Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Защо е независима ЕЦБ?

12 януари 2017 г.

Политическата независимост на ЕЦБ е от решаващо значение за нейната първостепенна цел – поддържането на ценова стабилност. Това е крайъгълният камък на паричната система на еврозоната.

Защо е необходимо централната банка да бъде независима?

Централните банки невинаги са били независими, но с времето се е оформила ясна тенденция за отделяне на паричната политика от пряко политическо влияние. Много емпирични данни и теоретични анализи показват, че независима централна банка е по-способна да поддържа нисък темп на инфлацията.

Като пазители на ценовата стабилност централните банки изграждат основата за нормално функционираща и стабилна икономика. Ако правителството може да контролира пряко централната банка, политиците може да се изкушат да променят лихвените проценти в свой интерес, така че да предизвикват краткосрочни икономически възходи, или да използват пари на централната банка за финансиране на популярни мерки на политиката. В дългосрочен план това може сериозно да навреди на икономиката.

За да се гарантира, че ЕЦБ ще действа в най-добър интерес на европейските граждани, тя целенасочено е създадена като независима институция. Договорът за функционирането на Европейския съюз ѝ определя много ясен и ограничен мандат да поддържа ценовата стабилност в еврозоната. По този начин ЕЦБ може да провежда парична политика, която стимулира икономическия растеж и създаването на работни места в Европа.

Кои са основните стълбове на независимостта на ЕЦБ?

Институционалната рамка на единната парична политика предпазва ЕЦБ от всякакво политическо влияние. Независимостта на ЕЦБ почива на пет основни стълба, регламентирани в Устава на Европейската система на централните банки и в Договора за функционирането на Европейския съюз.

Институционална независимост

Съгласно Договора ЕЦБ няма право да търси или приема указания от която и да е институция, правителство или друг орган. Същевременно правителствата на държавите членки и другите институции на ЕС нямат право да оказват влияние върху органите на ЕЦБ за вземане на решения.

Персонална независимост

Уставът защитава персоналната независимост на членовете на Изпълнителния съвет на ЕЦБ. Те се назначават за осемгодишен мандат, който не може да бъде подновяван, и могат да бъдат уволнявани само в случай на сериозно нарушение. Това им позволява да вземат решения отговорно и обективно.

Функционална и оперативна независимост

В Устава на ЕЦБ са предоставени всички необходими компетенции за постигане на основната ѝ цел – ценова стабилност. За тази цел Евросистемата има изключителните правомощия по паричната политика в еврозоната. Освен това на ЕЦБ не ѝ е разрешено да кредитира пряко публичния сектор. Това я предпазва от натиск от страна на органите на публичната власт.

Финансова и организационна независимост

За да се ограничи още повече външното влияние върху Евросистемата, ЕЦБ и националните централни банки имат собствени финансови ресурси и приходи. Уставът позволява на ЕЦБ да организира вътрешното си устройство по своя преценка. Тази автономност дава възможност на Евросистемата да изпълнява всички свои задачи според изискванията.

Юридическа независимост

И накрая, ЕЦБ има собствена правосубектност. Това ѝ позволява при необходимост да предявява искове пред Съда на Европейския съюз, за да утвърди независимостта си.

Как се осигурява задължението на ЕЦБ за отчетност?

Отчетността е необходимо допълнение към независимостта на централните банки. Ето защо ЕЦБ обяснява своите решения и основанията за тях пред гражданите на ЕС и техните избрани представители. Така например, председателят на ЕЦБ редовно се явява на изслушвания пред Комисията по икономически и парични въпроси на Европейския парламент. Членовете на Европейския парламент могат също така да отправят към ЕЦБ писмени въпроси.

Какво е задължението за отчетност на ЕЦБ?

Като цяло, петте стълба на независимостта позволяват на ЕЦБ да провежда паричната политика независимо и ефективно. Същевременно изчерпателна рамка осигурява изпълнението на нейното задължение за отчетност. Така ЕЦБ може да изпълнява първостепенната си цел по отношение на ценовата стабилност и да действа в интерес на гражданите на еврозоната и на европейската икономика.