Европейско сътрудничество

Обща информация

ЕЦБ е институция на Европейския съюз, но поради независимия си статут и специфичните си отговорности заема особено място в институционалната рамка на ЕС.

Договорът за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) определя ясно мандата на ЕЦБ – поддържането на ценова стабилност (Парична политика), както и редица други задачи (Задачи на ЕЦБ). Договорът предоставя на ЕЦБ пълна независимост от политическа намеса, за да може тя да изпълнява мандата и задачите си (Независимост). Независимостта на ЕЦБ и изключителната ѝ компетентност да определя и провежда паричната политика оказват влияние върху характера на отношенията ѝ с други органи, определящи политиките. Тези отношения не могат да надхвърлят необвързващ диалог.

На практика ЕЦБ поддържа тесни връзки с други органи на ЕС и еврозоната чрез различни средства, както на политическо, така и на експертно равнище. Редовният диалог на ЕЦБ с други определящи политиките органи и социални партньори ѝ предоставя възможност да получава задълбочена информация, да обяснява решенията си за паричната политика, а на партньорите – да разбират по-добре действията на ЕЦБ и начина, по който собствените им действия влияят върху процеса на формиране на цените. Подобно взаимодействие подобрява информационния поток, насърчава взаимното разбиране на различните гледни точки по отношение на политиките и дава възможност за диалог по въпроси от общ интерес при пълно зачитане на съответните отговорности.

Наред с това Договорът ясно изисква от ЕЦБ сътрудничество с други институции и органи на ЕС при изпълнението на задачи в областите на споделена компетентност (например в областта на статистиката). ЕЦБ също така участва в законодателния процес (член 282, параграф 5 от ДФЕС), като предоставя становища по проекти за законодателни актове на ЕС или национални законопроекти, свързани с ЕСЦБ (Становища на ЕЦБ). Нещо повече, в определени случаи ЕЦБ може да внася предложения за законодателни актове на ЕС или да действа като законодател на равнище ЕС (Правна рамка на ЕЦБ).

Повече информация може да бъде намерена в публикацията Отношенията на ЕЦБ с институциите и органите на Европейския съюз: тенденции и перспективи в Месечен бюлетин от януари 2010 г. [en]

Отношения с Европейския съвет, Съвета на ЕС, Еврогрупата и подготвителните комитети

Член 284 от ДФЕС предвижда председателят на ЕЦБ да присъства на заседанията на Съвета на ЕС (обикновено Съвета на министрите на икономиката и финансите на държавите членки на ЕС – Съвет Екофин), винаги когато се обсъждат въпроси, свързани с целите и задачите на ЕСЦБ. Съветът Екофин е главният форум за координиране на икономическите политики на държавите членки. Освен официалните месечни заседания той провежда и неофициални срещи на всеки шест месеца в разширен състав, включващ управителите на националните централни банки от ЕСЦБ. Председателят и заместник-председателят на ЕЦБ също присъстват на тези заседания, което предоставя възможност за откровена и открита дискусия. Председателят на Надзорния съвет също редовно участва на тези заседания, за да докладва за състоянието на банковия надзор.

Председателят на ЕЦБ е редовно канен на заседанията на Еврогрупата – месечните неофициални заседания на финансовите министри от еврозоната, на които присъства също и комисарят по икономическите и парични въпроси – за обсъждане на „въпроси, свързани с общите им специфични отговорности по отношение на единната валута“. (член 1 от Протокола за Еврогрупата, приложен към Договора от Лисабон). На заседанията на Еврогрупата присъства и членът на Изпълнителния съвет на ЕЦБ, който отговаря за международните и европейските въпроси.

С течение на времето връзките на ЕЦБ с другите институции станаха още по-тесни, особено след икономическата и финансова криза. Например председателят на ЕЦБ присъства на заседанията на Европейския съвет, както и на заседанията на равнище държавни и правителствени ръководители от еврозоната, когато се обсъждат релевантни въпроси (като например мерките на ЕС в отговор на икономическата и финансова криза).

ЕЦБ е представена и на заседанията на органите, които подготвят гореспоменатите заседания на равнище политики. По-специално, ЕЦБ е нормативно определен член на Икономическия и финансов комитет (член 134, параграф 2 от ДФЕС), в който участват висши представители на финансовите министерства на държавите членки на ЕС и централните банки, както и на Комисията, и има основна роля в подготовката на заседанията на Съвета Екофин. ЕЦБ е представена и на заседанията на Икономическия и финансов комитет в състав държави от еврозоната – така наречената работна група на Еврогрупата, която подготвя срещите на Еврогрупата. Освен това ЕЦБ участва в заседанията на Комитета за икономическа политика – друг консултативен орган на ЕС, който, в тясно сътрудничество с Икономическия и финансов комитет подготвя работата на Съвета Екофин, със специален акцент върху структурните политики.

И обратно, Договорът предвижда създателите на политики в ЕС да присъстват на заседанията на Управителния съвет на ЕЦБ, без да имат право да гласуват. Съгласно член 284 от ДФЕС председателят на Съвета на ЕС (както и член на Европейската комисия, виж по-долу) може да присъства на заседанията на Управителния съвет, както и да представя предложения за обсъждане (на практика председателят на Еврогрупата присъства на мястото на председателя на Съвета на ЕС).

Отношения с Европейската комисия

Като пазител на Договорите и инициатор на законодателството на ЕС Европейската комисия е друг основен партньор на ЕЦБ. Диалогът между Комисията и ЕЦБ е особено важен предвид ключовата роля на Европейската комисия в координирането на икономическите политики и факта, че тя е натоварена с някои специфични задачи, свързани с Икономическия и паричен съюз (ИПС), като например наблюдение на бюджетната динамика и макроикономическите дисбаланси и свързаните с това доклади пред Съвета на ЕС, както и оценка на състоянието на конвергенция в държавите членки на ЕС с дерогация. Комисията отговаря и за правилното прилагане на общите правила на ЕС, а при необходимост се стреми да наложи тяхното прилагане посредством Съда на Европейския съюз.

Заместник-председателят на Комисията за еврото и социалния диалог, отговарящ също за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, може да присъства на заседанията на Управителния съвет на ЕЦБ, без да има право да гласува. Още връзки се осъществяват в контекста на гореспоменатите заседания на ЕС и органите на еврозоната, в които участват както Комисията, така и ЕЦБ. Двете институции развиха тясно делово сътрудничество и голямо разнообразие от редовни и извънредни контакти на работно равнище (например в области като статистика и платежни системи).

Връзки с Европейския парламент

В демократичните общества политическата независимост е съпътствана от задължение за отчетност. В съответствие с този принцип ЕЦБ трябва да покаже, че действа в границите и в рамките на правомощията, които са ѝ възложени по силата на Договорите. Европейският парламент, който се избира пряко от европейските граждани, изпълнява важна роля в задължението за отчетност на ЕЦБ. По-подробна информация относно изпълнението на задълженията за отчетност на ЕЦБ може да бъде намерена в специализирания раздел за отчетност.

Освен това Европейският парламент участва в процедурата за назначаване на членовете на Изпълнителния съвет на ЕЦБ, като дава становище за кандидатите, препоръчани от Съвета на ЕС (член 283, параграф 2 от ДФЕС).

Връзки със социалните партньори на ЕС

ЕЦБ поддържа контакти и със социалните партньори на ЕС, в частност в рамката на така наречения Макроикономически диалог, въведен от Европейския съвет през юни 1999 г. Диалогът позволява на ЕЦБ да обяснява курса на своята политика и по този начин да допринася за стабилизирането на инфлационните очаквания, както и да получава информация по въпроси от взаимен интерес пряко от социалните партньори.

Ролята на ЕЦБ в реформираната структура за финансов надзор

ЕЦБ активно подкрепя усилията за създаване на по-съгласувана регулаторна и надзорна рамка в държавите членки, в частност чрез създаването на три европейски надзорни органа и на Европейски съвет за системен риск (ЕССР). Според законодателството, прието от Европейския парламент и Съвета на ЕС, на ЕЦБ е възложена задачата да осигурява секретариат за ЕССР и така да му предоставя аналитична, административна и логистична подкрепа.

За допълнителна информация посетете уебсайта на ЕССР.

Ролята на ЕЦБ в рамката за управление на кризи

ЕЦБ съдейства на Европейската комисия и на Европейския механизъм за стабилност (ЕМС) при провеждането на наблюдение на държавите членки, които са поискали финансова пoдкрепа от ЕМС (обхванати от програми държави) или които вече са получили такава подкрепа (държави, приключили програмите) – за повече информация вижте Рамка на политиката на ИПС.

Други връзки

Финансовото управление и интегритет на ЕЦБ са предмет на внимателно наблюдение. Уставът на ЕСЦБ и на ЕЦБ предвижда две нива на външен контрол. От една страна се назначава независим външен одитор, който да извършва одит на годишните отчети на ЕЦБ (член 27.1 от Устава на ЕСЦБ). От друга страна Европейската сметна палата извършва проверка на оперативната ефективност при управлението на ЕЦБ (член 27.2 от Устава на ЕСЦБ). Освен това ЕЦБ попада в обхвата на схемата на ЕС за борба с измамите. Вижте раздела за корпоративно управление.

Подобно на всички останали институции на ЕС ЕЦБ изпълнява решенията на Съда на Европейския съюз.