Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Prečo je ECB nezávislá?

12. januára 2017

Politická nezávislosť ECB slúži ako nástroj na plnenie jej hlavného cieľa – udržiavania cenovej stability. Je základným kameňom menového systému eurozóny.

Prečo je nezávislosť centrálnej banky potrebná?

Centrálne banky neboli nezávislé odjakživa, ale postupom času sa vykryštalizovala jasná tendencia oddeľovať menovú politiku od priameho politického vplyvu. Rozsiahle empirické poznatky i teoretické analýzy dokazujú, že nezávislé centrálne banky dokážu úspešnejšie udržiavať nízku mieru inflácie.

Centrálne banky ako strážcovia cenovej stability vytvárajú základ pre zdravé a stabilné hospodárstvo. Ak by vlády mali nad centrálnymi bankami priamu kontrolu, politici by mohli byť v pokušení meniť úrokové sadzby vo svoj prospech s cieľom vyvolať krátkodobý hospodársky rozmach alebo používať peniaze centrálnej banky na financovanie populárnych politických krokov. To by hospodárstvo z dlhodobého hľadiska vážne poškodilo.

ECB bola zámerne zriadená ako nezávislá inštitúcia, aby konala v najlepšom záujme občanov Európy. Zmluva o fungovaní EÚ dáva ECB veľmi jasný a obmedzený mandát na udržiavanie cenovej stability v eurozóne. ECB vďaka tomu môže viesť menovú politiku, ktorá podporuje ekonomický rast a tvorbu pracovných miest v Európe.

Aké sú hlavné piliere nezávislosti ECB?

Inštitucionálny rámec jednotnej menovej politiky chráni ECB pred politickým vplyvom akéhokoľvek druhu. Nezávislosť ECB je postavená na piatich pilieroch zakotvených v Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Zmluve o fungovaní EÚ.

Inštitucionálna nezávislosť

Podľa zmluvy ECB nesmie žiadať ani prijímať pokyny od žiadnej inej inštitúcie, vlády či iného orgánu. Vlády členských štátov a iné inštitúcie EÚ zároveň nesmú ovplyvňovať rozhodovacie orgány ECB.

Personálna nezávislosť

Štatút chráni personálnu nezávislosť členov Výkonnej rady ECB. Sú vymenúvaní na jednorazové osemročné funkčné obdobie a z funkcie môžu byť odvolaní len v prípade závažného pochybenia. Vďaka tomu môžu rozhodovať zodpovedne a objektívne.

Funkčná a prevádzková nezávislosť

Štatút Európskej centrálnej banke udeľuje všetky potrebné právomoci na plnenie jej hlavného cieľa – udržiavania cenovej stability. V záujme jeho dosiahnutia má Eurosystém výlučnú kompetenciu určovať menovú politiku v eurozóne. ECB navyše nesmie priamo poskytovať úvery verejnému sektoru. To ju chráni pred tlakom orgánov verejnej správy.

Finančná a organizačná nezávislosť

Na ďalšie obmedzenie vonkajšieho vplyvu na Eurosystém majú ECB a národné centrálne banky svoje vlastné finančné prostriedky a príjem. Štatút ECB umožňuje usporiadať si svoju vnútornú štruktúru podľa vlastného uváženia. Takáto autonómia umožňuje Eurosystému vykonávať všetky úlohy podľa potreby.

Právna nezávislosť

V neposlednom rade má ECB svoju vlastnú právnu subjektivitu. Vďaka tomu môže podávať žaloby na Súdnom dvore Európskej únie a v prípade potreby si tak chrániť svoju nezávislosť.

Ako ECB plní svoju zodpovednosť?

Zodpovednosť je nevyhnutnou súčasťou nezávislosti centrálnej banky. ECB preto svoje rozhodnutia vysvetľuje a zdôvodňuje občanom EÚ a ich zvoleným zástupcom. Prezident ECB sa zároveň zúčastňuje na štvrťročných vypočutiach Výboru Európskeho parlamentu pre hospodárske a menové veci. Členovia Európskeho parlamentu tiež môžu ECB adresovať písomné otázky.

Ako sa ECB zodpovedá za svoje kroky?

Päť pilierov nezávislosti tak ECB spolu umožňuje viesť menovú politiku autonómne a efektívne. Na zaistenie zodpovednosti ECB je súčasne zavedený komplexný rámec opatrení. Vďaka tomu môže ECB sledovať svoj hlavný cieľ – cenovú stabilitu – a konať v najlepšom záujme občanov eurozóny a európskeho hospodárstva.