Европейско сътрудничество

Обща информация

ЕЦБ е институция на Европейския съюз, но поради независимия си статут и специфични отговорности заема специално място в институционалната рамка на ЕС.

Договорът за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) определя ясно мандата на ЕЦБ - поддържането на ценова стабилност (Парична политика), както и множество други задачи (Задачи на ЕЦБ). Договорът предоставя на ЕЦБ пълна независимост от политическа намеса, за да изпълнява своя мандат и задачи (Независимост). Независимостта на ЕЦБ и изключителната ѝ компетентност да определя и провежда паричната политика влияе върху характера на отношенията на ЕЦБ с други органи, отговорни за определянето на политиката. Тези отношения не могат да надхвърлят неформалния диалог.

На практика ЕЦБ поддържа тесни връзки с други органи на ЕС и еврозоната в множество насоки, както на политическо, така и на експертно равнище. Постоянният диалог на ЕЦБ с други определящи политиките органи и социални партньори ѝ предоставя възможност да получава важна и детайлна информация, да обяснява решенията си за паричната политика, а на партньорите - да разбират по-добре действията на ЕЦБ и начина, по който собствените им действия влияят върху процеса на ценообразуване. Подобно взаимодействие увеличава притока на информация, насърчава взаимното разбиране на различните политически гледни точки и дава възможност за диалог по въпроси от общ интерес, като напълно се спазват съответните отговорности.

Освен това Договорът ясно призовава ЕЦБ към сътрудничество с тези институции и органи при изпълнението на задачите, в които ЕЦБ има споделена компетентност с други институции и органи на ЕС (например в сферата на статистиката). ЕЦБ участва и в законодателния процес (член 282, параграф 5 от ДФЕС), като дава становище по проекти за законодателни актове на ЕС или национални законопроекти, свързани с ЕСЦБ (Становища на ЕЦБ). Нещо повече, в определени случаи ЕЦБ може да предлага законопроекти или да действа като законодател на равнище ЕС (Правна рамка на ЕЦБ).

Повече информация може да бъде намерена в Отношенията на ЕЦБ с институциите и органите на Европейския съюз: тенденции и перспективи в Месечен бюлетин от януари 2010 г.

Отношения с Европейския съвет, Съвета на ЕС, Еврогрупата и подготвителните комитети

Член 284 от ДФЕС предвижда председателят на ЕЦБ да присъства на заседанията на Съвета на ЕС (обикновено Съвета на министрите на икономиката и финансите на държавите членки на ЕС - Екофин), винаги когато се обсъждат въпроси, свързани с целите и задачите на ЕСЦБ. Съветът Екофин е главният форум за координация на икономическите политики на държавите членки. Освен официалните месечни срещи Съветът Екофин заседава и неофициално на всеки шест месеца в разширен състав, включващ управителите на националните централни банки на ЕСЦБ. Председателят и заместник-председателят на ЕЦБ също присъстват на тези заседания, което предоставя възможност за откровена и открита дискусия.

Председателят на ЕЦБ е редовно канен на заседанията на Еврогрупата - месечните неофициални заседания на финансовите министри от еврозоната, на които присъства също и комисарят по икономическите и парични въпроси - за обсъждане на „въпроси, свързани с общите им специфични отговорности по отношение на единната валута“ (член 1 от Протокола за Еврогрупата, приложен към Договора от Лисабон).

С течение на времето връзките на ЕЦБ с другите институции стават още по-тесни, особено след настъпването на икономическата и финансова криза. Например председателят на ЕЦБ присъства на заседанията на Европейския съвет, както и на заседанията на ниво държавни и правителствени ръководители от еврозоната, когато се обсъждат релевантни проблеми (като например реакцията на ЕС на икономическата и финансова криза).

Като част от цялостните усилия да се засили ролята на еврозоната при координацията на икономическата политика ръководителите на еврозоната се споразумяват да заседават най-малко два пъти годишно под формата на „срещи на върха на държавите от еврозоната“, с цел да предоставят стратегически насоки относно икономическите и фискалните политики в еврозоната. Като отражение на централната роля на Еврогрупата, Комисията и ЕЦБ във всекидневното управление на еврозоната се постига и споразумение, че е добре поне веднъж месечно да се провеждат срещи на председателя на срещата на върха на държавите от еврозоната, председателя на Комисията и председателя на Еврогрупата, в които може да участва председателят на ЕЦБ. (Роля на еврозоната в координацията на икономическите политики).

ЕЦБ присъства и на заседанията на органите, които подготвят тези заседания на равнище политики. По-специално ЕЦБ е нормативно определен член на Икономическия и финансов комитет (член 134, параграф 2 от ДФЕС), който обединява висши представители на финансовите министерства на държавите членки на ЕС и централните банки, както и на Комисията, и има основна роля в подготовката на заседанията на Съвета Екофин. ЕЦБ присъства и на заседанията на Икономическия и финансов комитет (ИФК) в състав страните от еврозоната, т.нар. работна група Еврогрупа, която подготвя срещите на Еврогрупата. Освен това ЕЦБ участва в заседанията на Комитета за икономическа политика - друг консултативен орган на ЕС, който участва в подготовката на работата на Съвета Екофин, в тясно сътрудничество с ИФК и със специално внимание върху структурните политики.

И обратно, Договорът предвижда създателите на политиката на ЕС да присъстват на заседанията на Управителния съвет на ЕЦБ, без да имат право да гласуват. Съгласно член 284 от ДФЕС председателят на Съвета на ЕС (както и член на Европейската комисия, виж по-долу) може да присъства на заседанията на Управителния съвет, както и да представя предложения за обсъждане (на практика председателят на Еврогрупата присъства на мястото на председателя на Съвета на ЕС).

Отношения с Европейската комисия

Като пазител на договорите на ЕС и инициатор на законодателството на ЕС, Европейската комисия е друг основен партньор на ЕЦБ. Диалогът между Комисията и ЕЦБ е особено важен предвид ключовата роля на Европейската комисия в координирането на икономическите политики и факта, че Европейската комисия е натоварена с няколко специфични задачи, свързани с ИПС (като например мониторинг на бюджетните тенденции и макроикономическите дисбаланси и свързаните с това доклади пред Съвета на ЕС, както и оценка на състоянието на конвергенция в страните членки на ЕС с дерогация). Комисията отговаря и за правилното прилагане на общите правила на ЕС и, ако е необходимо, се стреми да осигури тяхното прилагане посредством Съда на Европейския съюз.

Комисарят по икономическите и паричните въпроси и еврото, който е и заместник-председател на Комисията, може да присъства на заседанията на Управителния съвет на ЕЦБ, но не може да гласува. Още връзки се осъществяват в контекста на гореспоменатите заседания на ЕС и органите на еврозоната, в които участват както Комисията, така и ЕЦБ. Двете институции развиха тясно делово сътрудничество и голямо разнообразие от редовни и специални контакти на работно равнище (например в областта на статистиката или платежните системи).

Връзки с Европейския парламент

В демократичните общества политическата независимост е съпътствана от отчетни задължения. В съответствие с този принцип ЕЦБ трябва да покаже, че действа в границите и правомощията, които са ѝ дадени от договорите. Европейският парламент, който се избира пряко от народите на Европа, играе важна роля в задължението за отчетност на ЕЦБ. По-подробна информация относно изпълнението на отчетните задължения на ЕЦБ може да бъде намерена в раздела за отчетността.

Освен това Европейският парламент участва в процедурата за назначаване на членовете на Изпълнителния съвет на ЕЦБ, като дава становище за кандидатите, препоръчани от Съвета на ЕС (член 283, параграф 2 от ДФЕС).

Връзки със социалните партньори на ЕС

ЕЦБ поддържа контакти и със социалните партньори на ЕС, в частност в рамката на т. нар. Макроикономически диалог, въведен от Европейския съвет през юни 1999 г. Диалогът позволява на ЕЦБ да обясни своя политически курс и така да допринесе за стабилизирането на инфлационните очаквания, както и да получава информация по въпроси от взаимен интерес директно от социалните партньори.

Ролята на ЕЦБ в реформираната структура за финансов надзор

ЕЦБ активно подкрепя усилията за създаване на по-съгласувана регулаторна и надзорна рамка в държавите членки, в частност чрез създаването на три Европейски надзорни органа и Европейски съвет за системен риск (ЕССР). Според законодателството, прието от Европейския парламент и Съвета на ЕС, ЕЦБ има за задача да осигурява секретариат за ЕССР и така да предоставя аналитична, административна и логистична подкрепа на ЕССР.

За допълнителна информация посетете уебсайта на ЕССР.

Ролята на ЕЦБ в рамката за управление на кризи

ЕЦБ участва в някои от операциите на Европейския механизъм за финансово стабилизиране, Европейския инструмент за финансова стабилност и бъдещия Европейски механизъм за стабилност в области като анализ на устойчивостта на дълга, подготовка на програми за макроикономическо приспособяване на страни членки, които искат финансова подкрепа, мониторинг на изпълнението на програмите, както и като посредник на дейностите на Европейския инструмент за финансова стабилност на вторичния пазар (виж Рамка на политиката на ИПС за повече информация).

Други връзки

Финансовото управление и стабилност на ЕЦБ е предмет на внимателно наблюдение. Уставът на ЕСЦБ и на ЕЦБ предвижда две нива на външен контрол. От една страна се назначава независим външен одитор, който има за задача да извършва одит на годишните отчети на ЕЦБ (член 27.1 от Устава на ЕСЦБ). От друга страна Европейската сметна палата анализира ефективността на управлението на ЕЦБ (член 27.2 от Устава на ЕСЦБ). В допълнение ЕЦБ попада в обхвата на схемата на ЕС за борба с измамите. Виж Корпоративно управление.

Подобно на всички останали институции, към ЕЦБ се прилагат решенията на Съда на Европейския съюз.