Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Kopsavilkums

Tēmu konsultatīvā grupa (TKG) ir neatkarīga dažādu nozaru ekspertu grupa, kas tika izveidota 2021. gada 2. pusgadā, lai sniegtu konsultācijas par nākotnes euro banknošu jaunām tēmām un ierosinātu jauno tēmu sarakstu. Tās dalībniekus iecēla Eiropas Centrālā banka (ECB), pamatojoties uz euro zonas nacionālo centrālo banku priekšlikumiem. Konsultatīvā grupa atbilstoši noteiktiem kritērijiem kopumā izvērtēja 29 tēmas – gan balstoties uz grupas dalībnieku idejām, gan sabiedrības ierosinājumiem. 29 izvērtētās tēmas un izmantotie vērtēšanas kritēriji aplūkoti ziņojumā.

TKG dalībnieki bija vienisprātis, ka viņiem būtu jācenšas izvairīties no tādu motīvu vai vēstījumu ierosināšanas, kas pārāk lielā mērā balstās uz kādas vienas valsts kultūru. Dalībnieki arī uzskatīja, ka tēmās nevajadzētu pieļaut dzimumu aizspriedumus, kas bieži raksturīgi Eiropas pagātnes attēlojumā. Kopumā priekšroka tika dota tēliem, kas varētu saistīt banknotes ar dinamisku Eiropu un tās cilvēkiem un dabu, nevis likt nevajadzīgu uzsvaru uz iestādēm vai pagātnes statiskajiem simboliem. TKG dalībnieki vēlējās ierosināt tēmas, kas paustu skaidru izpratni par kopējām Eiropas vērtībām un vienlaikus spēcīgi atbalsotos Eiropas iedzīvotāju sirdīs. TKG dalībnieki, lieliski apzinoties aktuālo notikumu būtiskumu, arī atzina, ka banknotēm jābūt atbilstošām un atpazīstamām lietotājiem nākamajos gadu desmitos.

Iekšējā balsošanā tika izraudzītas sešas tēmas. Grupa pilnībā atbalstīja šādu tēmu reitingu.

Dabā atspoguļotās Eiropas vērtības

Apraksts

Uz sešām banknotēm atainotas sešas Eiropas Savienības vērtības, kas definētas Lisabonas līgumā – cilvēka cieņa, brīvība, demokrātija, vienlīdzība, tiesiskums un cilvēktiesības. Mēs izmantosim vizuālus attēlus, lai atainotu septīto vērtību – mūsu saistību ar apkārtējo vidi un dabu, kā arī cieņu pret to.

Stāsts

Eiropa nav tikai dzīvesvieta, tā ir arī ideja. Savukārt ES ir ne vien organizācija, bet arī vērtību kopums.

Mēs apvienojam šīs vērtības un dabu kā viena un tā paša ētikas pamatprincipa sastāvdaļas. Mēs vēlreiz apstiprinām, ka Eiropas vērtības ir būtisks cilvēkiem domāts Eiropas pamatelements, ko veidojuši paši cilvēki. Ilgtspējība un vides aizsardzība tiek pievienota kā papildu pamatvērtība. Tās, protams, ir Eiropas vērtības.

Priekšrocības

 • Šīs tēmas divas pamatidejas – Eiropas vērtības un daba – bija divas populārākās tēmas, kas tika ierosinātas fokusa grupās.
 • Eiropas vērtības iekļauj visas Eiropas nācijas un iedzīvotājus. Šī tēma ir mūžīga un pārsniedz visas robežas.

Trūkumi

 • Ņemot vērā, ka vērtības ir visai abstrakti jēdzieni, šīs tēmas sekmīga īstenošana būs lielā mērā atkarīga no vērtību atspoguļošanai izvēlētā dizaina. Vienlaikus šādu abstraktu, taču ārkārtīgi būtiski jēdzienu atainošana uz banknotēm ir brīnišķīga iespēja.

Putni – brīvi, noturīgi un iedvesmojoši

Apraksts

Šo tēmu iedvesmojusi ES Putnu direktīva, kuras mērķis ir aizsargāt visas 500 ES dzīvojošās savvaļas putnu sugas. Šī direktīva ir viens no vecākajiem ES vides tiesību aktiem un tā ir ES 27 dalībvalstu kopējās atbildības un sadarbības piemērs. Tā arī atgādina mums, ka mēs dalām šo kontinentu ar visām dzīvības formām, kas nodrošina mūsu kopīgo eksistenci. Šie putni ir reāli un spilgti paši par sevi, kā arī mūsu kolektīvās identitātes simbols.

Stāsts

Putni vienmēr dzīvojuši blakus cilvēkiem. Gadsimtu garumā, uzmanīgi vērojot putnu izskatu un uzvedību, esam daudz uzzinājuši par apkārtējo vidi un sevi.

Putniem valstu robežas neko nenozīmē, tāpēc tie vienmēr simbolizējuši brīvību un iedvesmu. Putnu ligzdas mums atgādina par pašu vēlmi veidot ēkas un sabiedrības, lai varētu rūpēties par nākotni. Putnu dziesmās mēs saklausām pašu prieku par brīvu un skaistu izpausmi. Gājputnu atgriešanās liek mums izjust cerības. Putni bagātina pasauli, to nenoplicinot, – tā būtu jādara arī mums.

Priekšrocības

 • Šai tēmai ir spēcīga Eiropas dimensija un skaidrs ilgtspējības vēstījums.
 • Tā rada emocionālu saiti un ir saprotama, iekļaujoša un mūžīga.
 • Šai tēmai iespējams veidot vizuāli patīkamu un neaizmirstamu dizainu.
 • Tā atklāj Eiropas dabas, ainavu un gadalaiku dažādību.

Trūkumi

 • Dažiem cilvēkiem putni nepatīk vai izraisa bailes (ornitofobija).
 • Vairākām citām valstīm uz banknotēm attēloti putni.

Jums pieder nākotne

Apraksts

Šī tēma veido nākotnes eiropiešu "portretus". Šo banknošu nesēji ir kolektīvās iztēles nesēji, kurā cilvēki rada savas vēl nedefinētās iespējas.

Šī tēma demonstrē eiropiešu neierobežoto potenciālu un sapni kādudien tikt attēlotiem uz banknotes.

Stāsts

Katrs eiropietis dziļi sevī nēsā idejas un inovācijas, kas noteiks Eiropas nākotni. Eiropu veido jūsu domas, jūsu sapņi, jūsu prasmes un jūsu izgudrojumi. Jums pieder nākotne.

Priekšrocības

 • Tēma fokusējas uz inovācijām, idejām un jaunām Eiropas perspektīvām.
 • Tā saista pagātni ar tagadni un nākotni.
 • Tā ir iekļaujoša un emocionāla.

Trūkumi

 • Šo tēmu varētu uztvert kā tēmu jauniešiem.
 • Tā ir ļoti abstrakta.

Upes – Eiropas dzīvības āderes

Apraksts

Šī tēma apvieno sabiedrības spēcīgo vēlmi pēc banknotēm, kas cildina Eiropas dabas brīnumus, ar plašāku vēstījumu par savstarpējām saiknēm un ilgtspēju.

Stāsts

Eiropas upes šķērso robežas. Tās vieno mūs ar citiem cilvēkiem un ar dabu. Tās mums atgādina par mūsu kopējās dzīves dziļajiem avotiem, kā arī atspoguļo dinamiska, pastāvīgi mainīga kontinenta plūdumu un strāvojumu. Tās mūs uztur, un mums savukārt jāuztur tās.

Priekšrocības

 • Šis priekšlikums iekļauj vērtības, kas ir mums kopējas un aizsargājamas, taču tēma nav abstrakta.
 • Upes brīvi šķērso robežas.
 • Upes savieno un veicina tirdzniecību.
 • Dabas aizsardzība ir viens no būtiskākajiem Eiropas un eiropiešu mērķiem.
 • Mūžīgs un dabisks skaistums.

Trūkumi

 • Trūkst emocionālas piesaistes.
 • Tēma, kas nav gluži saistīta ar Eiropu.

Rokas – kopā ceļam Eiropu

Apraksts

Tēma fiziski un viegli saprotami atspoguļo ES sešas pamatvērtības – cilvēka cieņu, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un cilvēktiesības. To iedvesmo arī Eiropas Savienības vadmotīvs "Vienoti dažādībā". Cilvēka roka – mums pazīstama, taču katram cilvēkam atšķirīga – izmantota, lai šīs abstraktās idejas padarītu tuvākas un cilvēcīgākas.

Stāsts

Tēmai "Rokas – kopā ceļam Eiropu" izmantota universāla valoda, lai cildinātu dažādību un vienotību. Tā ietver ikvienu, kurš ar mūsu kopējo ES vērtību palīdzību veidojis Eiropu. Eiropu uzcēlušas rokas – tās fizisko infrastruktūru, tās māksliniecisko mantojumu, tās literatūru un daudzas citas iezīmes. Rokas ceļ, auž, dziedē, māca, vada un dara vēl daudz ko citu. Rokas stāsta par darbu, mūžu un attiecībām. Tām ir kopīgi stāsti par mantojumu, vēsturi un kultūru. Pienācis laiks godināt rokas, kuras uzcēlušas Eiropu un turpina to darīt ik dienas.

Priekšrocības

 • Sniedz vienotības un kopības sajūtu.
 • Viegli vizualizējama tēma.
 • Stāstījums balstīts uz cilvēkiem, nevis valstīm.
 • Mūžīga tēma – rokas kā cilvēka emociju paudējas.
 • Tā ir ļoti spēcīga emocionālā saikne, jo rokas ir cilvēka pieskāriena instruments.

Trūkumi

 • Simbolus iespējams pārprast. (Ļoti svarīgs ir labs dizains. Būtu nepieciešama arī antropoloģisko aspektu izpēte, lai izvairītos no mulsinošiem pārpratumiem starp kultūrām.)
 • Cilvēki daudz vieglāk veido saiti ar dabu, dzīvniekiem un cilvēkiem, taču šo jautājumu var atrisināt ar laba dizaina palīdzību. Tēma neizslēdz iespēju iekļaut šos aspektus un, protams, rokas pieder cilvēkiem.
 • Zināma līdzība ar Šveices franka banknotēm, lai gan to vēstījums atšķiras.

Mūsu Eiropa, mēs paši

Apraksts

Mums katram ir savs stāsts. Mēs katrs veidojam savu identitāti. Taču mums ir arī kopēja – eiropiešu – identitāte. Mēs attīstāmies ne tikai kā indivīdi, bet arī kā sabiedrības daļa savstarpējās attiecībās.

Šī tēma liecina par Eiropas iedzīvotāju brīvību, vērtībām un atvērtību.

Stāsts

Banknotes atspoguļo Eiropas iedzīvotāju individuālo un kolektīvo dzīvi sešās dažādās dimensijās – būt, darīt, domāt, mīlēt, komunicēt un dzīvot. Šādi mūsu iekšējā pasaule saskaras ar ārējo pasauli, privātais ar publisko, personiskais ar sabiedrību, fiziskais ķermenis ar simbolisko telpu.

Priekšrocības

 • Tēma fokusējas uz indivīdu Eiropas ietvaros.
 • Tā atklāj Eiropas identitātes ideju ikvienam (Eiropā un visā pasaulē).
 • Tā vērsta uz individualitāti un simbolisko būtības un kopības izpratni.

Trūkumi

 • Potenciāli pārpratumi saistībā ar jēdzienu "identitāte".
 • Ļoti abstrakta tēma.

© Eiropas Centrālā banka, 2023

Pasta adrese: 60640 Frankfurt am Main, Germany
Tālrunis: +49 69 1344 0
Interneta vietne: www.ecb.europa.eu

Visas tiesības rezervētas. Atļauta pārpublicēšana izglītības un nekomerciālos nolūkos, norādot avotu.

Terminus un saīsinājumus sk. ECB Glossary (tikai angļu valodā).

HTML ISBN 978-92-899-6132-5, doi:10.2866/930406, QB-03-23-246-LV-Q