Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Varför är ECB oberoende?

12 januari 2017

ECB:s politiska oberoende är av avgörande betydelse för huvudmålet att upprätthålla prisstabilitet. Det är en hörnpelare i euroområdets monetära system.

Varför är det nödvändigt att en centralbank är oberoende?

Centralbanker har inte alltid varit oberoende men det har genom åren skett en tydlig utveckling mot att skilja penningpolitiken från direkt politiskt inflytande. Omfattande empiriska undersökningar och teoretiska analyser har visat att oberoende centralbanker är bättre på att upprätthålla låg inflation.

Centralbanker är prisstabilitetens väktare och utgör därmed grunden för en sund och stabil ekonomi. Om regeringar hade direkt kontroll över centralbankerna, skulle politiker kunna bli frestade att ändra räntorna till sin fördel för att därigenom skapa kortsiktiga konjunkturuppgångar eller använda centralbankspengarna till att finansiera populärpolitiska åtgärder. Detta skulle skada ekonomin allvarligt på lång sikt.

För att säkerställa att ECB agerar för den europeiska befolkningens bästa, har den specifikt inrättats som en oberoende institution. Genom fördraget om Europeiska unionens funktionssätt har ECB fått mycket tydliga och avgränsade befogenheter för att upprätthålla prisstabilitet i euroområdet. Det gör att ECB kan föra en penningpolitik som främjar ekonomisk tillväxt och sysselsättning i Europa.

Vilka är de viktigaste pelarna i ECB:s oberoende?

Den institutionella ramen för den gemensamma penningpolitiken skyddar ECB mot alla typer av politisk påverkan. ECB:s oberoende består av fem huvudpelare som återspeglas i Europeiska centralbankssystemets stadgar och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Institutionellt oberoende

I fördraget fastslås att ECB inte får begära eller ta emot instruktioner från någon institution eller regering eller något annat organ. Medlemsstaters regeringar eller andra EU-institutioner får inte heller påverka ECB:s beslutande organ.

Personligt oberoende

Stadgan skyddar det personliga oberoendet för ledamöterna i ECB:s direktion. De tillsätts för en mandatperiod på åtta år som inte kan förlängas och de kan endast avsättas från sin tjänst vid allvarlig försummelse. Det gör att de kan fatta ansvarsfulla och oberoende beslut.

Funktionellt och operativt oberoende

Genom stadgan har ECB tilldelats de behörigheter och befogenheter den behöver för att uppfylla sitt huvudmål; att upprätthålla prisstabilitet. Eurosystemet har för det ändamålet ensamrätt att bedriva penningpolitik i euroområdet. Dessutom får ECB inte ge lån direkt till den offentliga sektorn. Det skyddar ECB mot press från offentliga myndigheter.

Finansiellt och organisatoriskt oberoende

För att begränsa påverkan utifrån på Eurosystemet har ECB och de nationella centralbankerna sina egna finansiella resurser och inkomster. Enligt stadgan får ECB organisera sin interna struktur som den anser lämpligt. Denna självständighet gör det möjligt för Eurosystemet att utföra alla sina uppgifter på erforderligt sätt.

Juridiskt oberoende

Slutligen är ECB en egen juridisk person. Därigenom kan ECB väcka talan inför EU-domstolen för att tvinga fram sitt oberoende om så skulle behövas.

Hur säkerställer ECB ansvarigheten?

Ansvarighet är ett nödvändigt komplement till en centralbanks oberoende. ECB förklarar därför sina beslut och bakgrunden till dessa för EU-medborgarna och deras valda representanter. Bland annat närvarar ECB:s ordförande varje kvartal vid en utfrågning i Europaparlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor. Europaparlamentets ledamöter kan även ställa skriftliga frågor till ECB.

På vilket sätt kan ECB ställas till svars för sitt agerande?

Sammantaget gör de fem pelarna av oberoende att ECB kan utöva penningpolitik på ett självständigt och effektivt sätt. Samtidigt säkerställer ett omfattande ramverk ECB:s ansvarighet. Därigenom kan ECB sträva efter sitt huvudmål att upprätthålla prisstabilitet och agera för medborgarnas och den europeiska ekonomins bästa.