Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Sammanfattning

Den rådgivande gruppen för teman är en oberoende, multidisciplinär grupp som upprättades under andra halvåret 2021. Denna grupp ska ha en rådgivande funktion och lägga fram förslag till en slutlista för nya teman för framtida eurosedlar. Ledamöterna har utnämnts av Europeiska centralbanken (ECB) efter förslag från nationella centralbanker i euroområdet. Gruppen gick totalt sett igenom 29 teman, vilka baserades på ledamöternas egna idéer och allmänhetens synpunkter. Utvärderingen gjordes mot vissa kriterier. De 29 teman som diskuterades, liksom de kriterier som användes, beskrivs i denna rapport.

Det fanns en bred samsyn bland gruppens ledamöter om att man bör försöka undvika förslag med motiv eller framställningar som i alltför hög grad bygger på en nationell kultur. Ledamöterna ansåg också att teman i görligaste mån bör vara könsneutrala, vilket tidigare ofta inte varit fallet i Europa. Överlag föredrogs tydligt bilder som kan få sedlarna att associeras till ett dynamiskt Europa med människor och natur i stället för att alltför stor vikt läggs vid institutioner eller statiska symboler från det förgångna. Ledamöterna ville gärna föreslå teman som kan förmedla en stark känsla av gemensamma europeiska värderingar och samtidigt väcka ett starkt gensvar hos Europas invånare. Även om ledamöterna är väl medvetna om betydelsen av samtida händelser, tyckte de att det var viktigt att sedlarna var relevanta och igenkännbara för användare under kommande decennier.

Efter ett internt röstningsförfarande har en slutlista med 6 teman tagits fram. Gruppen har enhälligt rangordnat dessa teman enligt följande:

”Europeiska värderingar som avspeglas i naturen”

Beskrivning

På de 6 sedlarna visas Europeiska unionens 6 värderingar såsom de har definierats i Lissabonfördraget: människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstats­principen och mänskliga rättigheter. Här används ett visuellt bildspråk för att förmedla en sjunde värdering: vår koppling till och respekt för miljön och naturen.

Motivering

Europa är inte bara platsen där vi bor, utan också ett koncept. EU är inte heller bara en organisation, utan bygger även på ett antal värderingar.

Här sammanför vi dessa värderingar med naturen, utifrån vilken allt utgår. Vi bejakar ånyo de europeiska värderingarnas vikt som byggstenar i ett mänskligt Europa – för och av människor. Hållbarhet och miljöskydd integreras sedan som ännu en grund­läggande värdering. Dessa är helt naturliga europeiska värderingar.

Fördelar

 • De två huvudidéerna för det här temat – europeiska värderingar och natur – var två av de populäraste temana som föreslogs i fokusgrupperna.
 • Europeiska värderingar inbegriper samtliga länder och invånare i Europa. Temat är tidlöst och gränsöverskridande.

Nackdelar

 • Värderingar är ibland rätt abstrakta begrepp och därför har valet av utformning stor betydelse för om det här temat ska nå framgång. Att återge dessa abstrakta, men ändå så viktiga begrepp på sedlarna är samtidigt något nästan magiskt.

”Fåglar – fria, uthålliga och inspirerande”

Beskrivning

Detta tema har inspirerats av EU:s fågeldirektiv, som har till uppgift att skydda alla 500 vilda fågelarter i EU. Direktivet är en av de allra äldsta EU-rättsakterna inom miljöområdet och ett exempel på hur EU:s 27 medlemsstater tar gemensamt ansvar och samarbetar. Det är även en påminnelse om att vi behöver dela vår kontinent med alla livsformer som upprätthåller vår gemensamma existens. Fåglarna är reella och livfulla i sig och en symbol för vår gemensamma identitet.

Motivering

Fåglar har alltid levt nära människan. Genom att noggrant följa deras rörelsemönster och beteende genom århundradenas lopp har vi lärt oss mycket om miljön och oss själva.

Fåglar bryr sig inte om några landsgränser och har därför alltid stått som symbol för frihet och längtan. Deras bon påminner oss om vår egen önskan att bygga boplatser och samhällen där vi kan skapa oss en framtid. I fågelsången upplever vi hur vi själva värdesätter att få uttrycka oss fritt och vackert. När flyttfåglarna återvänder efter vintern känner vi hopp. De berikar världen utan att plundra den – precis som vi också borde göra.

Fördelar

 • Det här temat har en stark europeisk dimension och förmedlar ett kraftfullt budskap om hållbarhet.
 • Det skapar en emotionell koppling och är tydligt, inkluderande och tidlöst.
 • Det ger en visuellt tilltalande och minnesvärd utformning.
 • Temat visar på mångfalden i Europas natur, landskap och årstider.

Nackdelar

 • En del människor tycker inte om eller är rädda för fåglar (fågelfobi).
 • Vissa länder har redan fågelmotiv på sina sedlar.

”Framtiden är din”

Beskrivning

Det här temat skapar ”porträtt” av framtidens européer. De som avbildas på dessa sedlar står för den kollektiva fantasin där människor skapar sina egna, ännu odefinierade, möjligheter.

Detta tema visar på européernas gränslösa potential och drömmen om att en dag bli avbildad på sedeln.

Motivering

Djupt inne hos varje europé finns de idéer och innovationer som avgör Europas framtid. Europa formas av dina egna tankar, drömmar, färdigheter och uppfinningar. Framtiden är din

Fördelar

 • Detta tema framhäver innovation, idéer och nya perspektiv för Europa.
 • Det kopplar samman det förflutna med nuet och framtiden.
 • Det är inkluderande och väcker känslor.

Nackdelar

 • Det kan ses som ett tema för yngre personer.
 • Det är mycket abstrakt.

”Floder – livets vatten i Europa”

Beskrivning

Genom detta tema kombineras allmänhetens starka önskemål om sedlar som hyllar naturens under i Europa med ett bredare budskap om samhörighet och hållbarhet.

Motivering

Europas floder sträcker sig över nationsgränserna. De förbinder oss – med varandra och med naturen. De utgör en påminnelse om djupt liggande källor till vår gemen­samma tillvaro och utgör även flöden på en dynamisk kontinent i ständig förändring. Dessa vattendrag är en resurs för oss, vilket vi också borde vara för dem.

Fördelar

 • Det här förslaget innefattar värderingar om att vi bör dela med oss och skydda vår omgivning, men temat är inte abstrakt.
 • Floder sträcker sig över gränser.
 • Floder har en förenande funktion och underlättar handel.
 • För Europa och européerna är ett av de viktigaste målen att skydda naturen.
 • Det är ett tidlöst och naturligt vackert tema.

Nackdelar

 • Det finns ingen känslomässig koppling.
 • Det är inget europeiskt tema i egentlig mening.

”Händer – tillsammans skapar vi Europa”

Beskrivning

Det här temat är en tydlig och lättbegriplig bild av EU:s 6 grundvärderingar: människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstatsprincipen och mänskliga rättigheter. Det har även inspirerats av Europeiska unionens motto: ”Förenade i mångfalden”. Människohanden – välkänd för oss alla, men aldrig den andra lik – används för att få dessa abstrakta idéer att kännas mer direkta och mänskliga.

Motivering

I temat ”Händer – tillsammans skapar vi Europa” används ett universellt språk för att hylla mångfald och enhet. Det står för alla som har format Europa genom våra gemen­samma EU-värderingar. Händer har byggt Europa – den fysiska infra­struk­turen, det konstnärliga arvet, litteraturen och mycket annat. Händer bygger, väver, helar, undervisar, vägleder och mycket mer. Händer berättar om arbete, ålder och relationer. De berättar även gemensamma historier om arv, historia och kultur. Det är dags att hylla händerna som har byggt Europa och fortsätter att göra detta varje dag.

Fördelar

 • Ger en känsla av enhet och samhörighet.
 • Lätt att visualisera.
 • Fokus ligger på människor snarare än på länder.
 • Tidlöst – händer får uttrycka mänskliga känslor.
 • Det är ett starkt uttryck för känslomässig samhörighet eftersom händer används för mänsklig beröring.

Nackdelar

 • Symbolerna kan misstolkas. (Det är därför helt avgörande att utformningen blir bra. Man behöver även undersöka antropologiska aspekter för att undvika genanta feltolkningar mellan olika kulturer.)
 • Invånarna känner lättare samhörighet med natur, djur och människor, men detta är något som man kan kompensera för genom att välja en bra utformning. Det är inte omöjligt att integrera sådana aspekter i det här temat och händer är ju så klart också en del av människan.
 • Har vissa likheter med schweiziska franc-sedlar, även om de berättar andra berättelser.

”Vårt Europa, oss själva”

Beskrivning

Vi har alla vår egen historia. Vi skapar vår egen identitet. Men vi har även en gemensam identitet som européer. Genom relationer till andra växer vi som individer, men även som del av ett samhälle.

Detta tema visar på friheten, värderingarna och öppenheten hos människor i Europa.

Motivering

Sedlarna får stå för de europeiska invånarnas individuella och kollektiva liv genom 6 olika dimensioner: att vara, göra, tänka, älska, kommunicera och leva. Det är så här vi kopplar våra innersta jag till den yttre världen, det privata till det offentliga, den egna personen till samhället, den fysiska kroppen till den symboliska sfären.

Fördelar

 • Fokus ligger på det individuella inom ramen för Europa.
 • Öppnar tanken om europeisk identitet för alla (i och utanför Europa).
 • Fokus ligger på individualitet och på den symboliska förståelsen av vad det innebär att vara och höra samman.

Nackdelar

 • Ordet ”identitet” kan missförstås.
 • Mycket abstrakt.

© Europeiska centralbanken. 2023

Postadress 60640 Frankfurt am Main, Tyskland
Telefon +49 69 1344 0
Webbplats www.ecb.europa.eu

Alla rättigheter förbehålls. Återgivning för undervisningsändamål och icke-kommersiella syften är tillåten, under förutsättning att källan anges.

För specifik terminologi hänvisas till ECB glossary (finns endast på engelska).

HTML ISBN 978-92-899-5326-9, doi:10.2866/745807, QB-09-22-410-SV-Q