Kooperazzjoni Ewropea

Kummenti ġenerali

Il-BĊE hu istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea iżda minħabba l-istatus indipendenti u r-responsabbiltajiet speċifiċi tiegħu għandu post speċjali fi ħdan il-qafas istituzzjonali tal-UE.

It-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) jagħti mandat ċar lill-BĊE: iż-żamma tal-istabbiltà tal-prezzijiet (Politika monetarja) u xi dmirijiet oħra (Dmirijiet tal-BĊE). Biex ikun jista' jaqdi l-mandat u d-dmirijiet tiegħu, it-Trattat jagħti lill-BĊE indipendenza sħiħa minn kull indħil politiku (Indipendenza). L-indipendenza tal-BĊE u l-kompetenza esklużiva tiegħu biex jiddefinixxi u jmexxi l-politika monetarja jġibu magħhom implikazzjonijiet għan-natura tar-relazzjonijiet tal-BĊE ma' korpi deċiżjonali oħrajn, li ma tistax tmur aktar lil hinn minn djalogu li ma jkunx vinkolanti.

Fil-prattika l-BĊE għandu relazzjonijiet mill-qrib ma' korpi oħrajn tal-UE u taż-żona tal-euro b'diversi modi, kemm fil-livell ta' politika kif ukoll fil-livell ta' esperti. Id-djalogu regolari bejn il-BĊE u leġiżlaturi u sħab soċjali oħrajn jagħti l-opportunità lill-BĊE biex jikseb informazzjoni u tagħrif ieħor u jfisser id-deċiżjonijiet tiegħu dwar il-politika monetarja, kif ukoll biex il-kontropartijiet jifhmu aħjar l-azzjonijiet tal-BĊE u kif l-azzjonijiet tagħhom stess jgħinu l-proċess tal-formazzjoni tal-prezzijiet. Din l-interazzjoni ttejjeb il-fluss tal-informazzjoni, tgħin biex il-fehmiet ta' xulxin dwar il-politika jinftiehmu aħjar u tippermetti djalogu dwar kwistjonijiet li huma ta' interess komuni, b'rispett sħiħ għar-responsabbiltajiet ta' kull wieħed.

Aktar minn hekk, f'dawk id-dmirijiet fejn il-BĊE jaqsam il-kompetenza ma' istituzzjonijiet jew korpi oħra tal-UE (ngħidu aħna, fil-qasam tal-istatistika) it-Trattat jitlob b'mod espliċitu l-kooperazzjoni bejn il-BĊE u l-istituzzjonijiet jew korpi partikolari. Il-BĊE jidħol ukoll fil-proċess leġiżlattiv (Artikolu 282.5 TFUE) billi jagħti l-fehmiet tiegħu dwar abbozzi ta' liġijiet tal-UE u nazzjonali li jkunu ta' rilevanza għas-SEBĊ (Opinjonijiet tal-BĊE). Barra dan, f'każijiet speċifiċi, il-BĊE jista' jipproponi leġiżlazzjoni tal-UE jew jaġixxi bħala leġiżlatur tal-UE (Qafas legali tal-BĊE).

Aktar tagħrif jinsab fl-artikolu bl-Ingliż The ECB's relations with European Union institutions and bodies – trends and prospects fil-ħarġa ta' Jannar 2010 tal-Bullettin tax-Xahar.

Relazzjonijiet mal-Kunsill Ewropew, il-Kunsill tal-UE, l-Eurogrupp u l-kumitati ta' tħejjija

L-Artikolu 284 tat-TFUE jipprevedi li l-President tal-BĊE jattendi laqgħat tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (b'mod partikolari, il-Kunsill tal-Ministri tal-Ekonomija u l-Finanzi tal-Istati Membri tal-UE – l-ECOFIN) kull meta jsiru diskussjonijiet dwar kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-għanijiet u d-dmirijiet tas-SEBĊ. Il-Kunsill tal-ECOFIN huwa l-forum ewlieni għall-koordinament tal-politika ekonomika tal-Istati Membri. Barra l-laqgħat formali ta' kull xahar il-Kunsill tal-ECOFIN jiltaqa' wkoll informalment kull sitt xhur f'laqgħat aktar kbar li għalihom ikunu mistiedna l-gvernaturi tal-banek ċentrali nazzjonali tas-SEBĊ. Il-President u l-Viċi President tal-BĊE jattendu wkoll dawn il-laqgħat li joffru l-opportunità għal diskussjonijiet sinċiera u miftuħa.

Il-President tal-BĊE jiġi mistieden regolarment għal-laqgħat tal-Eurogrupp, il-laqgħat informali ta' kull xahar tal-Ministri tal-Finanzi taż-żona tal-euro li għalihom jattendi wkoll il-Kummissarju għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, biex isiru diskussjonijiet dwar "kwistjonijiet marbuta mar-responsabbiltajiet speċifiċi li jaqsmu bejniethom fir-rigward tal-munita unika." (Artikolu 1 tal-Protokoll dwar l-Eurogrupp, anness mat-Trattat ta' Lisbona).

Ir-relazzjonijiet tal-BĊE ma' istituzzjonijiet oħra tal-UE tqarrbu aktar maż-żmien u b'mod partikolari minn meta faqqgħet il-kriżi ekonomika u finanzjarja. Hekk, il-President tal-BĊE jattendi laqgħat tal-Kunsill Ewropew kif ukoll laqgħat fil-livell ta' Kapijiet tal-Istat jew tal-Gvern taż-żona tal-euro meta jsiru diskussjonijiet dwar kwistjonijiet rilevanti (bħar-reazzjoni għall-kriżi ekonomika u finanzjarja).

Bħala parti mill-isforzi ġenerali biex tissaħħaħ id-dimensjoni taż-żona tal-euro fil-koordinament tal-politika ekonomika, il-mexxejja taż-żona tal-euro ftiehmu li jiltaqgħu għall-inqas darbtejn fis-sena fis-sura ta' Euro Summits biex jipprovdu direzzjonijiet strateġiċi dwar il-politika ekonomika u monetarja fiż-żona tal-euro. Minħabba s-sehem ewlieni tal-Eurogrupp, tal-Kummissjoni u tal-BĊE fil-ġestjoni ta' kuljum taż-żona tal-euro, kien hemm qbil li għandhom isiru tal-inqas laqgħat kull xahar bejn il-President tal-Euro Summit, il-President tal-Kummissjoni u l-President tal-Eurogrupp li għalihom jista' jattendi wkoll il-President tal-BĊE. (Id-dimensjoni taż-żona tal-euro fil-koordinament tal-politika ekonomika).

Il-BĊE jattendi wkoll il-laqgħat tal-korpi bi tħejjija għal-laqgħat imsemmija aktar 'il fuq dwar oqsma differenti tal-politika. B'mod partikolari, il-BĊE huwa membru statutarju tal-Kumitat għall-Ekonomija u l-Finanzi (Artikolu 134.2 TFUE) li jlaqqa' flimkien rappreżentanti ewlenin tal-ministeri tal-finanzi u l-banek ċentrali tal-UE, kif ukoll tal-Kummissjoni, u għandu sehem importanti fit-tħejjija tal-laqgħat tal-Kunsill tal-ECOFIN. Il-BĊE jattendi wkoll il-laqgħat tal-Kumitat għall-Ekonomija u l-Finanzi meta dan jirrappreżenta ż-żona tal-euro, magħruf bħala l-Grupp ta' Ħidma tal-Eurogrupp, li jħejji l-laqgħat tal-Eurogrupp. Barra dan, il-BĊE jipparteċipa fil-laqgħat tal-Kumitat għall-Politika Ekonomika, korp ieħor konsultattiv tal-UE li jagħti sehmu fit-tħejjija tal-ħidma tal-Kunsill tal-ECOFIN bil-kooperazzjoni mill-qrib mal-Kumitat għall-Ekonomija u l-Finanzi u b'attenzjoni partikolari għall-politika strutturali.

Min-naħa l-oħra, it-Trattat jipprevedi li l-leġiżlaturi tal-UE jattendu – mingħajr dritt għall-vot – il-laqgħat tal-Kunsill Governattiv tal-BĊE. Skont l-Artikolu 284 tat-TFUE, il-President tal-Kunsill tal-UE (kif ukoll membru tal-Kummissjoni Ewropea, ara aktar 'l isfel) jista' jattendi l-laqgħat tal-Kunsill Governattiv u jressaq ukoll mozzjonijiet għal diskussjoni (fil-prattika, il-President tal-Eurogrupp jattendi minflok il-President tal-Kunsill tal-UE).

Relazzjonijiet mal-Kummissjoni Ewropea

Il-Kummissjoni Ewropea, bħala l-gwardjan tat-Trattati tal-UE u dik li tagħti bidu għal-leġiżlazzjoni tal-UE, hija sieħba ewlenija oħra tal-BĊE. Id-djalogu bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-BĊE huwa importanti b'mod partikolari minħabba s-sehem ewlieni tal-Kummissjoni fil-koordinament tal-politika ekonomika u l-fatt li l-Kummissjoni Ewropea hija fdata b'bosta dmirijiet speċifiċi li għandhom x'jaqsmu mal-Unjoni Ekonomika u Monetarja (bħas-sorveljanza tal-iżviluppi baġitarji u l-iżbilanċi makroekonomiċi u r-rappurtar tagħhom lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea kif ukoll l-evalwazzjoni tal-istat ta' konverġenza fl-Istati Membri tal-UE li jkollhom deroga). Fl-aħħar, il-Kummissjoni Ewropea trid tara li r-regoli komuni tal-UE jiġu applikati kif jixraq u, jekk ikun meħtieġ, tfittex li jiġu infurzati permezz tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja.

Il-Kummissarju għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-Euro, li huwa wkoll wieħed mill-Viċi Presidenti tal-Kummissjoni Ewropea, jista' jattendi l-laqgħat tal-Kunsill Governattiv tal-BĊE għalkemm ma jistax jivvota. Isiru aktar kuntatti li għandhom x'jaqsmu mal-laqgħat tal-korpi tal-UE u ż-żona tal-euro msemmija aktar 'il fuq u li fihom jieħdu sehem kemm il-Kummissjoni Ewropea kif ukoll il-BĊE. Iż-żewġ istituzzjonijiet għandhom ukoll relazzjoni ta' ħidma mill-qrib u jkollhom firxa wiesgħa ta' kuntatti regolari u ad hoc f'dan il-livell (e.g. fl-oqsma tal-istatistika jew tas-sistemi ta' pagament).

Kuntatti mal-Parlament Ewropew

F'soċjetajiet demokratiċi l-indipendenza tal-linja politika tissieħeb mal-obbligu tar-responsabbiltà. Biex iżomm ma' dan il-prinċipju l-BĊE jrid juri li jkun qiegħed jaġixxi fi ħdan il-limiti u s-setgħat li jagħtuh it-Trattati. Il-Parlament Ewropew, li hu elett direttament miċ-ċittadini tal-Ewropa, għandu sehem ewlieni biex jara li l-BĊE jirrispetta dawn ir-responsabbiltajiet. Aktar tagħrif dettaljat dwar il-kwittanza tal-obbligu ta' responsabbiltà tal-BĊE jinsab speċifikament fit-taqsima dwar ir-responsabbiltà.

Barra dan, il-Parlament Ewropew jidħol fil-proċedura tal-ħatra tal-membri tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE billi jagħti l-opinjoni tiegħu dwar il-kandidati rakkomandati mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (Artikolu 283.2 TFUE).

Kuntatti mas-sħab soċjali tal-UE

Barra minn hekk, il-BĊE għandu kuntatti mas-sħab soċjali tal-UE, b'mod partikolari fi ħdan il-qafas ta' dak li hu magħruf bħala d-Djalogu Makroekonomiku li ġie stabbilit mill-Kunsill Ewropew f'Ġunju 1999. Permezz ta' dan id-djalogu l-BĊE jfisser il-linja politika tiegħu u b'hekk ikun qiegħed jagħti kontribut biex l-aspettattivi dwar l-inflazzjoni jkunu ankrati fis-sod u jikseb tagħrif minn ras il-għajn mingħand is-sħab soċjali dwar kwistjonijiet ta' interess reċiproku.

Sehem il-BĊE fl-istruttura riformata tas-superviżjoni finanzjarja

Il-BĊE appoġġa bil-qawwa l-isforzi biex jiġi stabbilit qafas regolatorju u superviżorju aktar koerenti fl-Istati Membri kollha, b'mod partikolari permezz tat-twaqqif ta' tliet Awtoritajiet Superviżorji Ewropej (ASE) u l-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku (BERS). Skont il-leġiżlazzjoni adottata mill-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, il-BĊE huwa fdat bid-dmir li jipprovdi segretarjat għall-BERS u b'hekk ikun qiegħed jagħti għajnuna analitika, amministrattiva u loġistika lill-BERS.

Għal aktar tagħrif, jekk jogħġbok żur il-websajt tal-BERS.

Sehem il-BĊE fil-qafas tal-ġestjoni tal-kriżijiet

Il-BĊE huwa mdaħħal f'operazzjonijiet tal-Mekkaniżmu Ewropew għall-Istabbilizzazzjoni Finanzjarja (EFSM), tal-Faċilità Ewropea ta' Stabbiltà Finanzjarja (EFSF) u tal-Mekkaniżmu Ewropew ta' Stabbiltà (ESM) il-ġdid f'oqsma bħalma huma l-analiżi tas-sostenibbiltà tad-dejn, it-tħejjija tal-programmi għall-aġġustament makroekonomiku għall-Istati Membri li jitolbu għajnuna finanzjarja, is-sorveljanza tal-implimentazzjoni tal-programmi kif ukoll bħala aġent għall-attivitajiet sekondarji tas-suq tal-EFSF (għal aktar tagħrif ara Qafas tal-politika tal-UEM).

Kuntatti oħra

Il-ġestjoni u l-integrità finanzjarja tal-BĊE huma suġġetti għal skrutinju. L-Istatut tas-SEBĊ u tal-BĊE jipprevedi żewġ saffi ta' kontroll estern. Minn naħa waħda, jinħatar awditur estern indipendenti biex jivverifika l-kontijiet annwali tal-BĊE (Artikolu 27.1 tal-Istatut tas-SEBĊ). Min-naħa l-oħra, il-Qorti Ewropea tal-Awdituri teżamina l-effiċjenza operattiva tal-ġestjoni tal-BĊE (Artikolu 27.2 tal-Istatut tas-SEBĊ). Barra dan, il-BĊE jidħol fl-ambitu tal-iskema tal-UE kontra l-frodi. Ara Governanza korporattiva.

Bħall-istituzzjonijiet l-oħrajn kollha tal-UE, il-BĊE huwa suġġett għad-deċiżjonijiet tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja.