SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
  • PRESSEMEDDELELSE
  • 30. januar 2020

ECB's tegnede kapital forbliver uændret, efter at Bank of England forlader Det Europæiske System af Centralbanker

  • ECB's samlede tegnede kapital forbliver 10,8 mia. euro.
  • ECB tilbagebetaler Bank of Englands andel af indbetalt kapital (58 mio. euro).
  • Bank of Englands andel af ECB's tegnede kapital vil blive fordelt på de resterende nationale centralbanker.

Den Europæiske Centralbank (ECB) vil holde sin tegnede kapital uændret på 10,8 mio. euro, efter at Bank of England forlader Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB). Bank of Englands nuværende andel på 14,3 pct. af ECB's tegnede kapital vil blive fordelt på de nationale centralbanker både i og uden for euroområdet.

Bank of England træder ud af ESCB som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union. Bank of England ejer 14,3 pct. af ECB's tegnede kapital, hvoraf 3,75 pct. – svarende til 58 mio. euro – er indbetalt. Dette beløb tilbagebetales af ECB i henhold til betingelserne i udtrædelsesaftalen mellem Det Forenede Kongerige og EU.

Som følge heraf bliver ECB's tegnede kapital fordelt blandt de øvrige nationale centralbanker på grundlag af en opdateret fordelingsnøgle for kapitalindskud i ECB. Vægtene genberegnes på grundlag af de enkelte landes andele af henholdsvis Den Europæiske Unions samlede befolkning og bruttonationalprodukt (BNP), efter at Det Forenede Kongerige forlader EU.

De nationale centralbanker i euroområdet indbetaler 100 pct. af den tegnede kapital i ECB, mens de nationale centralbanker uden for euroområdet indbetaler 3,75 pct. Da de nationale centralbanker i euroområdets andele bliver større og skal indbetales fuldt ud, fører dette til en forøgelse af ECB's indbetalte kapital fra 7.659 mio. euro i 2020 til 8.880 mio. euro i 2022 som vist i nedenstående tabel. ECB's indbetalte kapital forbliver uændret det år, hvor Det Forenede Kongerige træder ud af EU, da de resterende nationale centralbanker dækker den kapital, nemlig 58 mio. euro, som skal tilbagebetales til Bank of England. De nationale centralbanker i euroområdet indbetaler deres større andele i den tegnede kapital fuldt ud i to årlige rater, den første i 2021. Disse ændringer fremgår på de nationale centralbankers balance som en investering.

Fordeling af bidragene efter Brexit

Nationale centralbanker i euroområdet

Fordelingsnøgle

Tegnet kapital

Indbetalt kapital

2020

2021

2022

Pct.

EUR

EUR

EUR

EUR

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

2,9630

320.744.959

276.290.917

298.517.938

320.744.959

Deutsche Bundesbank

21,4394

2.320.816.566

1.999.160.135

2.159.988.350

2.320.816.566

Eesti Pank

0,2291

24.800.091

21.362.892

23.081.492

24.800.091

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

1,3772

149.081.997

128.419.794

138.750.896

149.081.997

Bank of Greece

2,0117

217.766.667

187.585.028

202.675.847

217.766.667

Banco de España

9,6981

1.049.820.011

904.318.913

977.069.462

1.049.820.011

Banque de France

16,6108

1.798.120.274

1.548.907.580

1.673.513.927

1.798.120.274

Banca d'Italia

13,8165

1.495.637.102

1.288.347.435

1.391.992.268

1.495.637.102

Central Bank of Cyprus

0,1750

18.943.762

16.318.228

17.630.995

18.943.762

Latvijas Banka

0,3169

34.304.447

29.549.980

31.927.214

34.304.447

Lietuvos bankas

0,4707

50.953.308

43.891.372

47.422.340

50.953.308

Banque centrale du Luxembourg

0,2679

29.000.194

24.980.876

26.990.535

29.000.194

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

0,0853

9.233.731

7.953.971

8.593.851

9.233.731

De Nederlandsche Bank

4,7662

515.941.487

444.433.941

480.187.714

515.941.487

Oesterreichische Nationalbank

2,3804

257.678.468

221.965.204

239.821.836

257.678.468

Banco de Portugal

1,9035

206.054.010

177.495.700

191.774.855

206.054.010

Banka Slovenije

0,3916

42.390.728

36.515.533

39.453.130

42.390.728

Národná banka Slovenska

0,9314

100.824.116

86.850.273

93.837.195

100.824.116

Suomen Pankki – Finlands Bank

1,4939

161.714.781

139.301.721

150.508.251

161.714.781

Nationale centralbanker i euroområdet i alt

81,3286

8.803.826.700

7.583.649.493

8.193.738.097

8.803.826.700

Българска народна банка (Bulgariens Nationalbank)

0,9832

106.431.470

3.991.180

3.991.180

3.991.180

Česká národní banka

1,8794

203.445.183

7.629.194

7.629.194

7.629.194

Danmarks Nationalbank

1,7591

190.422.699

7.140.851

7.140.851

7.140.851

Hrvatska narodna banka

0,6595

71.390.922

2.677.160

2.677.160

2.677.160

Magyar Nemzeti Bank

1,5488

167.657.709

6.287.164

6.287.164

6.287.164

Narodowy Bank Polski

6,0335

653.126.802

24.492.255

24.492.255

24.492.255

Banca Naţională a României

2,8289

306.228.625

11.483.573

11.483.573

11.483.573

Sveriges riksbank

2,9790

322.476.961

12.092.886

12.092.886

12.092.886

Nationale centralbanker uden for euroområdet i alt

18,6714

2.021.180.370

75.794.264

75.794.264

75.794.264

I alt

100,0000

10.825.007.070

7.659.443.757

8.269.532.360

8.879.620.963

På grund af afrunding stemmer totalerne ikke nødvendigvis overens.

Henvendelser fra medierne kan rettes til William Lelieveldt, tlf.: +49 69 1344 7316.

Anm.:

  • Yderligere oplysninger om ECB's kapital
  • Explainer: Hvem ejer ECB?
  • ESCB's og ECB's årsregnskaber
  • De relevante retsakter om de nationale centralbankers bidrag til ECB's kapital efter brexit vil blive offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende 1. februar 2020.
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt