-Djalogu Ewropew u Soċjali, inkarigat ukoll mill-Istabbiltà Finanzjarja, is-Servizzi Finanzjarji u l-Unjoni tas-Swieq tal-Kapital, jista’ jattendi l-laqgħat tal-Kunsill Governattiv tal-BĊE iżda ma jistax jivvota. Isiru kuntatti oħra li għandhom x’jaqsmu mal-laqgħat tal-korpi tal-UE u ż-żona tal-euro msemmijin hawn fuq, u li fihom jieħdu sehem kemm il-Kummissjoni kif ukoll il-BĊE. Iż-żewġ istituzzjonijiet rawmu wkoll relazzjoni ta’ ħidma mill-qrib u għandhom firxa wiesgħa ta’ kuntatti regolari u ad hoc f’dan il-livell (e.g. fl-oqsma tal-istatistika u s-sistemi ta’ ħlas).

Kuntatti mal-Parlament Ewropew

F’soċjetajiet demokratiċi, l-indipendenza tal-linja politika tissieħeb mal-obbligu tar-responsabbiltà. Biex iżomm ma’ dan il-prinċipju, il-BĊE jrid juri li jkun qiegħed jaġixxi fi ħdan il-limiti u s-setgħat mogħtija lilu mit-Trattati. Il-Parlament Ewropew, li huwa elett direttament miċ-ċittadini tal-Ewropa, għandu sehem ewlieni biex jara li l-BĊE jirrispetta dawn ir-responsabbiltajiet. Tagħrif dettaljat ieħor fuq il-kwittanza tal-obbligi ta’ responsabbiltà tal-BĊE jinsab fit-taqsima Responsabbiltà.

Barra dan, il-Parlament Ewropew jidħol fil-proċedura tal-ħatra tal-membri tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE billi jagħti l-opinjoni tiegħu fuq il-kandidati rakkomandati mill-Kunsill tal-UE (l-Artikolu 283.2 tat-TFUE).

Kuntatti mas-sħab soċjali tal-UE

Barra minn hekk, il-BĊE jżomm ukoll kuntatti mas-sħab soċjali tal-UE, b’mod partikolari fi ħdan il-qafas ta’ dak li huwa magħruf bħala d-Djalogu Makroekonomiku, li twaqqaf mill-Kunsill Ewropew f’Ġunju 1999. Permezz ta’ dan id-djalogu, il-BĊE jfisser il-linja politika tiegħu u b’hekk ikun qiegħed jagħti sehmu biex l-aspettattivi fuq l-inflazzjoni jiġu ankrati fis-sod filwaqt li jikseb tagħrif minn ras il-għajn mingħand is-sħab soċjali fuq affarijiet ta’ interess reċiproku.

Sehem il-BĊE fl-istruttura riformata tas-superviżjoni finanzjarja

Il-BĊE appoġġa bil-qawwa l-isforzi biex jitwaqqaf qafas regolatorju u superviżorju iżjed koerenti fl-Istati Membri kollha, b’mod partikolari billi ħoloq tliet awtoritajiet superviżorji Ewropej u l-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku (BERS). Skont il-leġiżlazzjoni adottata mill-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-UE, il-BĊE huwa fdat bil-kompitu li jipprovdi segretarjat għall-BERS, u hekk ikun qiegħed joffri sostenn analitiku, amministrattiv u loġistiku lil dan il-Bord.

Tagħrif ieħor jinsab fis-Sit tal-BERS.

Sehem il-BĊE fil-qafas tal-ġestjoni tal-kriżijiet

Il-BĊE qiegħed jgħin lill-Kummissjoni Ewropea u l-Mekkaniżmu Ewropew ta’ Stabbiltà (MES) fis-sorveljanza ta’ Stati Membri li jkunu talbu għajnuna finanzjarja mill-MES (pajjiżi fil-programm) jew li jkunu diġà ħadu din l-għajnuna (pajjiżi wara l-programm). Tagħrif ieħor fuq dan jinsab fit-taqsima Qafas tal-politika tal-UEM.

Kuntatti oħra

Il-ġestjoni u l-integrità finanzjarja tal-BĊE huma suġġetti għal skrutinju. L-Istatut tas-SEBĊ u tal-BĊE jipprevedi żewġ livelli ta’ kontroll estern. Minn naħa waħda, jinħatar awditur estern indipendenti biex jivverifika l-kontijiet annwali tal-BĊE (l-Artikolu 27.1 tal-Istatut tas-SEBĊ). Min-naħa l-oħra, il-Qorti Ewropea tal-Awdituri teżamina l-effiċjenza operattiva tal-ġestjoni tal-BĊE (l-Artikolu 27.2 tal-Istatut tas-SEBĊ). Barra dan, il-BĊE jidħol fl-ambitu tal-iskema tal-UE kontra l-frodi. Ara Governanza korporattiva.

Bħall-istituzzjonijiet l-oħra kollha tal-UE, il-BĊE huwa suġġett għad-deċiżjonijiet tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja.