Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
 • TISKOVÁ ZPRÁVA

ECB přijímá další kroky v začleňování aspektů změny klimatu do operací své měnové politiky

4. července 2022

 • ECB bude změnu klimatu zohledňovat ve svých nákupech podnikových dluhopisů, ve svém rámci pro zajištění, ve svých požadavcích na zveřejňování informací a v řízení rizik, a to v souladu se svým klimatickým akčním plánem.
 • Opatření mají za cíl snížit v rozvaze Eurosystému finanční riziko spojené se změnou klimatu a podporovat transparentnost a zelenou transformaci ekonomiky.
 • Opatření budou pravidelně revidována s cílem ověřovat jejich vhodnost pro daný účel a to, zda odpovídají cílům Pařížské dohody a cílům EU v oblasti klimatické neutrality.

Rada guvernérů Evropské centrální banky (ECB) rozhodla přijmout další kroky k začlenění aspektů změny klimatu do rámce Eurosystému pro měnovou politiku. Rozhodla upravit objem držených podnikových dluhopisů v portfoliích měnové politiky Eurosystému ve svém rámci pro zajištění, zavést požadavky na zveřejňování informací v souvislosti s klimatem a zdokonalit své postupy řízení rizik.

Tato opatření jsou koncipována v plném souladu s prvořadým cílem Eurosystému zachovávat cenovou stabilitu. Mají za cíl lépe zohlednit klimatické finanční riziko v rozvaze Eurosystému, a pokud jde o náš druhořadý cíl, podpořit zelenou transformaci ekonomiky v souladu s cíli EU týkajícími se klimatické neutrality. Naše opatření navíc působí jako pobídky podnikům a finančním institucím k větší transparentnosti, co se týče jejich emisí uhlíku, a k jejich snižování.

„Těmito rozhodnutími proměňujeme naše odhodlání bojovat se změnou klimatu v reálné činy,“ uvedla prezidentka ECB Christine Lagardeová. „V rámci našeho mandátu přijímáme další konkrétní kroky k začlenění aspektů změny klimatu do našich měnověpolitických operací. A součástí našeho vyvíjejícího se klimatického programu budou další kroky ke sladění naší činnosti s cíli Pařížské dohody.“

Přijata byla následující konkrétní opatření:

 • Držba podnikových dluhopisů: Eurosystém má za cíl postupně dekarbonizovat jím držené portfolio podnikových dluhopisů, a to po trajektorii, která je v souladu s cíli Pařížské dohody. Za tímto účelem se bude Eurosystém v tomto portfoliu přiklánět k emitentům s lepší klimatickou výkonností formou reinvestic značných splacených částek očekávaných během příštích let. Lepší klimatická výkonnost bude měřena s ohledem na nižší emise skleníkových plynů, ambicióznější cíle snižování uhlíkových emisí a lepší zveřejňování klimatických informací.
  Přikláněním se je myšleno zvyšování podílu aktiv v rozvaze Eurosystému emitovaných podniky s lepší klimatickou výkonností oproti podílu těch s horší klimatickou výkonností. Cílem je zmírnit klimatická finanční rizika v rozvaze Eurosystému. Poskytuje rovněž pobídky emitentům ke zlepšování způsobu zveřejňování informací a snižování jejich emisí uhlíku v budoucnu.
  ECB očekává, že tato opatření bude uplatňovat od října 2022 a další podrobnosti budou dány k dispozici krátce před tím. ECB začne zveřejňovat s klimatem související informace o svém portfoliu podnikových dluhopisů pravidelně od prvního čtvrtletí roku 2023.
  V každém případě bude objem nákupů podnikových dluhopisů určován pouze na základě měnověpolitických faktorů a jejich úlohy při dosahování inflačního cíle ECB.
 • Rámec zajištění: Eurosystém bude omezovat podíl aktiv emitovaných subjekty s velkou uhlíkovou stopou, která mohou jednotlivé protistrany použít jako zajištění při získávání úvěrů od Eurosystému. Nový režim limitů má za cíl snížit klimatická finanční rizika v úvěrových operacích Eurosystému. Zpočátku bude Eurosystém uplatňovat taková omezení pouze na obchodovatelné dluhové nástroje emitované podniky mimo finanční sektor (nefinanční podniky). Je možné, že do nového režimu limitů budou spadat také další třídy aktiv, až se zlepší kvalita klimatických údajů. Očekává se, že toto opatření bude zavedeno před koncem roku 2024 za předpokladu, že budou splněny nezbytné technické předpoklady. Aby Eurosystém motivoval banky a další protistrany k včasné přípravě, provede testy režimu limitů ještě před jeho samotným zavedením. Další podrobnosti včetně časového průběhu budou včas sděleny.
  Dále bude Eurosystém počínaje letošním rokem brát v úvahu klimatická rizika při přezkumu srážek uplatněných na podnikové dluhopisy použité jako zajištění. Srážky jsou snížením hodnoty zajištění na základě jeho rizikovosti.
  V každém případě všechna opatření zajistí výraznou disponibilitu zajištění i do budoucna a měnová politika tak bude moci být nadále prováděna efektivně.
 • Požadavky na zveřejňování klimatických údajů u zajištění: Eurosystém bude jako zajištění ve svých úvěrových operacích přijímat pouze obchodovatelná aktiva a úvěrové pohledávky od podniků a dlužníků, které splňují požadavky směrnice o podávání zpráv podniků o udržitelnosti (CSRD) (po plném provedení směrnice). Vzhledem ke zpoždění provádění CSRD se očekává, že nová kritéria způsobilosti budou platit od roku 2026.
  Tento požadavek se bude vztahovat na všechny podniky v působnosti CSRD. Pomůže zlepšit postupy při zveřejňování informací a vytvářet lepší údaje pro finanční instituce, investory a občanskou společnost.
  Aby ECB zúčastněné strany motivovala k brzkému dodržování nových pravidel, provede testy rok před jejich samotným uplatněním.
  Značná část aktiv, která mohou být použita jako zajištění v úvěrových operacích Eurosystému, např. cenné papíry zajištěné aktivy a kryté dluhopisy, však do působnosti směrnice CSRD nespadá. S cílem zajistit řádné hodnocení klimatických finančních rizik také pro tato aktiva Eurosystém podporuje lepší a harmonizované zveřejňování s klimatem souvisejících údajů o nich a jako katalyzátor úzce spolupracuje s příslušnými orgány, aby se tak stalo.
 • Hodnocení a řízení rizik: Eurosystém dále zdokonalí své nástroje a schopnosti hodnocení rizik, aby lépe odrážely klimatická rizika. Analýza ECB například ukázala, že i přes pokrok, který ratingové agentury již dosáhly, stále nejsou stávající standardy zveřejňování informací uspokojující.
  S cílem zlepšit externí hodnocení klimatických rizik bude Eurosystém u ratingových agentur prosazovat, aby zvýšily transparentnost způsobu, jakým začleňují klimatická rizika do svých ratingových hodnocení, a vynaložily větší úsilí, pokud jde o požadavky na zveřejňování informací o klimatických rizicích. Na toto téma udržuje Eurosystém úzký dialog s příslušnými orgány.
  Dále Eurosystém odsouhlasil soubor společných minimálních standardů, jakým způsobem by měly interní hodnotící systémy národních centrálních bank zahrnovat klimatická rizika do svých ratingových hodnocení. Tyto standardy vstoupí v platnost do konce roku 2024.

Pokud jde o další vývoj, Rada guvernérů je odhodlána pravidelně přezkoumávat všechna výše popsaná opatření. Bude-li to nezbytné, jejich účinky vyhodnotí a opatření přizpůsobí s cílem: 1) potvrdit, že nadále splňují cíle měnové politiky, 2) zajistit – v rámci svého mandátu –, aby příslušná opatření nadále podporovala trajektorii dekarbonizace, a byly tak dosaženy cíle Pařížské dohody a klimatické neutrality přijaté EU, 3) reagovat na budoucí zdokonalování klimatických údajů a modelování klimatických rizik nebo na změny v právních předpisech a 4) řešit další výzvy v oblasti životního prostředí, a to v rámci mandátu pro cenovou stabilitu.

Je nezbytné, aby podniky a vlády přispěly svým dílem k řešení klimatických rizik zlepšením postupů zveřejňování informací a přijetím opatření navazujících na jejich závazky snížit emise uhlíku.

Výše popsaná rozhodnutí jsou součástí klimatického akčního plánu, který byl oznámen v červenci 2021. Úsilí ECB pokračuje směrem, který byl popsán v klimatickém plánu, a je možné, že bude třeba přistoupit ke sladění, pokud se změní harmonogram právních předpisů EU.

ECB dále zahrnuje aspekty změny klimatu do dalších oblastí své činnosti, než je měnová politika, kterými jsou např. bankovní dohled, finanční stabilita, hospodářská analýza, statistické údaje a udržitelnost podniků. Tento náš závazek má za cíl dosáhnout skutečného přínosu třemi způsoby: 1) řízením a zmírňováním finančního rizika změny klimatu a hodnocením jejího hospodářského dopadu, 2) prosazováním udržitelného financování k podpoře řádné transformace na nízkouhlíkovou ekonomiku a 3) sdílením našich odborných poznatků s cílem pomoci dosahovat změn ekonomického chování.

Přehled aktuálních kroků je k dispozici v celounijní klimatické agendě (viz příloha).

Na dotazy médií odpoví Daniel Weber, tel.: +49 172 8344 539.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média